หน้าหลัก > ร่วมงานกับเครือฯ

ร่วมงานกับเอสซีจี

   
ร่วมงานกับเอสซีจี

เครือซิเมนต์ไทย (เอสซีจี) ให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง และถือเป็นอุดมการณ์
ในการดำเนินธุรกิจข้อหนึ่งคือ “เชื่อมั่นในคุณค่าของคน” ที่ทุกบริษัทในเครือซิเมนต์ไทย (เอสซีจี) ล้วนยึดมั่นปฏิบัติ สืบต่อกันมานาน จนได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในองค์กร ที่มีการบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลเริ่มต้น ตั้งแต่การสรรหาผู้ที่เป็นคนเก่งและคนดี เข้ามาร่วมงานโดยจัดโครงการ “Drawing Your Career with SCG Career Camp ” เพื่อจูงใจผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศ ให้มาร่วมงานซึ่งถือเป็นการสรรหาบุคลากรในเชิงรุก
นอกจากนี้ยังมีโครงการ “Top Ten University Recruitment” เพื่อสรรหาผู้สำเร็จการศึกษา ปริญญาโท
ด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัย Top Ten ในสหรัฐอเมริกาหรือ มหาวิทยาลัยชั้นนำในยุโรปอีกด้วย

เครือซิเมนต์ไทย
(เอสซีจี) ถือว่าการพัฒนาบุคลากรคือการลงทุนระยะยาวที่จะส่งผลต่อความสำเร็จ และ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร จึงได้ จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การเจริญ เติบโตของ
องค์กรด้วยรูปแบบหลากหลาย อาทิ สนับสนุนให้มีการถ่ายทอด Best Practices ของสาขาวิชาชีพต่างๆ
ระหว่างบริษัทในเครือซิเมนต์ไทย (เอสซีจี) โดยจัดกิจกรรมเป็นประจำตลอดทั้งปี และรวบรวมองค์ความรู้เหล่านั้น
ไว้ ในระบบบริหารความรู้ของเครือฯ (Knowledge Management) ด้านการฝึกอบรมพนักงานมีการปรับปรุง
หลักสูตรฝึกอบรมให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท แก่พนักงานเพื่อพัฒนา
และสร้างพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถจากภายในเอง

รวมทั้งจัดให้มีการดูงานและการโยกย้ายงานเพื่อพัฒนาความสามารถ เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้แนวคิด ‘การบริหาร
สมรรถนะความสามารถ’  (Competency-Based Management) เพื่อให้การจัดการทรัพยากรบุคคลมีความชัดเจน
ต่อเนื่อง และสนับสนุนความสำเร็จ ตามกลยุทธ์ขององค์กรมากขึ้นรวมทั้งยังมีการสร้างเครือข่ายกับสถาบัน
การศึกษาและสถาบันวิจัยระดับโลก เพื่อผลักดันให้บุคลากร ของเครือซิเมนต์ไทย (เอสซีจี)ให้มีความรู้ความ
สามารถในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน

จากความมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การบริหารทรัพยากรบุคคล ของ
เครือซิเมนต์ไทย (เอสซีจี) ได้รับการยอมรับจาก สถาบันต่างๆ ด้วยดีเสมอมา ดังเห็นได้จากรางวัลและมาตรฐาน
ต่างๆ รวมทั้งเป็นบริษัทแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000
ด้านการบุคคลอีกด้วย แต่รางวัลและการยอมรับต่างๆ คงไม่สำคัญเท่ากับการมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ
ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมอยู่ในระดับแนวหน้า ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเป็น แรงขับเคลื่อน
และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในโลกการแข่งขันที่ไม่หยุดนิ่ง

เพื่อให้เครือซิเมนต์ไทย
(เอสซีจี) สามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน อันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่ผู้ถือหุ้นและมีส่วนสร้างสรรค์สังคมไทยให้รุ่งเรืองต่อไป

โครงการนักศึกษาฝึกงาน


โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อนเปิดโอกาสให้
นิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 จากทุกสถาบัน
ทั่วประเทศเข้าฝึกงานในสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมศาสตร์ บัญชี การตลาด และ
บริหารทรัพยากรบุคคล กับบริษัทต่าง ๆ
ในเครือซิเมนต์ไทย (SCG) เพื่อเรียนรู้

  อ่านทั้งหมด