หน้าหลัก > การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
       


     SCG eco value เกิดขึ้นจากการที่ SCG ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมา SCGได้บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ทั้งในกระบวนการผลิตสินค้า
การให้บริการ รวมถึงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืน

     eco มาจาก ecology + economy หมายถึง ความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่อยู่ร่วมกัน
อย่างสมดุล และพร้อมจะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

     value หมายถึง คุณค่าที่ผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้รับจากการสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการ

     เอสซีจี ถือเป็นบริษัทไทยรายแรกที่ออกฉลากรับรองผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สินค้า
หรือ บริการที่สามารถใช้ฉลาก SCG eco value ได้ จะต้องผลิตจากกระบวนการพิเศษที่ต่างจากกระบวนการปกติ
ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และดีกว่าสินค้าทั่วไป โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 14021 ทั้ง
ยังต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองและรับรองจากคณะกรรมการของเอสซีจี

หลักเกณฑ์กำหนดมาตรฐาน SCG eco value แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

  1. ผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบ หรือมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Process)  
   
 

  ออกแบบให้สามารถแยกประกอบใหม่ได้ (Designed for Disassembly)
  ใช้ทรัพยากรลดลง (Reduced Resource Use)
  ใช้น้ำลดลง (Reduced Water Consumption)
  สามารถนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ (Recovered Energy)
  ลดของเสีย (Waste Reduction)

 

  2. ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย หรือไม่มีผลกระทบจากการใช้งาน (Eco Use)  
   
 

  มีอายุการใช้งานนานขึ้น (Extended Life Product)
  ใช้พลังงานลดลง (Reduced Energy Consumption)
  สามารถนำมาใช้ซ้ำ หรือบรรจุใหม่ได้ (Reusable & Refillable)
  ออกแบบตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomic Product)
  ดีต่อสุขภาพอนามัย (Health / Hygiene)
  ความสามารถในการย่อยสลาย (Compostable)
  ความสามารถในการสลายตัว (Degradable)

 

  3.  ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาเวียนกลับใช้ใหม่ได้ หลังจากสิ้นอายุผลิตภัณฑ์ หรือมีส่วนประกอบ
           ของวัสดุ ที่เวียนกลับมาใช้ใหม่ (Eco Recycle)
 
   
 

  สามารถเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ (Recyclable)
  มีส่วนประกอบของวัสดุที่เวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycled Content)

   การใช้ไอคอนแสดงคุณสมบัติเด่นของ SCG eco value แบ่งตามประเภทต่าง ๆ ดังนี้

  1.  Eco Process  ผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบ หรือมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
   
cleaner energy
กระบวนการผลิต
ที่ใช้พลังงานสะอาด energy saving 
กระบวนการผลิต
ประหยัดพลังงาน reduce resource 
ลดการใช้ทรัพยากร
ในกระบวนการผลิต waste utilization 
นำของเสียจากกระบวนการผลิต
มาใช้ประโยชน์ non toxic  
ไม่ใช้สารพิษในการผลิต
cleaner energy
กระบวนการผลิต
ที่ใช้พลังงานสะอาด energy saving 
กระบวนการผลิต
ประหยัดพลังงาน reduce resource 
ลดการใช้ทรัพยากร
ในกระบวนการผลิต waste utilization 
นำของเสียจากกระบวนการผลิต
มาใช้ประโยชน์

 

 

  2.  Eco Use  ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย หรือไม่มีผลกระทบจากการใช้งาน
   
health / hygiene 
ผลิตภัณฑ์ที่ดี
ต่อสุขภาพอนามัย energy saving 
กระบวนการผลิต
ประหยัดพลังงาน water saving 
ผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ extended life 
ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานนานขึ้น  
health / hygiene 
ผลิตภัณฑ์ที่ดี
ต่อสุขภาพอนามัย energy saving 
กระบวนการผลิต
ประหยัดพลังงาน water saving 
ผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ extended life 
ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานนานขึ้น  

 

  3.  Eco Recycle  ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาเวียนกลับใช้ใหม่ได้ หลังจากสิ้นอายุผลิตภัณฑ์
           หรือมีส่วนประกอบของวัสดุที่เวียนกลับมาใช้ใหม่
   
recycled 
ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุ
ที่เวียนกลับมาใช้ใหม่ recyclable 
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
นำกลับมาใช้ใหม่ได้      
recycled 
ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุ
ที่เวียนกลับมาใช้ใหม่ recyclable 
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
นำกลับมาใช้ใหม่ได้      
 

 

 
หลักเกณฑ์กำหนดมาตรฐาน
SCG eco value
หลักเกณฑ์กำหนดมาตรฐาน
SCG eco value แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

  อ่านต่อ
สินค้าและบริการของ SCG
ที่ได้รับฉลาก SCG eco value
ปัจจุบัน มีสินค้าที่ผ่านการรับรองฉลาก
SCG eco value แล้วรวม 87 รายการ

  อ่านต่อ