หน้าหลัก > การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

รางวัลแห่งคุณภาพ

       
เอสซีจี หนึ่งในกลุ่มบริษัทชั้นนำที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างยั่งยืน
โดยมุ่งสร้างสรรค์นวัตรรมใหม่ๆ ทั้งด้านสินค้า บริการ กระบวนการทำงาน และรูปแบบธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
มุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อรักษาความเป็นผู้นำประเทศ มุ่งสู่ความเป็นผู้นำอาเซียน และเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับโลก

** รางวัลที่ได้รับในปี 2557  

เอสซีจี

 • รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Thailand Corporate Excellence Awards 2013
  จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association - TMA)
  ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยปีนี้ เอสซีจีได้รับ 5 รางวัล
  • ความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Excellence) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13
  • ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ (Innovation Excellence) ต่อเนื่อง เป็นปีที่ 9
  • ความเป็นเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility Excellence) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
  • ความเป็นเลิศด้านผู้นำ (Leadership Excellence)
  • ความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ (Product /Service Excellence)
  • โล่ที่ระลึก CONSISTENCY OF EXCELLENCE ซึ่งมอบให้กับองค์กรที่ได้รับรางวัลความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ 3 ปีต่อเนื่อง จำนวน 4 รางวัล
 • ได้รับการประเมินและจัดอันดับในดัชนีวัดประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนดาวน์โจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices - DJSI) ให้เป็นที่ 1 ของโลก (Industry Leader) ในสาขาอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง (Construction Materials) เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน และอยู่ในระดับ Gold Class ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 ตั้งแต่ปี 2551
  จาก Robeco Sustainable Asset Management (RobecoSAM)
 • รางวัล The Deming Distinguished Service Award for Dissemination and Promotion (Overseas) มอบให้กับคุณกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี คนไทยคนแรกและนักธุรกิจรายแรกของโลกที่มุ่งเน้นการบริหารงานภายใต้แนวทางการจัดการอย่างมีคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management: TQM) จากสมาพันธ์นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรแห่งประเทศ (JUSE)
 • รางวัล CEO ยอดเยี่ยมกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง
  จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
 • รางวัล "Asia IP Elite 2014" รางวัลที่มอบให้บริษัทในภูมิภาคเอเชียที่ให้ความสำคัญกับการนำทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างจริงจัง และบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง
  จากนิตยสาร Intellectual Asset Management (IAM)
 • รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม (Best Corporate Social Responsibility Awards) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร
 • รายงานความยั่งยืน ระดับยอดเยี่ยมประจำปี 2557
  จากความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สถาบันไทยพัฒน์ CSR Club และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมของประเทศไทย
  จากนิตยสาร Alpha Southeast Asia
  • ด้านการบริหารความสัมพันธ์นักลงทุน (Most Organized Investor Relations)
  • ด้านความแข็งแกร่งของการจัดการด้านบรรษัทภิบาล (Strongest Adherence to Corporate Governance)
  • ด้านนโยบายจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอ (Most Consistent Dividend Policy)
 • รางวัลเกียรติยศ "องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด ประจำปี 2557" หรือ Thailand's Top Corporate Brand Values 2014 ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสื่อในเครือผู้จัดการ และบริษัทเซทเทรด ดอท คอม จำกัด
 • รางวัล "IP Innovator & Creator Awards 2014 สาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์"
  จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน)

 • รางวัล ASEAN Energy Award 2014 ประเภท Energy Management-Industry Special Submission Category
  จากกระทรวงพลังงาน

โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ ใน บริษัทเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

 • รับการรับรองระบบประกันคุณภาพภายในระดับดีมาก
  จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

บริษัทสยามปูนซิเมนต์ขาว จำกัด

 • รางวัล Award for TPM Excellent
  จากสมาคม Japanese Institute of Plant Maintenance (JIPM) ประเทศญี่ปุ่น
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2557
  จากกระทรวงแรงงาน

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด

 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2557
  จากกระทรวงแรงงาน

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2557
  จากกระทรวงแรงงาน

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

 • การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 5 : เครือข่ายสีเขียว (Green Network)
  จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2557
  จากกระทรวงแรงงาน

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด

 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2557
  จากกระทรวงแรงงาน

บริษัทสยามซานิทารีแวร์ จำกัด

 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2557
  จากกระทรวงแรงงาน

บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด

 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2557
  จากกระทรวงแรงงาน

SCG Contact Center ใน บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

 • รางวัลศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น
  จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด

 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2557
  จากกระทรวงแรงงาน

บริษัทกระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด นครปฐม

 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2557
  จากกระทรวงแรงงาน

บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จำกัด สระบุรี

 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2557
  จากกระทรวงแรงงาน

เอสซีจี เคมิคอลส์

บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัด

 • รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
  จากกระทรวงแรงงาน

บริษัทไทย เพ็ท เรซิน จำกัด

 • รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ
  จากกระทรวงแรงงาน

บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จำกัด

 • รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
  จากกระทรวงแรงงาน

บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด

 • รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14
  จากกระทรวงแรงงาน

บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จำกัด

 • รางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
  จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จำกัด

 • การรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)
  จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 : วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)
  จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 • รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10
  จากกระทรวงแรงงาน
 • รางวัล EIA Monitoring Awards 2014 ประเภทรางวัลดีเด่น
  จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บริษัทไทยพลาสติกส์และเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน ) – ระยอง

 • รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8
  จากกระทรวงแรงงาน

บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด – สระบุรี

 • รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
  จากกระทรวงแรงงาน
 • เกียรติบัตรรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารความปลอดภัย
  จากกระทรวงอุตสาหกรรม

บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด – ระยอง

 • รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
  จากกระทรวงแรงงาน

บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด

 • การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 5 : เครือข่ายสีเขียว (Green Network)
  จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 • รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
  จากกระทรวงแรงงาน

บริษัทระยอง โอเลฟินส์ จำกัด

 • การรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)
  จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 : วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)
  จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 • รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12
  จากกระทรวงแรงงาน

บริษัทสยาม มิตซุย พีทีเอ จำกัด

 • รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12
  จากกระทรวงแรงงาน

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด

 • รางวัล Thailand Energy Award 2557 ด้านพลังงานสร้างสรรค์
  จากกระทรวงพลังงาน
 • รางวัล AsiaStar 2014 Awards ประเภทบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย (Consumer Packaging)
  จากกระทรวงอุตสาหกรรม และสหพันธ์การบรรจุภัณฑ์แห่งเอเซียน

บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด

 • รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2557
  จากกระทรวงแรงงาน
 • การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 ระบบสีเขียว (Green System)
  จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 • รางวัล Award for Excellence in Consistent TPM Commitment
  จากสมาคม Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) ประเทศญี่ปุ่น

บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จำกัด

 • รางวัล Good Manufacturing Practice (GMP) สำหรับการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ
  จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)

บริษัทกระดาษสหไทย จำกัด (มหาชน)

 • รางวัล Award for Excellence in Consistent TPM Commitment
  จากสมาคม Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) ประเทศญี่ปุ่น

บริษัทไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)

 • รางวัล Award for TPM Excellence, Category A
  จากสมาคม Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) ประเทศญี่ปุ่น