หน้าหลัก > ธุรกิจเครือซิเมนต์ไทย 
 
   
ภาพรวมธุรกิจ
สินค้าสำคัญ
บริษัทสำคัญ
ผลการดำเนินงาน
การพัฒนาองค์กร
การดำเนินธุรกิจ ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
       
เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (SCG Building Materials)
 

ภาพรวมธุรกิจ

เอสซีจี เริ่มเข้าสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ในปี พ.ศ. 2481 ปัจจุบันธุรกิจฯ ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และสินค้าตกแต่งหลากหลายประเภท ประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์หลังคา กระเบื้องเซรามิก สุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำ บล็อกปูถนน ฉนวนกันความร้อน โดยใช้เทคโนโลยีการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการออกแบบที่ทันสมัย
ระดับสากล รวมทั้งมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญสูง ทำให้ธุรกิจฯ เป็นผู้นำทั้งตลาดในประเทศและภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ได้มีการจัดตั้งบริษัทเพื่อดำเนินธุรกิจ
ในหลายประเทศ อาทิ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ลาว และเวียดนาม ขณะเดียวกันธุรกิจฯ ได้ขยายฐานการส่งออกอย่างต่อเนื่อง โดยมีตลาดส่งออกที่สำคัญ
ได้แก่ กลุ่มอาเซียน สหรัฐอเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย

ธุรกิจฯ นำแนวคิดด้านนวัตกรรมมาพัฒนาสินค้าและบริการ โดยเน้นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และสอดคล้องกับความต้องการและรูปแบบการดำเนินชีวิต
ของลูกค้า

ธุรกิจฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัลสำคัญหลายรางวัล อาทิเช่น Deming Application Prize จากสมาพันธ์
นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรแห่งญี่ปุ่น และ Prime Minister Export Award จากกรมส่งเสริมการส่งออก

ข้อมูลทางการเงิน เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (SCG Building Materials)

  2555 2554 2553 2552 2551
ข้อมูลจากงบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน 15,651 13,025 9,259 8,677 8,326
สินทรัพย์ * 43,512 35,848 24,796 22,991 22,654
หนี้สิน * 28,965 23,847 14,209 13,916 15,435
ส่วนของผู้ถือหุ้น 14,547 12,001 10,587 9,075 7,219
ข้อมูลจากงบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย 41,340 34,171 30,719 26,973 23,351
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 38,811 32,478 28,519 25,135 22,739
กำไรสำหรับปีก่อนรายการที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ ** 2,949 1,476 1,816 1,538 754
กำไรสำหรับปี *** 2,949 1,476 1,872 1,617 778
EBITDA**** 6,661 5,060 5,489 4,907 4,085

* ปี 2554 ปรับปรุงใหม่เพื่อแสดงเปรียบเทียบกับปี 2555
** กำไรก่อนรายการขายเงินลงทุน ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน และอื่นๆ สุทธิจากภาษีเงินได้
*** กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
**** กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

สินค้าสำคัญและกำลังผลิตต่อปี
- กระเบื้องหลังคา
80 ล้านตารางเมตร
- กระเบื้องเซรามิก*
120 ล้านตารางเมตร
- บล็อกปูถนน
3.5 ล้านตารางเมตร
- สุขภัณฑ์
2.7 ล้านชิ้น
- ก็อกน้ำ
10 ล้านชิ้น
- แผ่นฝ้าและผนัง
50 ล้านตารางเมตร
* รวมกำลังผลิตของบริษัทร่วม

บริษัทสำคัญ

ชื่อบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น โดยตรง/อ้อมทั้งหมด ( % )

บริษัทจัดการ

 

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

100

บริษัทย่อย

 

บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จำกัด

100

บริษัทผลิตภัณฑ์กระเบื้อง (ลำปาง) จำกัด

100

บริษัทกระเบื้องทิพย์ จำกัด

100

บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด

100

บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จำกัด

100

บริษัทยิปซัมซิเมนต์ไทย จำกัด

100

บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด

100

บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำกัด

100

บริษัทซิเมนต์ไทยโฮมเซอร์วิส จำกัด

100

บริษัทไทยเซรามิคพาวเวอร์ จำกัด

100

Cementhai Gypsum (Singapore) Pte. Ltd.

100

Cementhai Ceramic (Singapore) Pte. Ltd.

100

Cementhai Roof Holdings Philippines, Inc. 100
Cementhai Ceramic Philippines Holdings, Inc. 100
บริษัทโสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด 90
บริษัทสระบุรีรัชต์ จำกัด 83
PT. Surya Siam Keramik 80
บริษัทกระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด 75
บริษัทกระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จำกัด 75
บริษัทไทยเซรามิคโฮลดิ้ง จำกัด 75
CPAC Monier (Cambodia) Co., Ltd. 75
CPAC Monier Vietnam Co., Ltd. 75
บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) 62
บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จำกัด 54
บริษัทเอสซีจี-เซกิซุย เซลส์ จำกัด 51
CPAC Monier Philippines, Inc. 50
PT. Siam-Indo Gypsum Industry 50
PT. Siam-Indo Concrete Products 50

บริษัทร่วมและอื่นๆ

 

บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัวทรี จำกัด

49

Mariwasa Siam Holdings, Inc.

46

Mariwasa Siam Ceramic, Inc.

46

บริษัทสยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด

45

บริษัทโตโต้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

40

บริษัทสยามโมลดิ้งพลาสเตอร์ จำกัด

40

Mariwasa Holdings, Inc.

40
CPAC Monier (Laos) Co., Ltd. 38

บริษัทสยามซานิทารีแวร์ จำกัด

36
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด 36

บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จำกัด

36

บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม จำกัด

29

บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด

29

บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จำกัด

29

PT. M Class Industry

28

บริษัทลาฟาร์จสยาม รูฟฟิ่ง จำกัด

25

CMPI Holding, Inc.

20

ที่ตั้งโรงงาน

ผลิตภัณฑ์หลังคา
 
สระบุรี ชลบุรี นครปฐม ลำพูน ขอนแก่น นครศรีธรรมราช ลำปาง ระยอง ลาว อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา เวียดนาม

กระเบื้องเซรามิก
 
สระบุรี อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์

สุขภัณฑ์
 
สระบุรี

ก็อกน้ำ
 
ปทุมธานี

ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
 
กรุงเทพฯ ขอนแก่น นครศรีธรรมราช ชลบุรี สระบุรี ลำพูน

แผ่นฝ้าและผนัง
 
สระบุรี นครศรีธรรมราช อินโดนีเซีย

ยิปซัมและอื่นๆ
 
สระบุรี สงขลา ปทุมธานี อินโดนีเซีย


ผลการดำเนินงาน

ปี 2555 ธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้างฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องหลังจากเหตุการณ์อุทกภัยในปีก่อน เนื่องจากการก่อสร้างของภาครัฐและภาคเอกชนที่เพิ่มสูงขึ้น แม้ว่ายังมีความกังวลจากปัญหาเศรษฐกิจโลก รวมทั้งต้นทุนพลังงาน ราคาวัตถุดิบ และแรงงานที่ปรับตัวสูงขึ้นธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ยังคงเติบโตจากความต้องการภายในประเทศและอาเซียน การขยายการส่งออกและฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีศักยภาพในอาเซียน การลงทุนในกระบวนการผลิตเพื่อ ลดผลกระทบจากต้นทุนที่สูงขึ้น รวมถึงการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง

เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง มีรายได้จากการขายรวม 41,340 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 จากปีก่อน มี EBITDA เท่ากับ 6,661 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 32 จากปีก่อน และมีกำไรสำหรับปี 2,949 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 จากปีก่อน


การพัฒนาองค์กร

ด้านธุรกิจ

ขยายกำลังผลิตกระเบื้องหลังคาเซรามิก ที่จังหวัดสระบุรี ปีละ 0.5 ล้านตารางเมตร คาดว่าจะเริ่มผลิตได้ภายในไตรมาส 3 ปี 2556
ขยายกำลังผลิตกระเบื้องหลังคาคอนกรีตแห่งที่ 2 ที่จังหวัดลำพูน ปีละ 2.5 ล้านตารางเมตร คาดว่าจะเริ่มผลิตได้ภายในไตรมาส 2 ปี 2556
ก่อสร้างโรงงานผลิตคอนกรีตมวลเบาที่ประเทศอินโดนีเซีย กำลังผลิต 6 ล้านตารางเมตรต่อปี คาดว่าจะเริ่มผลิตได้ภายในไตรมาส 1 ปี 2557
ขยายการลงทุนในประเทศฟิลิปปินส์ โดยเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท Mariwasa-Siam Ceramics, Inc. จากร้อยละ 46 เป็นร้อยละ 83
บรรลุข้อตกลงเข้าซื้อกิจการกระเบื้องเซรามิกรายใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนาม กำลังการผลิต 75 ล้านตารางเมตรต่อปี

ด้านทรัพยากรบุคคล

เปิดศูนย์ฝึกอบรมทักษะบริการ อบรมให้ความรู้ และพัฒนาทักษะบริการต่าง ๆ ให้แก่พนักงานในธุรกิจจำนวน 20 หลักสูตร รวม 1,805 คน และจัดให้มีการอบรมและให้คำปรึกษาด้านการทำงานและการใช้ชีวิตแก่พนักงานในวิชาชีพการตลาด การขาย และการบริการ จำนวน 354 คน เพื่อพัฒนาทัศนคติและเพิ่มศักยภาพ
ขยายผลโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ หรือ "C-Building" ในระบบ Franchise Model ไปยังบริษัทต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเร่งสร้างนักนวัตกร (Innovator) เพื่อสนับสนุนแนวคิดด้านนวัตกรรมให้กับพนักงาน รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ที่ผ่านโครงการแล้ว ต่อยอดกระบวนการเรียนรู้ผ่านการทำงาน (Work Based Learning: WBL) อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนรักษาและถ่ายทอดความรู้ในสาขาเทคโนโลยีไฟเบอร์ซีเมนต์ เทคโนโลยีคอนกรีต และเทคโนโลยีเคลือบผิว
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ค่าจ้าง และสวัสดิการพื้นฐานของพนักงาน PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk ประเทศอินโดนีเซีย ตามแนวทางดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรมของเอสซีจี รวมทั้งพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือสูงสุดในการทำงานต่างวัฒนธรรม

ด้านนวัตกรรม

พัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของธุรกิจที่มุ่งเน้นสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง อาทิ เทคโนโลยีการพิมพ์ที่มีความละเอียดสูงบนกระเบื้องเซรามิกและกระจก เทคโนโลยีการผลิตกระเบื้องเซรามิกที่มีลวดลายทั้งสองด้าน ระบบผนังเบา และระบบเคาน์เตอร์แบบ Interlock ที่ติดตั้งรวดเร็วและลดการใช้แรงงาน
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการผลิต อาทิ กลุ่มผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ (Wood Substitute) เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตกระเบื้องเซรามิกที่ลดการใช้พลังงาน การใช้พลังงานทางเลือก และการพัฒนาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต เพื่อลดการใช้แรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สร้างความเป็นผู้นำด้านการออกแบบ โดยจัดทำ Living Design Trend ที่จำแนกประเภทของผู้บริโภคตามลักษณะการใช้ชีวิต ทำให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ ที่เข้าถึงผู้บริโภคแต่ละประเภทอย่างแท้จริง
บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการสร้างมูลค่าให้กับทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินการทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และตอบสนองกลยุทธ์การขยายธุรกิจสู่อาเซียน
พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร และพัฒนาบุคลากร ให้เพิ่มขีดความสามารถด้านนวัตกรรมและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนความเป็นผู้นำ ด้านนวัตกรรมในภูมิภาคอาเซียน

 

การดำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
พัฒนานวัตกรรมสินค้าวัสดุก่อสร้างเพื่อการอยู่อาศัยที่สร้างคุณค่าเพิ่มให้กับผู้บริโภค และตอบสนองความต้องการในทุกมิติ อาทิ นวัตกรรมระบบบ้านเย็น ตราช้าง ทั้งส่วนหลังคา ฝ้า ผนัง และบริเวณรอบ ๆ บ้าน เพิ่มความสบายให้กับผู้อยู่อาศัย และได้รับการรับรอง SCG eco value
วิจัยและพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและใส่ใจต่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตั้งแต่กระบวนการผลิต การขนส่งจนถึงการใช้งาน อาทิ กระเบื้อง COTTO รุ่น ECO TOUCH และ ECO ROCKRETE ที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้สูงสุดถึงร้อยละ 60 ก๊อกน้ำฝักบัวอาบน้ำและสุขภัณฑ์ COTTO ที่ช่วยประหยัดน้ำได้เพิ่มขึ้น ระบบหลังคาระบายอากาศ แผ่นสะท้อนความร้อน และไม้สังเคราะห์ ตราช้าง ที่ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในบ้าน รวมทั้งกระเบื้องหลังคาเซรามิก ตราช้าง EXCELLA รุ่น CeraFino Solar Tile ที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตผงดินที่บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด จากกระบวนการแบบเปียก เป็นกระบวนการแบบแห้ง เพื่อลดการใช้พลังงานในการผลิตกระเบื้อง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของกระเบื้อง สามารถลดการใช้พลังงานลงได้ 223,700 กิกะจูลต่อปี
นำลมร้อนเหลือทิ้งจากกระบวนการเผาไหม้ในเตาเผากระเบื้องกลับมาใช้งานในกระบวนการผลิต ที่บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จำกัด สามารถลดการใช้พลังงานได้ 65,026 กิกะจูลต่อปี
ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการใช้พลังงานอีก 75 โครงการในบริษัทต่าง ๆ ของธุรกิจ ลดการใช้พลังงานรวม 77,079 กิกะจูลต่อปี
เพิ่มความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงานและคู่ธุรกิจ โดยมุ่งเน้นแนวทางการป้องกัน และควบคุมความเสี่ยงรวมทั้งการติดตาม กระบวนการที่เป็นการป้องกันก่อนเกิดอุบัติเหตุ (Key Activity Indicators)
ปรับปรุงเครื่องจักรตามแนวทาง Fool Proof Machine เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการทำงาน
กำหนด กำกับ และดูแล ให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน
สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความตระหนัก และแสดงออกพฤติกรรมที่ดีในการทำงาน