หน้าหลัก > ธุรกิจเอสซีจี
ภาพรวมธุรกิจ
สินค้าสำคัญ
บริษัทสำคัญ
ผลการดำเนินงาน
การพัฒนาองค์กร
การดำเนินธุรกิจ ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ธุรกิจเอสซีจี

       
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (SCG Cement-Building Materials)
 

ภาพรวมธุรกิจ

เอสซีจีปรับโครงสร้างการบริหารงานภายใน โดยรวม 3 ธุรกิจของเอสซีจี ได้แก่ ซิเมนต์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและจัดจำหน่ายเข้าด้วยกัน เรียกว่า ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง โดยมีเป้าหมาย ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่เพื่อสนับสนุนการเติบโตทั้งภายในประเทศและการขยายธุรกิจไปสู่ ตลาดอาเซียนเพื่อสร้าง ความได้เปรียบทางการแข่งขันในระยะยาว

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ผู้นำธุรกิจผลิตและจำหน่ายซีเมนต์ และสินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร อันได้แก่ ปูนซีเมนต์ ปูนสำเร็จรูป คอนกรีตผสมเสร็จ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปูนซีเมนต์ขาว วัสดุทนไฟ ผลิตภัณฑ์หลังคา กระเบื้องเซรามิก แผ่นฝ้าและผนัง สุขภัณฑ์ บล็อกปูถนน ฉนวนกันความร้อน รวมทั้งดำเนินธุรกิจจัดจำหน่าย ผ่านเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายและระบบค้าปลีก โดยมีธุรกิจโลจีสติกส์ทำหน้าที่ให้บริการด้านขนส่ง กระจายสินค้าและคลังสินค้า ด้วยระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งธุรกิจการค้าระหว่างประเทศที่มีเครือข่ายครอบคลุมทุกทวีปทั่วโลก

ด้วยจุดมุ่งหมายในการเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ให้ความสำคัญในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า และบริการที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร รวมทั้งขยายฐานการผลิต และการส่งออกไปยังประเทศในภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลทางการเงิน เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (SCG Cement-Building Materials)

  2558 2557 2556 2555 2554
ข้อมูลจากงบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน * 56,348 53,566 51,935 38,736 30,347
สินทรัพย์ 187,976 168,662 155,458 129,818 105,308
หนี้สิน 105,242 85,937 72,186 63,544 47,443
ส่วนของผู้ถือหุ้น 82,734 82,725 83,272 66,274 57,865
ข้อมูลจากงบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย 178,988 185,423 174,642 154,537 128,580
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 168,306 170,565 158,350 140,050 116,004
กำไรสำหรับปี ** 10,250 13,180 16,092 13,129 9,802
EBITDA *** 24,395 26,683 26,274 23,009 19,334

* ปี 2554 มีการจัดประเภทรายการใหม่
** กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่
*** กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย รวมเงินปันผลจากบริษัทร่วม


สินค้าสำคัญและกำลังผลิตต่อปี
- ปูนซีเมนต์เทา 24 ล้านตัน
- คอนกรีตสำเร็จรูป 27.17 ล้านลูกบาศก์เมตร
- ปูนสำเร็จรูป 2.68 ล้านตัน
- ปูนซีเมนต์ขาว 0.16 ล้านตัน
- วัสดุทนไฟ 0.16 ล้านตัน
- กระเบื้องหลังคา 80 ล้านตารางเมตร
- กระเบื้องเซรามิก 225 ล้านตารางเมตร
- คอนกรีตมวลเบาและบล็อกคอนกรีต 25 ล้านตารางเมตร
- สุขภัณฑ์ 2.7 ล้านชิ้น
- ก็อกน้ำ 10 ล้านชิ้น
- แผ่นฝ้าและผนัง 92 ล้านตารางเมตร

บริษัทสำคัญ
ชื่อบริษัท สัดส่วนการถือหุ้น โดยตรง/อ้อม ทั้งหมด (%)
บริษัทจัดการ
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 100
บริษัทย่อย
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด 100
บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด 100
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด 100
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด 100
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด 100
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด 100
บริษัทสยามมอตาร์ จำกัด 100
บริษัทสยามปูนซิเมนต์ขาว จำกัด 100
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด 100
บริษัทอนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด 100
บริษัทอีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด 100
บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด 100
บริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด 100
PT Pion Quarry Nusantara 100
PT SCG Pipe and Precast Indonesia 100
PT Semen Lebak 100
PT SCG Readymix Indonesia 100
PT CPAC Surabaya 100
บริษัทคิวมิกซ์ซัพพลาย 100
CPAC Lao Co., Ltd. 100
CPAC Concrete Products (Cambodia) Co., Ltd. 100
Cementhai Building Materials (Singapore) Pte. Ltd. 100
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด 100
บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จำกัด 100
บริษัทผลิตภัณฑ์กระเบื้อง (ลำปาง) จำกัด 100
บริษัทกระเบื้องทิพย์ จำกัด 100
บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด 100
บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จำกัด 100
บริษัทยิปซัม ซิเมนต์ไทย จำกัด 100
บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด 100
บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด 100
บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำกัด 100
บริษัทซิเมนต์ไทยโฮมเซอร์วิส จำกัด 100
บริษัทเจมาโก จำกัด 100
Cementhai Gypsum (Singapore) Pte. Ltd. 100
Cementhai Roof Holdings Philippines, Inc. 100
Cementhai Ceramic (Singapore) Pte. Ltd. 100
Cementhai Ceramics Philippines Holdings, Inc. 100
PT SCG Lightweight Concrete Indonesia 100
บริษัทเอสซีจี ดีสทริบิวชั่น จำกัด 100
บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด 100
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
(เดิมชื่อ บริษัทเอสซีจี เน็ตเวิร์คแมเนจเม้นท์ จำกัด)
100
บริษัทเอสซีจี โลจีสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 100
บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด 100
บริษัทเอสซีจี ซอร์สซิ่ง จำกัด 100
บริษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด 100
บริษัทเอสซีจี สกิลล์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 100
Keating Capital Partners Pte. Ltd. 100
Kitchener Limited 100
SCG Trading Australia Pty. Ltd. 100
SCG Trading Guangzhou Co., Ltd. 100
SCG Trading Hong Kong Limited 100
SCG Trading Philippines Inc. 100
SCG Singapore Trading Pte. Ltd. 100
SCG Trading USA Inc. 100
PT SCG Trading Indonesia 100
SCG Trading Vietnam Co., Ltd. 100
SCG Trading Lao Co., Ltd. 100
SCG Marketing Philippines Inc. 100
บริษัทกระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด 100
บริษัทกระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จำกัด 100
บริษัทไทยเซรามิคโฮลดิ้ง จำกัด 100
SCG Concrete Roof (Vietnam) Co., Ltd.
(เดิมชื่อ CPAC Monier Vietnam Co., Ltd.)
100
SCGT Malaysia Sdn. Bhd. 100
CPAC Monier Philippines, Inc. 100
บริษัทโมเนียร์ รูฟฟิ่ง จำกัด 100
Buu Long Industry & Investment Joint Stock Company 99
PT KIA Serpih Mas 97
PT KIA Keramik Mas 96
PT Keramika IndonesiaAssosiasi, Tbk. 96
PT Semen Jawa 95
Kampot Cement Co., Ltd. 94
PT Kokoh Inti Arebama Tbk. 91
บริษัทสยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด 91
PT Tambang Semen Sukabumi 90
บริษัทโสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด 90
The Concrete Products and Aggregate (Vietnam) Co., Ltd. 88
Prime Group Joint Stock Company 85
Prime Trading, Import and Export One Member Limited Liability Company 85
Prime Materials Company Limited 85
Ceramic Research Institution 85
Prime International Im-Ex & Servicing Trading Co., Ltd. 85
Prime Ngoi Viet Joint Stock Company 85
Prime Pho Yen Joint Stock Company 85
Prime Yen Binh Joint Stock Company 85
Prime Truong Xuan Joint Stock Company 85
Prime Mineral Joint Stock Company 85
บริษัทสระบุรีรัชต์ จำกัด 83
Mariwasa-Siam Ceramics, Inc. 83
PT Surya Siam Keramik 80
Myanmar CPAC Service Co., Ltd. 80
Prime Dai Viet Joint Stock Company 77
Prime Thein Phuc Joint Stock Company 77
Prime Phong Dien Joint Stock Company 77
Prime Dai Thinh Joint Stock Company 77
Prime Dai Loc Joint Stock Company 76
CPAC Monier (Cambodia) Co., Ltd. 75
SCG Trading (Cambodia) Co., Ltd. 75
บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) 75
Prime Dai An Joint Stock Company 75
Prime Hop Thinh Joint Stock Company 72
บริษัทสยามซานิทารีแวร์ จำกัด 71
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด 71
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จำกัด 71
Prime Tien Phong Joint Stock Company 71
MAWLAMYNE CEMENT LIMITED 70
CPAC Cambodia Co., Ltd. 69
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) 68
บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จำกัด 68
Prime Hoa Cuong Joint Stock Company 65
Prime Industrial Joint Stock Company 65
Prime Vinh Phuc Joint Stock Company 65
Siam Cement Myanmar Trading Ltd. 60
Guangxi SCG Logistics Co., Ltd. 55
บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จำกัด 54
บริษัทเอสซีจี-เซกิซุย เซลล์ จำกัด 51
PT Siam-Indo Gypsum Industry 50
PT Siam-Indo Concrete Products 50
SCG Trading Emirates L.L.C. 49
Kampot Land Co., Ltd. 48
Prime Dal Quang Joint Stock Company 48
Prime Hao Phu Joint Stock Company 43
บริษัทร่วมและอื่นๆ
CMPI Land, Inc. 64
บริษัทเอสซีจี นิชิเร โลจีสติกส์ จำกัด 51
บริษัทไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จำกัด 50
CPAC Monier (Laos) Co., Ltd. 50
บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จำกัด 49
บริษัทเซอร์เวย์ มารีน เซอร์วิส จำกัด 48
บริษัทจัมโบ้บาจส์ แอนด์ ทักส์ จำกัด 45
บริษัทนอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จำกัด 40
Mariwasa Holdings, Inc. 40
Green Siam Resources Corporation 40
CMPI Holdings, Inc. 40
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 30
Anhui Conch-SCG Refractory Co., Ltd. 30
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม จำกัด 29
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด 29
บริษัทสยามอุตสาหกรมยิปซัม (สงขลา) จำกัด 29
PT M Class Industry 28
Pacific Asian Logistic Joint Stock Company 21
บริษัทปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน) 10
Holcim Cement (Bangladesh) Limited 10

ที่ตั้งโรงงาน

ปูนซีเมนต์เทา
  สระบุรี นครศรีธรรมราช ลำปาง กัมพูชา

คอนกรีตผสมเสร็จ
 
ทั่วประเทศไทย พม่า เวียดนาม กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย

ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
 
กรุงเทพฯ สระบุรี กัมพูชา อินโดนีเซีย

ปูนสำเร็จรูป ปูนขาว วัสดุทนไฟ บริการด้านเทคนิคและติดตั้งโรงงาน
 
สระบุรี นครศรีธรรมราช เวียดนาม จีน

ผลิตภัณฑ์หลังคา
 
สระบุรี ชลบุรี นครปฐม ลำพูน ขอนแก่น นครศรีธรรมราช ลำปาง ระยอง ลาว อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา เวียดนาม

กระเบื้องเซรามิก
 
สระบุรี อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม

สุขภัณฑ์
 
สระบุรี

ก็อกน้ำ
 
ปทุมธานี นครราชสีมา

ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
 
กรุงเทพฯ ขอนแก่น นครศรีธรรมราช ชลบุรี สระบุรี ลำพูน ระยอง อินโดนีเซีย

แผ่นฝ้าและผนัง
 
สระบุรี นครศรีธรรมราช อินโดนีเซีย

ยิปซัมและอื่นๆ
 
สระบุรี สงขลา อินโดนีเซีย

 

ผลการดำเนินงาน

ในปี 2558 ความต้องการปูนซีเมนต์ในประเทศไทยมีปริมาณใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยการใช้ส่วนใหญ่มาจากงบประมาณลงทุนภาครัฐ ส่วนความต้องการของภาคครัวเรือน และภาคเอกชนยังคงชะลอตัว ในขณะที่การส่งออกมีปริมาณเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปีที่ผ่านมา เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง มีรายได้จากการขายรวม 178,988 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 จากปีก่อน โดยมี EBITDA 24,395 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9 จากปีก่อน และมีกำไรสำหรับปี 10,250 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22 จากปีก่อนการตลาดและการแข่งขัน

ปี 2558 ตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์ก่อสร้างในประเทศไทยยังคงหดตัวต่อเนื่อง จากความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และกำลังซื้อที่ลดลงซึ่งสาเหตุหลักเกิดจาก ราคาพืชผลเกษตรตกต่ำและสภาวะภัยแล้งอย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ด้วยการพัฒนาสินค้าและบริการ ที่มีมูลค่าเพิ่มเพื่อตอบความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ส่วนตลาดในภูมิภาคอาเซียนมีการเติบโตค่อนข้างดีในภาพรวม อันเนื่องมาจากการขยายตัวของตลาดซีเมนต์ และวัสดุก่อสร้างในประเทศต่างๆ โดยประเทศกัมพูชาและฟิลิปปินส์ได้รับผลดีจาก โครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ เช่น เส้นทางหลวงภายในประเทศกัมพูชา เพื่อเชื่อมต่อแนวพัฒนาเศรษฐกิจทางตอนใต้ (Southern Economic Corridor) ของภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และนโยบายกระตุ้นการก่อสร้างที่อยู่อาศัย ในประเทศฟิลิปปินส์ เป็นต้น ส่วนในประเทศเมียนมาและเวียดนาม ธุรกิจเติบโตจากการลงทุนของภาคเอกชน เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย โรงแรม และอาคารพาณิชย์ ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามตลาดก่อสร้างของประเทศอินโดนีเซีย ค่อนข้างอยู่ในภาวะชะลอตัว อันเนื่องมาจากโครงการหลายโครงการของภาครัฐถูกเลื่อนการก่อสร้างออกไป

การพัฒนาองค์กร

ด้านธุรกิจ

ขยายกำลังการผลิตปูนซีเมนต์ในประเทศกัมพูชา เพิ่มขึ้นอีก 9 แสนตันต่อปี มูลค่าการลงทุนโดยประมาณ 5,000 ล้านบาท เริ่มดำเนินการผลิตในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 รวมกำลังการผลิตในประเทศกัมพูชา 2 ล้านตันต่อปี

สร้างโรงงานผลิตปูนซีเมนต์เทาขนาดกำลังการผลิต 1.8 ล้านตันต่อปี ที่เมือง Sukabumi จังหวัดชวาตะวันตก ประเทศอินโดนีเซีย มูลค่าการลงทุนโดยประมาณ 11,000 ล้านบาท เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2558

ด้านทรัพยากรบุคคล

พัฒนาออกแบบและสร้างหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างเต็มความสามารถ ตอบสนองต่อความเติบโตขององค์กร และความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานอย่างยั่งยืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ดูแลและจัดการระบบบริหารงานบุคคลที่มีความแตกต่างหลากหลาย (Diversity Workforce) ในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน ได้รับคุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of work life) ที่เหมาะสม ปลอดภัย และมีความสุขในการทำงานอย่างเป็นธรรม โดยเน้นความสัมพันธ์ที่ดีของการพัฒนา องค์กร และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

ผลักดันให้พนักงานทุกหน่วยงานได้มีโอกาสได้นำเสนอแนวทางการทำงาน และคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA) และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ด้านนวัตกรรม

วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ SCG Eldercare Solution โดยเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ที่นอกเหนือจากห้องน้ำให้ครอบคลุม การใช้ชีวิตที่สะดวกปลอดภัยสำหรับบ้านทั้งหลัง อาทิเช่น ระบบแสงสว่างนำทางอัตโนมัติในเวลากลางคืน พื้นลดแรงกระแทกและอุปกรณ์ช่วยพยุง สำหรับใช้ภายในและภายนอก วัสดุผนังเพื่อสุขภาพ ดูดกลิ่นและควบคุมความชื้น เป็นต้น

วิจัยและพัฒนานวัตกรรมปูนซีเมนต์และมอร์ตาร์ ปูนฉาบอิฐมวลเบาสูตรแพลตทินั่ม ด้วยเทคโนโลยีโมเลกุลยืดหยุ่นที่ช่วยต้านทานการแตกร้าว ทำให้ลดรอยแตกร้าวจากการฉาบผนังอิฐมวลเบาและการซ่อมแซมหน้างานโดยไม่จำเป็น

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์ภาพแบบดิจิตัลลงบนวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ที่เกิดจากเทคโนโลยีการรีดขึ้นรูป เพื่อเพิ่มความสวยงามของวัสดุให้เทียบเท่าวัสดุธรรมชาติ แต่มีความแข็งแรงทนทาน ในการใช้งานได้ยาวนานกว่า ทั้งการใช้งานภายในและภายนอก

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์ชิ้นงานสามมิติบนวัสดุซีเมนต์ ทั้งบนเทคโนโลยีการพิมพ์แบบผง (Powder bed printing technology) และเทคโนโลยีการพิมพ์แบบฉีด (Extrusion printing technology) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้างให้มีความรวดเร็วในการทำงาน ลดเศษวัสดุที่หน้างาน ลดการใช้แรงงานในการก่อสร้าง และสร้างรูปแบบของชิ้นงานที่ Free form และโครงสร้างอาคารที่รูปแบบการก่อสร้างปกติไม่สามารถทำได้

วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการก่อสร้างระบบสำเร็จรูป (Prefabrication) ที่มีคุณภาพและติดตั้งรวดเร็ว อาทิเช่น Precast Concrete Panel ระบบผนังคอนกรีตสำเร็จรูป ที่เพิ่มนวัตกรรมสร้าง High value added ที่แตกต่าง ด้วยแผ่นผนังที่เรียบเนียนเพื่อลดการฉาบเก็บหน้างาน และ Non-shrink grout สูตรพิเศษป้องกันปัญหา การรั่วซึมที่บริเวณรอยต่อแผ่น

พัฒนาระบบผนังสำเร็จรูปสำหรับใช้ภายในด้วยหลากหลายนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการใช้งานและการก่อสร้างที่แตกต่างกัน เช่น Walli-T ระบบผนังหล่อในที่ ที่ได้ความแข็งแรงและลดจำนวนรอยต่อหน้างาน, S Wall ผนังสำเร็จรูปคอนกรีตมวลเบาที่มีน้ำหนักเบา แข็งแรงและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการติดตั้ง เหมาะกับอุตสาหกรรมก่อสร้างในปัจจุบัน ที่กำลังเผชิญกับสภาวะการขาดแคลนแรงงาน

การดำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กำหนดมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยสำหรับท่าเทียบเรือขนถ่ายถ่านหินและปูนเม็ด (SCG Green Port Standard) ตั้งแต่กระบวนการการขนถ่าย ขนส่ง การกองเก็บถ่านหิน และผลิตภัณฑ์ปูนเม็ด ให้มีมาตรฐานในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ดี

ให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่ง CPAC ได้มีการจัดการคอนกรีตที่ตกค้างในรถโม่ โดยการแปรสภาพกากคอนกรีต ที่เหลือไปเป็นวัตถุดิบทดแทนในงานโยธา รวมถึงการคัดแยกหินทรายกลับมาใช้ใหม่ หรือ การนำหินฝุ่นที่ได้จากการทำเหมืองหินปูน ในอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์ มาใช้เป็นวัสดุทดแทนทรายธรรมชาติได้ถึงร้อยละ 20 ของบริษัทกระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ GHGs โดยเปลี่ยนวิธีการผลิตผงดิน จากกระบวนการแบบเปียก (Wet Process) มาเป็นแบบแห้ง (Dry Grinding) ที่บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) ลดการใช้พลังงานได้ 121,092 กิกะจูลต่อปี หรือเทียบเท่าการลดการปล่อย GHGs ได้ 67,933 ตันต่อปี

วางแนวทางเพื่อรองรับภัยแล้งของโรงงานต่างๆ โดยการติดตามระดับน้ำในแหล่งน้ำดิบและแหล่งน้ำสาธารณะเป็นประจำทุกวัน และพัฒนาแหล่งน้ำสำรองเพิ่มเติม เช่น การพัฒนาพื้นที่บ่อเหมืองดินดาน มาเก็บกักน้ำฝนของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด

ปรับปรุงประสิทธิภาพการควบคุมฝุ่นละอองที่ระบายออกจากปล่อง (Main stack) โดยการเปลี่ยนระบบการดักฝุ่น จากระบบดักฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic Precipitator) ไปเป็นระบบดักฝุ่นแบบถุงกรอง (Bag filter) แบบใหม่ ที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด และการเปลี่ยนระบบดักฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic Precipitator) มาเป็นแบบไฮบริด ซึ่งจะมีการดักจับฝุ่น 2 ระบบ ได้แก่ ระบบดักฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic Precipitator) และระบบดักฝุ่นแบบถุงกรอง (Bag filter) ร่วมกันทำงานที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด

พัฒนาสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐาน SCG eco value ได้แก่

 
  • ปูนซีเมนต์ K-Cement ลดการปล่อย Greenhouse Gases หรือ GHGs ลงอย่างน้อย 20 kg CO2/ton cement โดยผลิตที่ กัมปอต ซิเมนต์ ประเทศกัมพูชา
  • ปูนซีเมนต์ K-Plastering Cement ลดการปล่อย GHGs ลงอย่างน้อย 30 kg CO2/ton cement โดยผลิตที่ กัมปอตซิเมนต์ ประเทศกัมพูชา
  • บล็อกปูพื้นผสานเทคโนโลยีคูลพลัส มีส่วนประกอบของวัสดุที่เวียนกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตอย่างน้อย 10%