หน้าหลัก > ธุรกิจเอสซีจี 
 
   
ภาพรวมธุรกิจ
สินค้าสำคัญ
บริษัทสำคัญ
ผลการดำเนินงาน
การพัฒนาองค์กร
การดำเนินธุรกิจ ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
       
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (SCG Cement-Building Materials)
 

ภาพรวมธุรกิจ

เอสซีจีปรับโครงสร้างการบริหารงานภายใน โดยรวม 3 ธุรกิจของเอสซีจี ได้แก่ ซิเมนต์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และจัดจำหน่ายเข้าด้วยกัน เรียกว่า เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่เพื่อสนับสนุนการเติบโต ทั้งภายในประเทศและการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดอาเซียน เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในระยะยาว

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ผู้นำธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซิเมนต์ และสินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร อันได้แก่ ปูนซีเมนต์ ปูนสำเร็จรูป คอนกรีตผสมเสร็จ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปูนซีเมนต์ขาว วัสดุทนไฟ ผลิตภัณฑ์หลังคา กระเบื้องเซรามิก แผ่นฝ้าและผนัง สุขภัณฑ์ บล็อกปูถนน ฉนวนกันความร้อน รวมทั้งดำเนินธุรกิจการจัดจำหน่าย ผ่านเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายและระบบค้าปลีก โดยมีธุรกิจโลจีสติกส์ทำหน้าที่ให้บริการด้านการขนส่ง กระจายสินค้าและคลังสินค้า ด้วยระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งธุรกิจการค้าระหว่างประเทศที่มีเครือข่ายครอบคลุมทุกทวีปทั่วโลก

ด้วยจุดมุ่งหมายในการเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างให้ความสำคัญในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ ที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และครบวงจร รวมทั้งขยายฐานการผลิตและการส่งออก ไปยังประเทศในภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลทางการเงิน เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (SCG Cement-Building Materials)

  2557 2556 2555 2554 2553
ข้อมูลจากงบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน * 53,566 51,935 38,736 30,347 23,087
สินทรัพย์ 168,662 155,458 129,818 105,308 92,938
หนี้สิน 85,937 72,186 63,544 47,443 34,175
ส่วนของผู้ถือหุ้น 82,725 83,272 66,274 57,865 58,763
ข้อมูลจากงบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย 185,423 174,642 154,537 128,580 112,708
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 170,565 158,350 140,050 116,004 101,676
กำไรสำหรับปีก่อนรายการที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ ** 13,180 16,092 13,129 9,802 8,927
กำไรสำหรับปี *** 13,180 16,092 13,129 9,802 8,927
EBITDA **** 26,683 26,274 23,009 19,334 17,720

* ปี 2554 ปรับปรุงใหม่เพื่อแสดงเปรียบเทียบกับปี 2555
** กำไรก่อนรายการขายเงินลงทุน ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน และอื่น สุทธิจากภาษีเงินได้
*** กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
**** กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม


สินค้าสำคัญและกำลังผลิตต่อปี
- ปูนซีเมนต์เทา 24 ล้านตัน
- คอนกรีตสำเร็จรูป 27.17 ล้านลูกบาศก์เมตร
- ปูนสำเร็จรูป 2.68 ล้านตัน
- ปูนซีเมนต์ขาว 0.16 ล้านตัน
- วัสดุทนไฟ 0.16 ล้านตัน
- กระเบื้องหลังคา 80 ล้านตารางเมตร
- กระเบื้องเซรามิก 225 ล้านตารางเมตร
- คอนกรีตมวลเบาและบล็อกคอนกรีต 25 ล้านตารางเมตร
- สุขภัณฑ์ 2.7 ล้านชิ้น
- ก็อกน้ำ 10 ล้านชิ้น
- แผ่นฝ้าและผนัง 92 ล้านตารางเมตร

บริษัทสำคัญ
ชื่อบริษัท สัดส่วนการถือหุ้น โดยตรง/อ้อม ทั้งหมด (%)
บริษัทจัดการ
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 100
บริษัทย่อย
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด 100
บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด 100
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด 100
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด 100
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด 100
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด 100
บริษัทสยามมอตาร์ จำกัด 100
บริษัทสยามปูนซิเมนต์ขาว จำกัด 100
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด 100
บริษัทอนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด 100
บริษัทอีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด 100
บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด 100
บริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด 100
PT Pion Quarry Nusantara 100
PT SCG Pipe and Precast Indonesia 100
PT Semen Lebak 100
PT SCG Readymix Indonesia 100
PT CPAC Surabaya 100
บริษัทคิวมิกซ์ซัพพลาย 100
CPAC Lao Co., Ltd. 100
CPAC Concrete Products (Cambodia) Co., Ltd. 100
Cementhai Building Materials (Singapore) Pte. Ltd. 100
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด 100
บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จำกัด 100
บริษัทผลิตภัณฑ์กระเบื้อง (ลำปาง) จำกัด 100
บริษัทกระเบื้องทิพย์ จำกัด 100
บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด 100
บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จำกัด 100
บริษัทยิปซัม ซิเมนต์ไทย จำกัด 100
บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด 100
บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด 100
บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำกัด 100
บริษัทซิเมนต์ไทยโฮมเซอร์วิส จำกัด 100
บริษัทเจมาโก จำกัด 100
Cementhai Gypsum (Singapore) Pte. Ltd. 100
Cementhai Roof Holdings Philippines, Inc. 100
Cementhai Ceramic (Singapore) Pte. Ltd. 100
Cementhai Ceramics Philippines Holdings, Inc. 100
PT SCG Lightweight Concrete Indonesia 100
บริษัทเอสซีจี ดีสทริบิวชั่น จำกัด 100
บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด 100
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
(เดิมชื่อ บริษัทเอสซีจี เน็ตเวิร์คแมเนจเม้นท์ จำกัด)
100
บริษัทเอสซีจี โลจีสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 100
บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด 100
บริษัทเอสซีจี ซอร์สซิ่ง จำกัด 100
บริษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด 100
บริษัทเอสซีจี สกิลล์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 100
Keating Capital Partners Pte. Ltd. 100
Kitchener Limited 100
SCG Trading Australia Pty. Ltd. 100
SCG Trading Guangzhou Co., Ltd. 100
SCG Trading Hong Kong Limited 100
SCG Trading Philippines Inc. 100
SCG Singapore Trading Pte. Ltd. 100
SCG Trading USA Inc. 100
PT SCG Trading Indonesia 100
SCG Trading Vietnam Co., Ltd. 100
SCG Trading Lao Co., Ltd. 100
SCG Marketing Philippines Inc. 100
บริษัทกระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด 100
บริษัทกระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จำกัด 100
บริษัทไทยเซรามิคโฮลดิ้ง จำกัด 100
SCG Concrete Roof (Vietnam) Co., Ltd.
(เดิมชื่อ CPAC Monier Vietnam Co., Ltd.)
100
SCGT Malaysia Sdn. Bhd. 100
CPAC Monier Philippines, Inc. 100
บริษัทโมเนียร์ รูฟฟิ่ง จำกัด 100
Buu Long Industry & Investment Joint Stock Company 99
PT KIA Serpih Mas 97
PT KIA Keramik Mas 96
PT Keramika IndonesiaAssosiasi, Tbk. 96
PT Semen Jawa 95
Kampot Cement Co., Ltd. 94
PT Kokoh Inti Arebama Tbk. 91
บริษัทสยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด 91
PT Tambang Semen Sukabumi 90
บริษัทโสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด 90
The Concrete Products and Aggregate (Vietnam) Co., Ltd. 88
Prime Group Joint Stock Company 85
Prime Trading, Import and Export One Member Limited Liability Company 85
Prime Materials Company Limited 85
Ceramic Research Institution 85
Prime International Im-Ex & Servicing Trading Co., Ltd. 85
Prime Ngoi Viet Joint Stock Company 85
Prime Pho Yen Joint Stock Company 85
Prime Yen Binh Joint Stock Company 85
Prime Truong Xuan Joint Stock Company 85
Prime Mineral Joint Stock Company 85
บริษัทสระบุรีรัชต์ จำกัด 83
Mariwasa-Siam Ceramics, Inc. 83
PT Surya Siam Keramik 80
Myanmar CPAC Service Co., Ltd. 80
Prime Dai Viet Joint Stock Company 77
Prime Thein Phuc Joint Stock Company 77
Prime Phong Dien Joint Stock Company 77
Prime Dai Thinh Joint Stock Company 77
Prime Dai Loc Joint Stock Company 76
CPAC Monier (Cambodia) Co., Ltd. 75
SCG Trading (Cambodia) Co., Ltd. 75
บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) 75
Prime Dai An Joint Stock Company 75
Prime Hop Thinh Joint Stock Company 72
บริษัทสยามซานิทารีแวร์ จำกัด 71
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด 71
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จำกัด 71
Prime Tien Phong Joint Stock Company 71
MAWLAMYNE CEMENT LIMITED 70
CPAC Cambodia Co., Ltd. 69
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) 68
บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จำกัด 68
Prime Hoa Cuong Joint Stock Company 65
Prime Industrial Joint Stock Company 65
Prime Vinh Phuc Joint Stock Company 65
Siam Cement Myanmar Trading Ltd. 60
Guangxi SCG Logistics Co., Ltd. 55
บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จำกัด 54
บริษัทเอสซีจี-เซกิซุย เซลล์ จำกัด 51
PT Siam-Indo Gypsum Industry 50
PT Siam-Indo Concrete Products 50
SCG Trading Emirates L.L.C. 49
Kampot Land Co., Ltd. 48
Prime Dal Quang Joint Stock Company 48
Prime Hao Phu Joint Stock Company 43
บริษัทร่วมและอื่นๆ
CMPI Land, Inc. 64
บริษัทเอสซีจี นิชิเร โลจีสติกส์ จำกัด 51
บริษัทไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จำกัด 50
CPAC Monier (Laos) Co., Ltd. 50
บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จำกัด 49
บริษัทเซอร์เวย์ มารีน เซอร์วิส จำกัด 48
บริษัทจัมโบ้บาจส์ แอนด์ ทักส์ จำกัด 45
บริษัทนอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จำกัด 40
Mariwasa Holdings, Inc. 40
Green Siam Resources Corporation 40
CMPI Holdings, Inc. 40
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 30
Anhui Conch-SCG Refractory Co., Ltd. 30
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม จำกัด 29
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด 29
บริษัทสยามอุตสาหกรมยิปซัม (สงขลา) จำกัด 29
PT M Class Industry 28
Pacific Asian Logistic Joint Stock Company 21
บริษัทปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน) 10
Holcim Cement (Bangladesh) Limited 10

ที่ตั้งโรงงาน

ปูนซีเมนต์เทา
  สระบุรี นครศรีธรรมราช ลำปาง กัมพูชา

คอนกรีตผสมเสร็จ
 
ทั่วประเทศไทย พม่า เวียดนาม กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย

ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
 
กรุงเทพฯ สระบุรี กัมพูชา อินโดนีเซีย

ปูนสำเร็จรูป ปูนขาว วัสดุทนไฟ บริการด้านเทคนิคและติดตั้งโรงงาน
 
สระบุรี นครศรีธรรมราช เวียดนาม จีน

ผลิตภัณฑ์หลังคา
 
สระบุรี ชลบุรี นครปฐม ลำพูน ขอนแก่น นครศรีธรรมราช ลำปาง ระยอง ลาว อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา เวียดนาม

กระเบื้องเซรามิก
 
สระบุรี อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม

สุขภัณฑ์
 
สระบุรี

ก็อกน้ำ
 
ปทุมธานี นครราชสีมา

ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
 
กรุงเทพฯ ขอนแก่น นครศรีธรรมราช ชลบุรี สระบุรี ลำพูน ระยอง อินโดนีเซีย

แผ่นฝ้าและผนัง
 
สระบุรี นครศรีธรรมราช อินโดนีเซีย

ยิปซัมและอื่นๆ
 
สระบุรี สงขลา อินโดนีเซีย

 

ผลการดำเนินงาน

ปี 2557 มีรายได้จากการขายรวม 185,423 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปีก่อน จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจในต่างประเทศ EBITDA 26,683 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปีก่อน และกำไรสำหรับปี 13,180 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18 จากปีก่อน เนื่องจากปี 2556 มีกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรมของเงินลงทุน ในธุรกิจสุขภัณฑ์และก๊อกน้ำในประเทศไทย

ปี 2557 ความต้องการปูนซีเมนต์ในประเทศไทยใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ในขณะที่การส่งออกในภูมิภาคอาเซียนมีปริมาณสูงกว่าปีที่ผ่านมา
ตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์ก่อสร้างในประเทศไทยเติบโตลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน จากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและราคาผลผลิตทางการเกษตรลดลง อย่างไรก็ตาม ธุรกิจสามารถรักษาความเป็นผู้นําในธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ด้วยการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
ตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์ก่อสร้างในอาเซียนเติบโตอย่างต่อเนื่อ จากการขยายตัวของภาคธุรกิจก่อสร้างในประเทศต่ าง ๆ โดยเฉพาะประเทศเมียนมา เวียดนาม และกัมพูชา ที่ภาครัฐลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเป็นจํานวนมาก อาทิ โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศเมียนมา โครงการก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ในกรุงฮานอยประเทศเวียดนาม โครงการก่อสร้างท่าเรือนํ้าลึกในประเทศกัมพูชา และโครงการพัฒนาทางรถไฟ และทางหลวงเชื่อมเมืองสําคัญต่าง ๆ ในภูมิภาค ขณะที่ โครงการก่อสร้างในประเทศอินโดนีเซี ยชะลอตัวลงในช่วงไตรมาสที่ 3 จากความกังวลเกี่ยวกับผลการเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม ภาพรวมทั้งปีของประเทศยังคงเติบโตจากการก่อสร้างตามแผนการพัฒนาประเทศ

 

การพัฒนาองค์กร

ด้านธุรกิจ

ร่วมทุนสัดส่วนร้อยละ 33 กับ Florim Ceramiche S.p.A. ประเทศอิตาลี คิดเป็นมูลค่า 502 ล้านบาท เพื่อลงทุนใโรงงานผลิตกระเบื้องเซรามิกระดับไฮเอนด์ กําลังผลิต 5 ล้านตารางเมตรต่อปี คาดว่าจะเริ่มดําเนินการผลิตได้ต้นปี 2558
ก่อสร้างโรงงานผลิตปูนซีเมนต์แห่งแรกของเอสซีจีในประเทศลาว โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 10,000 ล้านบาท กําลังผลิต 1.8 ล้านตันต่อปี คาดว่าจะเริ่มดําเนินการผลิตได้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2560
ก่อสร้างโรงงานผลิตปูนสําเร็จรูปที่จังหวัดขอนแก่นและลําปาง โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 2,800 ล้านบาท กำลังผลิตรวม 2 ล้านตันต่อปีคาดว่าจะเริ่มดําเนินการผลิตได้ในครึ่งแรกของปี 2559
เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 55 ในบริษัทพาเนล เวิลด์ จํากัด ผู้ผลิตแผ่นไม้อัดซีเมนต์ สําหรับใช้ในงานตกแต่งภายในและภายนอกทนทานต่อสภาพอากาศ สามารถป้องกันความร้อนและเสียงรบกวนและสะดวกต่อการใช้งาน กําลังผลิตรวม 4.8 ล้านตารางเมตรต่อปีคิดเป็นเงินลงทุนรวม 550 ล้านบาท

ด้านทรัพยากรบุคคล

พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล รองรับการขยายธุรกิจในอาเซียน โดยมุ่งปลูกฝังจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรและพนักงานอย่างต่อเนื่อง
เสริมสร้างองค์ความรู้ภายในองค์กร เพื่อคิดค้นและพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
สนับสนุนการพัฒนาและการเรียนรู้ของพนักงานทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้ าในสายวิชาชีพ สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ

ด้านนวัตกรรม

วิจัยและพัฒนา The NEST – The Next Eco–Sustainable Technology for Home นวัตกรรมบ้านแห่งอนาคตหลังแรกในอาเซียน ผสมผสานเทคโนโลยีการออกแบบและประหยัดพลังงานซึ่งสามารถผลิตพลังงานได้มากกว่าการใช้งาน รวมทั้งคํานึงถึงความสะดวกและปลอดภัย ในการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ
วิจัยและพัฒนา SCG Eldercare Solution นวัตกรรมที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุ โดยร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช และมหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาความต้องการและการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุเพื่อออกแบบการใช้งานที่เหมาะสม
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการก่อสร้างแบบสําเร็จรูปที่มีคุณภาพและติดตั้งง่าย ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอาทิPrecast Concrete Panel ระบบผนังสําเร็จรูป และระบบห้องนํ้าสําเร็จรูป
วิจัยและพัฒนาปูนซีเมนต์สูตรไฮบริดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน และยังคงคุณภาพที่ดี ผิวชิ้นงานสวย เรียบเนียน และแห้งไว เหมาะสําหรับการใช้งานโครงสร้างที่มีความแข็งแกร่ง
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการขึ้นรูป Fiber Cement สินค้าทดแทนไม้ เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตสินค้าที่มีความซับซ้อนสีติดทนนาน และพื้นผิวเสมือนไม้จริง

 

การดำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ดําเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดห่วงโซ่อุปทานสีเขียว ที่มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนรอบโรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลําปาง) จํากัด ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 (Green Industry Level 5) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นรายแรกของประเทศไทย
ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) สําหรับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จํากัด บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จํากัด บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด และบริษัทโสสุโก้ เซรามิค จํากัด
ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์สําหรับก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้า-ล้างมือ COTTO รุ่น CT2142A และกระเบื้องบุผนัง SGI Tiles ขนาด 8"x10"
ดําเนินโครงการจัดการของเสียร่วมกับลูกค้า โดยรับเศษกระเบื้องหลังคาที่เหลือใช้มาเป็นวัตถุดิบในการผลิต ช่วยลดการนําของเสียไปฝังกลบตามนโยบาย Zero Waste to Landfill และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตผงดินสําหรับแผ่นกระเบื้อง จากกระบวนการแบบเปียกเป็นกระบวนการแบบแห้ง (Dry Grinding) ลดการใช้พลังงานลง 113,235 กิกะจูต่อปีหรือเทียบเท่าการลดก๊าซเรือนกระจก 6,358 ตัน CO2 ต่อปี โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสินค้า
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยพัฒนาโรงงานที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการต่าง ๆ
ร่วมเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรระดับสากล ได้แก่ World Business Council for Sustainable Development-Cement Sustainability Initiatives: WBCSD-CSI เป็นรายแรกในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2543
ยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย SPAP (Safety Performance Assessment Program) โดยจัดทําระบบควบคุมความเสี่ยงที่สําคัญ อาทิ การใช้ระบบ Behavior Based Safety ลดพฤติกรรมเสี่ยง การจัดทําระบบ Management of Change ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพการทํางานการกําหนด Proactive KPI ควบคุมกิจกรรมลดความเสี่ยงให้เป็นไปตามเป้าหมาย
สร้างมาตรฐานการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการขับรถยก (Forklift) มาตรฐานการตรวจสอบเครื่องมือด้านความปลอดภัย และมาตรฐานการบริหารจัดการระบบขออนุญาตปฏิบัติงานเสี่ยง พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงงานต่าง ๆ เพื่อนําไปต่อยอดและปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรม
พัฒนาระบบความปลอดภัยในงานขนส่ง ได้แก่ การจัดทําระบบการอบรมพนักงานขับรถขณะขับขี่ (In Cap Coaching) การจัดทําจุดเสี่ยงและจุดพักรถ ในเส้นทางหลักที่ใช้ในการขนส่ง 19 เส้นทาง (Route Hazard Map) รวมทั้งใช้ GPS ควบคุมความปลอดภัย และการติดตั้งกล้องหน้ารถขนส่งเพื่อตรวจประเมินพฤติกรรมการขับรถและนํามาใช้ในการฝึกอบรม