หน้าหลัก > ธุรกิจเครือซิเมนต์ไทย 
 
   
ภาพรวมธุรกิจ
สินค้าสำคัญ
บริษัทสำคัญ
ผลการดำเนินงาน
การพัฒนาองค์กร
การดำเนินธุรกิจ ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
       
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (SCG Cement-Building Materials)
 

ภาพรวมธุรกิจ

เอสซีจีปรับโครงสร้างการบริหารงานภายใน โดยรวม 3 ธุรกิจของเอสซีจี ได้แก่ ซิเมนต์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และจัดจำหน่ายเข้าด้วยกัน เรียกว่า เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่เพื่อสนับสนุนการเติบโต ทั้งภายในประเทศและการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดอาเซียน เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในระยะยาว

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ผู้นำธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซิเมนต์ และสินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร อันได้แก่ ปูนซีเมนต์ ปูนสำเร็จรูป คอนกรีตผสมเสร็จ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปูนซีเมนต์ขาว วัสดุทนไฟ ผลิตภัณฑ์หลังคา กระเบื้องเซรามิก แผ่นฝ้าและผนัง สุขภัณฑ์ บล็อกปูถนน ฉนวนกันความร้อน รวมทั้งดำเนินธุรกิจการจัดจำหน่าย ผ่านเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายและระบบค้าปลีก โดยมีธุรกิจโลจีสติกส์ทำหน้าที่ให้บริการด้านการขนส่ง กระจายสินค้าและคลังสินค้า ด้วยระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งธุรกิจการค้าระหว่างประเทศที่มีเครือข่ายครอบคลุมทุกทวีปทั่วโลก

ด้วยจุดมุ่งหมายในการเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างให้ความสำคัญในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ ที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และครบวงจร รวมทั้งขยายฐานการผลิตและการส่งออก ไปยังประเทศในภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลทางการเงิน เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (SCG Cement-Building Materials)

  2556 2555 2554 2553 2552
ข้อมูลจากงบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน * 51,935 38,736 30,347 23,087 20,373
สินทรัพย์ 155,458 129,818 105,308 92,938 89,489
หนี้สิน 72,186 63,544 47,443 34,175 29,466
ส่วนของผู้ถือหุ้น 83,272 66,274 57,865 58,763 60,023
ข้อมูลจากงบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย 174,642 154,537 128,580 112,708 101,131
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 158,350 140,050 116,004 101,676 90,468
กำไรสำหรับปีก่อนรายการที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ ** 16,092 13,129 9,802 8,927 8,919
กำไรสำหรับปี *** 16,092 13,129 9,802 8,927 8,919
EBITDA **** 26,274 23,009 19,334 17,720 18,074

* ปี 2554 ปรับปรุงใหม่เพื่อแสดงเปรียบเทียบกับปี 2555
** กำไรก่อนรายการขายเงินลงทุน ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน และอื่น สุทธิจากภาษีเงินได้
*** กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
**** กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม


สินค้าสำคัญและกำลังผลิตต่อปี
- ปูนซีเมนต์เทา 24 ล้านตัน
- คอนกรีตสำเร็จรูป 27.17 ล้านลูกบาศก์เมตร
- ปูนสำเร็จรูป 2.68 ล้านตัน
- ปูนซีเมนต์ขาว 0.16 ล้านตัน
- วัสดุทนไฟ 0.16 ล้านตัน
- กระเบื้องหลังคา 80 ล้านตารางเมตร
- กระเบื้องเซรามิก 225 ล้านตารางเมตร
- คอนกรีตมวลเบาและบล็อกคอนกรีต 25 ล้านตารางเมตร
- สุขภัณฑ์ 2.7 ล้านชิ้น
- ก็อกน้ำ 10 ล้านชิ้น
- แผ่นฝ้าและผนัง 92 ล้านตารางเมตร

บริษัทสำคัญ
ชื่อบริษัท สัดส่วนการถือหุ้น โดยตรง/อ้อม ทั้งหมด (%)
บริษัทจัดการ
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 100
บริษัทย่อย
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด 100
บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด 100
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด 100
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด 100
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด 100
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด 100
บริษัทสยามมอตาร์ จำกัด 100
บริษัทสยามปูนซิเมนต์ขาว จำกัด 100
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด 100
บริษัทอนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด 100
บริษัทอีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด 100
บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด 100
บริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด 100
PT Pion Quarry Nusantara 100
PT SCG Pipe and Precast Indonesia 100
PT Semen Lebak 100
PT SCG Readymix Indonesia 100
PT CPAC Surabaya 100
บริษัทคิวมิกซ์ซัพพลาย 100
CPAC Lao Co., Ltd. 100
CPAC Concrete Products (Cambodia) Co., Ltd. 100
Cementhai Building Materials (Singapore) Pte. Ltd. 100
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด 100
บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จำกัด 100
บริษัทผลิตภัณฑ์กระเบื้อง (ลำปาง) จำกัด 100
บริษัทกระเบื้องทิพย์ จำกัด 100
บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด 100
บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จำกัด 100
บริษัทยิปซัม ซิเมนต์ไทย จำกัด 100
บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด 100
บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด 100
บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำกัด 100
บริษัทซิเมนต์ไทยโฮมเซอร์วิส จำกัด 100
บริษัทเจมาโก จำกัด 100
Cementhai Gypsum (Singapore) Pte. Ltd. 100
Cementhai Roof Holdings Philippines, Inc. 100
Cementhai Ceramic (Singapore) Pte. Ltd. 100
Cementhai Ceramics Philippines Holdings, Inc. 100
PT SCG Lightweight Concrete Indonesia 100
บริษัทเอสซีจี ดีสทริบิวชั่น จำกัด 100
บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด 100
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
(เดิมชื่อ บริษัทเอสซีจี เน็ตเวิร์คแมเนจเม้นท์ จำกัด)
100
บริษัทเอสซีจี โลจีสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 100
บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด 100
บริษัทเอสซีจี ซอร์สซิ่ง จำกัด 100
บริษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด 100
บริษัทเอสซีจี สกิลล์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 100
Keating Capital Partners Pte. Ltd. 100
Kitchener Limited 100
SCG Trading Australia Pty. Ltd. 100
SCG Trading Guangzhou Co., Ltd. 100
SCG Trading Hong Kong Limited 100
SCG Trading Philippines Inc. 100
SCG Singapore Trading Pte. Ltd. 100
SCG Trading USA Inc. 100
PT SCG Trading Indonesia 100
SCG Trading Vietnam Co., Ltd. 100
SCG Trading Lao Co., Ltd. 100
SCG Marketing Philippines Inc. 100
บริษัทกระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด 100
บริษัทกระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จำกัด 100
บริษัทไทยเซรามิคโฮลดิ้ง จำกัด 100
SCG Concrete Roof (Vietnam) Co., Ltd.
(เดิมชื่อ CPAC Monier Vietnam Co., Ltd.)
100
SCGT Malaysia Sdn. Bhd. 100
CPAC Monier Philippines, Inc. 100
บริษัทโมเนียร์ รูฟฟิ่ง จำกัด 100
Buu Long Industry & Investment Joint Stock Company 99
PT KIA Serpih Mas 97
PT KIA Keramik Mas 96
PT Keramika IndonesiaAssosiasi, Tbk. 96
PT Semen Jawa 95
Kampot Cement Co., Ltd. 94
PT Kokoh Inti Arebama Tbk. 91
บริษัทสยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด 91
PT Tambang Semen Sukabumi 90
บริษัทโสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด 90
The Concrete Products and Aggregate (Vietnam) Co., Ltd. 88
Prime Group Joint Stock Company 85
Prime Trading, Import and Export One Member Limited Liability Company 85
Prime Materials Company Limited 85
Ceramic Research Institution 85
Prime International Im-Ex & Servicing Trading Co., Ltd. 85
Prime Ngoi Viet Joint Stock Company 85
Prime Pho Yen Joint Stock Company 85
Prime Yen Binh Joint Stock Company 85
Prime Truong Xuan Joint Stock Company 85
Prime Mineral Joint Stock Company 85
บริษัทสระบุรีรัชต์ จำกัด 83
Mariwasa-Siam Ceramics, Inc. 83
PT Surya Siam Keramik 80
Myanmar CPAC Service Co., Ltd. 80
Prime Dai Viet Joint Stock Company 77
Prime Thein Phuc Joint Stock Company 77
Prime Phong Dien Joint Stock Company 77
Prime Dai Thinh Joint Stock Company 77
Prime Dai Loc Joint Stock Company 76
CPAC Monier (Cambodia) Co., Ltd. 75
SCG Trading (Cambodia) Co., Ltd. 75
บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) 75
Prime Dai An Joint Stock Company 75
Prime Hop Thinh Joint Stock Company 72
บริษัทสยามซานิทารีแวร์ จำกัด 71
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด 71
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จำกัด 71
Prime Tien Phong Joint Stock Company 71
MAWLAMYNE CEMENT LIMITED 70
CPAC Cambodia Co., Ltd. 69
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) 68
บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จำกัด 68
Prime Hoa Cuong Joint Stock Company 65
Prime Industrial Joint Stock Company 65
Prime Vinh Phuc Joint Stock Company 65
Siam Cement Myanmar Trading Ltd. 60
Guangxi SCG Logistics Co., Ltd. 55
บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จำกัด 54
บริษัทเอสซีจี-เซกิซุย เซลล์ จำกัด 51
PT Siam-Indo Gypsum Industry 50
PT Siam-Indo Concrete Products 50
SCG Trading Emirates L.L.C. 49
Kampot Land Co., Ltd. 48
Prime Dal Quang Joint Stock Company 48
Prime Hao Phu Joint Stock Company 43
บริษัทร่วมและอื่นๆ
CMPI Land, Inc. 64
บริษัทเอสซีจี นิชิเร โลจีสติกส์ จำกัด 51
บริษัทไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จำกัด 50
CPAC Monier (Laos) Co., Ltd. 50
บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จำกัด 49
บริษัทเซอร์เวย์ มารีน เซอร์วิส จำกัด 48
บริษัทจัมโบ้บาจส์ แอนด์ ทักส์ จำกัด 45
บริษัทนอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จำกัด 40
Mariwasa Holdings, Inc. 40
Green Siam Resources Corporation 40
CMPI Holdings, Inc. 40
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 30
Anhui Conch-SCG Refractory Co., Ltd. 30
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม จำกัด 29
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด 29
บริษัทสยามอุตสาหกรมยิปซัม (สงขลา) จำกัด 29
PT M Class Industry 28
Pacific Asian Logistic Joint Stock Company 21
บริษัทปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน) 10
Holcim Cement (Bangladesh) Limited 10

ที่ตั้งโรงงาน

ปูนซีเมนต์เทา
  สระบุรี นครศรีธรรมราช ลำปาง กัมพูชา

คอนกรีตผสมเสร็จ
 
ทั่วประเทศไทย พม่า เวียดนาม กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย

ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
 
กรุงเทพฯ สระบุรี กัมพูชา อินโดนีเซีย

ปูนสำเร็จรูป ปูนขาว วัสดุทนไฟ บริการด้านเทคนิคและติดตั้งโรงงาน
 
สระบุรี นครศรีธรรมราช เวียดนาม จีน

ผลิตภัณฑ์หลังคา
 
สระบุรี ชลบุรี นครปฐม ลำพูน ขอนแก่น นครศรีธรรมราช ลำปาง ระยอง ลาว อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา เวียดนาม

กระเบื้องเซรามิก
 
สระบุรี อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม

สุขภัณฑ์
 
สระบุรี

ก็อกน้ำ
 
ปทุมธานี นครราชสีมา

ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
 
กรุงเทพฯ ขอนแก่น นครศรีธรรมราช ชลบุรี สระบุรี ลำพูน ระยอง อินโดนีเซีย

แผ่นฝ้าและผนัง
 
สระบุรี นครศรีธรรมราช อินโดนีเซีย

ยิปซัมและอื่นๆ
 
สระบุรี สงขลา อินโดนีเซีย

 

ผลการดำเนินงาน

ปี 2556 ความต้องการปูนซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างในประเทศเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากการขยายตัวของโครงการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน โดยความต้องการปูนซีเมนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ทำให้ปริมาณการขายในประเทศเพิ่มขึ้น ในขณะที่ปริมาณการส่งออกลดลง สำหรับผลิตภัณฑ์ก่อสร้างมียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ความต้องการปูนซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างในอาเซียนเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากโครงการลงทุนต่าง ๆ เพิ่มขึ้นจากนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งรัฐบาลส่งเสริมให้ชาวต่างชาติเข้าไปลงทุนมากขึ้น

เอสซีจี ซิเมนต์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง มีรายได้จากการขายรวม 174,642 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากปีก่อน มี EBITDA 26,274 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากปีก่อน และมีกำไรสำหรับปี 16,092 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 จากปีก่อน เนื่องจากการรวมผลการดำเนินงานของธุรกิจเซรามิกในประเทศเวียดนาม และธุรกิจสุขภัณฑ์ ก๊อกนํ้า และอุปกรณ์ในประเทศไทย ที่ลงทุนในปี 2556

 

การพัฒนาองค์กร

ด้านธุรกิจ

ลงทุนในบริษัท Prime Group Joint Stock Company ผู้ผลิตกระเบื้องเซรามิกชั้นนำในประเทศเวียดนาม กำลังการผลิต 75 ล้านตารางเมตร เงินลงทุนรวมประมาณ 7,200 ล้านบาท โดยเอสซีจีซิเมนต์¯ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ถือหุ้นร้อยละ 85
ขยายกำลังการผลิตปูนซีเมนต์ในประเทศกัมพูชา เพิ่มขึ้นอีก 900,000 ตันต่อปี พร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนเหลือใช้ช่วยลดการซื้อไฟฟ้าจากภายนอก คาดว่าจะเริ่มดำเนินการผลิตได้ในกลางปี 2558
ก่อสร้างโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ในประเทศพม่า กำลังการผลิต 1.8 ล้านตันต่อปี โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 12,420 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มดำเนินการผลิตได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในธุรกิจสุขภัณฑ์ ก๊อกนํ้า และอุปกรณ์ ของบริษัทสยามซานิทารีแวร์ จำกัด และบริษัทสยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด จากเดิมร้อยละ 35.7 และ 44.8 เป็นร้อยละ 71.4 และ 90.6 ตามลำดับ เงินลงทุนรวม 2,600 ล้านบาท
ก่อสร้างโรงงานผลิตแผ่นหินประดิษฐ์ขนาดใหญ่ (MG Stone) กำลังการผลิต 400,000 ตารางเมตร เงินลงทุน 1,500 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มดำเนินการผลิตได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2558
ก่อสร้างโรงงานผลิตผนังสำเร็จรูป (Precast) กำลังการผลิตรวม 2.4 ล้านตารางเมตร เงินลงทุนประมาณ 2,600 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มผลิตได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2558

ด้านทรัพยากรบุคคล

เสริมสร้างศักยภาพพนักงานในอาเซียนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของธุรกิจ ตั้งแต่กระบวนการสรรหาคัดเลือก ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาพนักงาน เพื่อมุ่งสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA) และเสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
พัฒนาระบบการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน และสร้างความผูกพันระหว่างองค์กรและพนักงานอย่างต่อเนื่อง อาทิ ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและแนวทางการบริหารค่าตอบแทนของบริษัท Prime Group Joint Stock Company ในประเทศเวียดนาม และปรับปรุงสวัสดิการพนักงานของบริษัท PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk. ในประเทศอินโดนีเซีย

ด้านนวัตกรรม

วิจัยและพัฒนา Portland Composite Cement ที่ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิต และเมื่อนำไปใช้ในงานคอนกรีตผสมเสร็จ จะมีคุณสมบัติเทียบเท่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1
วิจัยและพัฒนาปูนซีเมนต์สำหรับงานหล่อคอนกรีตอัดแรง และงานหล่อคอนกรีตทั่วไป เพื่อเพิ่มคุณภาพและปริมาณการผลิต
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมระบบการสร้างผนังแบบใหม่ด้วยปูนสำเร็จรูปพิเศษ ทดแทนการก่ออิฐและฉาบผนังแบบเดิม ทำให้แข็งแรงขึ้น และลดเวลาทำงานลงอย่างมาก
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมคอนกรีตกำลังอัดสูง ที่มีแรงต้านทาน 600 - 800 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ตอบสนองต่องานที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ อาทิ การก่อสร้างอาคารสูง
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิตและขึ้นรูปกลุ่มสินค้าทดแทนไม้ อาทิ กระบวนการผลิตที่รีดวัตถุดิบให้มีรูปร่างซับซ้อนหรือมีมิติ เพื่อขยายไปสู่สินค้ากลุ่มใหม่ ๆ
พัฒนานวัตกรรมระบบผนังแบบแห้งที่เตรียมส่วนประกอบจากโรงงาน ติดตั้งสะดวกและรวดเร็ว ลดเวลาการก่ออิฐฉาบปูน
พัฒนานวัตกรรมเพื่อการประหยัดพลังงานและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ (ECO Solution) สำหรับที่อยู่อาศัยในอนาคตด้วยเทคโนโลยี Passive Green ซึ่งช่วยลดความร้อนที่เข้าสู่ตัวบ้านและเพิ่มการระบายความร้อนออกจากตัวบ้าน
พัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการสำหรับที่อยู่อาศัยเพื่อความสุขและความปลอดภัยของผู้สูงอายุ (Elderly Experience: CARE) ด้วยบุคลากรที่เข้าใจความต้องการที่แตกต่างของผู้สูงอายุ
พัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุตกแต่ง เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย อาทิ ชุดสุขภัณฑ์ก๊อกนํ้าและอ่างล้างหน้าที่มีลวดลายพลิ้วไหวสอดคล้องกัน พร้อมนำ COTTO ก้าวสู่แบรนด์ไทยชั้นนำในระดับโลก โดยร่วมแสดงสินค้าในงานมิลานแฟร์ที่ประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นงานแสดงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ด้านวัสดุ และการออกแบบตกแต่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในระดับนานาชาติ
พัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานในการผลิตกระเบื้องเซรามิก อาทิ การปรับสูตรการผลิตที่สามารถลดพลังงานที่ใช้ในการเผากระเบื้อง

 

การดำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
จัดการของเสียจากกระบวนการผลิต โดยนำมาเป็นเชื้อเพลิงหรือวัตถุดิบทดแทน หรือนำไปใช้ซํ้าในกระบวนการผลิต ตามนโยบาย Zero Waste to Landfill
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พัฒนาโรงงานที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการต่าง ๆ
ร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรระดับสากล ได้แก่ World Business Council for Sustainable Development Cement Sustainability Initiatives: WBCSD CSI
ดำเนินกิจกรรมห่วงโซ่อุปทานสีเขียว เพื่อดูแลการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ตัวชี้วัดการดำเนินงานเทียบกับองค์กรสากล อาทิ ข้อกำหนดอุตสาหกรรมสีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรม ข้อกำหนดการตรวจประเมินประสิทธิผลด้านสิ่งแวดล้อม และแนวทาง Green SCOR (The Supply Chain Operation Reference) จากหน่วยงานสากล
ปรับปรุงกระบวนการผลิตสุขภัณฑ์ของบริษัทสยามซานิทารีแวร์ จำกัด ให้ประหยัดพลังงานมากขึ้น โดยติดตั้ง High Pressure Casting Machine ที่สามารถขึ้นรูปสุขภัณฑ์โดยปราศจากแม่พิมพ์ ลดการใช้พลังงานจากกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ได้ 8,900 กิกะจูลต่อปี และลดของเสียจากแม่พิมพ์ที่หมดอายุได้ 1,300 ตันต่อปี
ต่อยอดแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศและโครงการด้านการประหยัดพลังงานไปยังโรงงานอื่น ๆ โดยสามารถประหยัดพลังงานจากการเผาไหม้ก๊าซธรรมชาติได้ 87,000 กิกะจูลต่อปี จาก 3 โครงการ ได้แก่ โครงการเปลี่ยน Burner เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดการใช้ก๊าซธรรมชาติ โครงการนำลมร้อนเหลือทิ้งจาก กระบวนการเผาไหม้ในเตาเผากระเบื้องกลับมาใช้งานในกระบวนการผลิต และโครงการใช้สารเคลือบสะท้อนรังสีความร้อน เพื่อลดการสูญเสียความร้อนผ่านผิวเตา
ถ่ายทอดมาตรฐานด้านความปลอดภัยในรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่ ธุรกิจเซรามิกในต่างประเทศ ได้แก่ ระบบจัดการความปลอดภัยการติดตั้งการ์ดครอบเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ และการดูแลอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรโดยผู้บริหารผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การสนทนาและสังเกตการทำงานเพื่อความปลอดภัยโดยผู้บริหาร