หน้าหลัก > ธุรกิจเอสซีจี
ภาพรวมธุรกิจ
สินค้าสำคัญ
บริษัทสำคัญ
ผลการดำเนินงาน
การพัฒนาองค์กร
การดำเนินธุรกิจ ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ธุรกิจเอสซีจี

       
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCG Packaging)
 

ภาพรวมธุรกิจ

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของเอสซีจี ที่มุ่งสู่การเป็นคู่คิดเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในด้านบรรจุภัณฑ์ (Total Packaging Solution Provider) ด้วยการนำเสนอนวัตกรรม สินค้า และบริการที่หลากหลาย รวมถึงคำตอบที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ ช่วยสร้างคุณค่าแก่ลูกค้าและผู้บริโภค โดยบุคลากรที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญเทียบชั้นมาตรฐานระดับโลก ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และถือมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง นำเสนอสินค้าและบริการที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า อาทิ บรรจุภัณฑ์กระดาษ, Flexible Packaging, Food Safety Packaging, เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ Pre-print และ Offset นอกจากนี้ เรายังมีการให้บริการต่างๆ ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าและทำให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เช่น Inspired Studio ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ครบวงจร ตั้งแต่ให้คำปรึกษา การออกแบบและผลิตงานด้านกราฟฟิกต่างๆ เชิงสร้างสรรค์และใช้สอยเชิงพาณิชย์ด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่จะช่วยนำเสนอคำตอบเหนือข้อจำกัด ให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศในอาเซียน เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ใส่ใจในการพัฒนากระบวนการผลิตและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งพัฒนากระบวนการดำเนินงานทั้งหมดให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ มุ่งเน้นการจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการนำทรัพยากรกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ ในรูปของวัตถุดิบหรือพลังงานเพื่อลดมลภาวะที่เกิดขึ้นและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ยังช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่นอกเหนือจากการดำเนินงาน ให้ความสำคัญอย่างมากในการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมและชุมชนรอบพื้นที่โรงงาน ใส่ใจและดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาระบบนิเวศที่ดีของชุมชน ส่งเสริมการปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานให้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและทำสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

Visit SCG Packaging Website
(www.scgpackaging.com)

ข้อมูลทางการเงิน เอสซีจี เพคเกจจิ้ง (SCG Packaging)

  2558 2557 2556 2555 2554
ข้อมูลจากงบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน 24,295 22,969 21,782 19,927 16,963
สินทรัพย์ * 83,218 73,987 65,169 58,439 52,534
หนี้สิน * 34,892 29,150 26,133 22,656 20,007
ส่วนของผู้ถือหุ้น 48,326 44,837 39,036 35,783 32,527
ข้อมูลจากงบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย 70,907 64,614 59,135 57,430 54,839
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 66,838 60,368 54,731 53,127 50,461
กำไรสำหรับปี ** 3,463 3,448 3,587 3,560 3,331
EBITDA *** 10,831 9,718 9,473 8,844 8,831

* ปี 2554 มีการจัดประเภทรายการใหม่
** กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
*** กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

 

สินค้าสำคัญ
 • Consumer Packaging
  บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตด้วยมาตรฐานระดับโลกและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ

 • Industrial Packaging
  บรรจุภัณฑ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมในหลากหลายรูปแบบ ช่วยให้ลูกค้าได้เลือกสรรบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสินค้าได้อย่างลงตัว

 • Packaging Supplies
  ประกอบด้วยกระดาษบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตบรรจุภัณฑ์ รวมถึงเยื่อ และกระดาษพิมพ์เขียนต่างๆ เพื่องานพิมพ์ที่มีคุณภาพ

 • Packaging Services & Solutions
  บริการด้านการออกแบบและการพิมพ์ที่ครบวงจร โดยนักออกแบบมืออาชีพที่จะให้คำแนะนำ ร่วมคิด สร้างสรรค์ ช่วยแก้ปัญหา และพัฒนาร่วมกับลูกค้า เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างแท้จริง

 • Others
  การส่งเสริมการปลูกไม้ยูคาลิปตัส เพื่อเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตบรรจุภัณฑ์และกระดาษ ปุ๋ยอินทรีย์ตราคู่ดินเพื่อผลผลิตที่ดีของเกษตรกร และสินค้าในกลุ่มแปรรูป จากไม้ยูคาลิปตัส ได้แก่ กระบะไม้ คุณภาพสูง แข็งแรง สามารถรับน้ำหนักได้ และเชื้อเพลิงชีวมวล ได้จากการเพิ่มมูลค่าเปลือกไม้ยูคาลิปตัส ให้ค่าความร้อนสูง นำมาให้ทดแทนพลังงานอื่นๆ ได้

 

บริษัทสำคัญ

ชื่อบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น โดยตรง/อ้อม
ทั้งหมด
(%)

บริษัทจัดการ  
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) 98
บริษัทย่อย  
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด 98
บริษัทกระดาษสหไทย จำกัด (มหาชน) 98
บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด 98
United Pulp & Paper Co., Inc. 98
Paperlink Inter-Trade Corporate 98
บริษัทสยามเซลลูโลส จำกัด 98
บริษัทอินโฟเซฟ จำกัด 98
บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด 98
บริษัทพนัสนิมิต จำกัด 98
บริษัทไทยพนาสณฑ์ จำกัด 98
บริษัทไทยพนาดร จำกัด 98
บริษัทไทยพนาราม จำกัด 98
บริษัทสวนป่ารังสฤษฎ์ จำกัด 98
บริษัทสยามพนาเวศ จำกัด 98
บริษัทไทยพนาบูรณ์ จำกัด 98
บริษัทไทยวนภูมิ จำกัด 98
บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) 98
บริษัทฟินิคซ ยูทิลิตี้ จำกัด 98
บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด 98
บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด 98
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) 85
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด 69
บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จำกัด 69
บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จำกัด 69
Vina Kraft Paper Co., Ltd. 69
TGC Rengo (S) Limited 69
New Asia Industries Co., Ltd. 69
Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd. 69
AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd. 69
Packamex (Vietnam) Co., Ltd. 69
PT Primacorr Mandiri 62
PT Indoris Printingdo 62
บริษัทดี อิน แพค จำกัด 52
บริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จำกัด 52
บริษัทตะวันนาบรรจุภัณฑ์ จำกัด 50
บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน) 49
บริษัทไทยบริติช ดีโพสต์ จำกัด 25
บริษัทร่วมและอื่นๆ  
บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด 48
บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จำกัด 44
P&S Holdings Corporation 39
TCG Rengo Subang (M) Sdn, Bhd. 17

ที่ตั้งโรงงาน

เยื่อและกระดาษ
 
ประเทศไทย: ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรปราการ ขอนแก่น

กระดาษบรรจุภัณฑ์
  ประเทศไทย: ราชบุรี กาญจนบุรี ปราจีนบุรี
  ต่างประเทศ: เวียดนาม ฟิลิปปินส์

บรรจุภัณฑ์กระดาษและ Flexible Packafing
  ประเทศไทย: ปทุมธานี สมุทรปราการ ราชบุรี สงขลา ชลบุรี ปราจีนบุรี สระบุรี ระยอง ขอนแก่น สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กำแพงเพชร นครปฐม
  ต่างประเทศ: เวียดนาม อินโดนีเซีย สิงคโปร์


ผลการดำเนินงาน

ปี 2558 รายได้จากการขายรวม 70,907 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เทียบกับปี 2557 จากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น EBITDAเท่ากับ 10,831 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากปีก่อน และกำไรสำหรับปี 2558 เท่ากับ 3,463 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

สายธุรกิจกระดาษบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Packaging business Chain): ปริมาณขายรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับ ปี 2557 ตามความต้องการใช้กระดาษบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในอาเซียน ซึ่งมีปริมาณความต้องการเพิ่มขึ้นร้อยละ 4

สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ (Fibrous business Chain): ปริมาณขายกระดาษพิมพ์เขียนคงที่เมื่อเทียบกับปีก่อน ตามความต้องการของตลาดภายในประเทศ

การตลาดและการแข่งขัน

ปี 2558 ความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกในประเทศไทยขยายตัวไม่มากนัก จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ขณะที่บรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกในอาเซียน ยังคงเติบโตดีโดยเฉพาะในประเทศเวียดนาม ส่งผลให้ผู้ผลิตในภูมิภาคนี้ขยายกำลังการผลิตต่อเนื่อง ทำให้เกิดการแข่งขันด้านราคาซึ่งถือเป็น ความท้าทายของผู้ประกอบการ ที่ต้องเร่งพัฒนาประสิทธิภาพภายในองค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และรักษาการเติบโตของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

ปริมาณความต้องการใช้กระดาษบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยยังคงทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่ปริมาณความต้องการกระดาษบรรจุภัณฑ์ในภูมิภาคอาเซียน ยังคงเติบโตและยังคงขยายกำลังการผลิตจากผู้ผลิตรายต่างๆ ในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องความต้องการของ อุตสาหกรรมกระดาษพิมพ์เขียนในประเทศ มีปริมาณความต้องการลดลง เนื่องจากสื่อสิ่งพิมพ์โดยเฉพาะกลุ่มสิ่งพิมพ์ เพื่อการโฆษณาและนิตยสาร ถูกทดแทนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Media) มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ปริมาณการนำเข้ากระดาษพิมพ์เขียนในปี 2558 ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน จากผลกระทบของมาตรการตอบโต้ การทุ่มตลาดของสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ผู้ผลิตในประเทศจีนและอินโดนีเซียปรับกลยุทธ์การขาย รุกตลาดอาเซียนมากขึ้นการพัฒนาองค์กร

ด้านธุรกิจ

ปรับแบรนด์จากเอสซีจี เปเปอร์ เป็น เอสซีจี แพคเกจจิ้ง เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 สะท้อนถึงกลยุทธ์ของธุรกิจที่มุ่งเน้นด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับเป้าหมายการขยายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในภูมิภาคอาเซียน ให้ความสำคัญในการนำเสนอสินค้าและบริการเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์แก่ลูกค้าอย่างครบวงจรและยั่งยืน จากการพัฒนาสินค้าและบริการด้านบรรจุภัณฑ์คุณภาพสูงครอบคลุมไปถึงสินค้าประเภท Flexible Packaging หรือบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตจากกระดาษ

ขยายสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ Flexible Packaging ในกลุ่มประเทศอาเซียน สำหรับบรรจุสินค้าอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น โดยเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 80 ในบริษัท Tin Thanh Packing Joint Stock Company (BATICO) ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ Flexible Packaging รายใหญ่ของประเทศเวียดนาม ด้วยกำลังการผลิตกว่า 230 ล้านตารางเมตรต่อปี และเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทพรีแพค ประเทศไทย จำกัด จากเดิมถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 22 เป็นร้อยละ 72 ตอกย้ำจุดยืนที่แข็งแกร่งในการเป็นผู้ให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร

เพิ่มฐานการผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์ โดยลงทุนขยายกำลังการผลิตในบริษัท Vina Kraft Paper Company Limited ประเทศเวียดนาม ส่งผลให้กำลังการผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้นประมาณ 243,000 ตันต่อปี ตอบสนองความต้องการใช้กระดาษบรรจุภัณฑ์ภายในประเทศเวียดนาม ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว คาดว่าจะเริ่มผลิตได้ในไตรมาสที่สองของปี 2560

ขยายการลงทุนสำหรับการผลิตเยื่อกึ่งเคมีและเยื่อใยสั้นไม่ฟอกขาวในประเทศไทย เพื่อตอบสนองความต้องการกระดาษในกลุ่มธุรกิจกระดาษบรรจุภัณฑ์ที่เติบโตมากขึ้น โดยเยื่อกึ่งเคมีมีกำลังการผลิต 70,000 ตันต่อปี และเยื่อใยสั้นไม่ฟอกขาวมีกำลังการผลิต 25,000 ตันต่อปี คาดว่าจะเริ่มผลิตได้ต้นปี 2559

ด้านทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ได้นำแนวคิดเรื่อง Learning Transformation หรือ 70:20:10 มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพนักงาน สอดคล้องกันโดยร้อยละ 70 หมายถึงการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ร้อยละ 20 หมายถึงการเรียนรู้ผ่านสังคมและคนรอบข้าง อาทิ การแลกเปลี่ยนความรู้และการให้คำปรึกษาแนะนำ จากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน และร้อยละ 10 มาจากการเรียนรู้ในห้องเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ รวมถึงการปลูกฝังค่านิยมในเรื่องความใฝ่รู้ เพื่อต่อยอดแนวคิดการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นแบบแผนผ่านการพัฒนา Succession Planning ในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและต่อยอด ศักยภาพของพนักงานในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างคนเก่งคนดี ให้กับชุมชนในพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนตามนโยบายเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของเอสซีจี และสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานในต่างประเทศ รวมถึงสร้างความผูกพันให้กับพนักงานในระยะยาว

ส่งเสริมการพัฒนาภาวะผู้นำของพนักงาน โดยเน้นพัฒนาผู้นำด้านทักษะการสอนงาน (Coaching Skill) เพื่อสร้างผู้นำที่มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น เป็นแบบอย่างของการมีทัศนคติที่ดี มีทักษะในการสร้างความไว้วางใจ และส่งเสริมให้ผู้นำใช้ทักษะการสอนงานในการสนทนา เพื่อตั้งเป้าหมายและปรับปรุงร่วมกับทีมงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน

ด้านนวัตกรรม

พัฒนาบรรจุภัณฑ์กระดาษสำหรับอาหารแบรนด์ "Fest (เฟสท์)" ที่มีมาตรฐานด้านความสะอาดและปลอดภัย เหมาะสำหรับบรรจุอาหารโดยเฉพาะ ได้รับการรับรอง GMP (Good Manufacturing Practice) ตามมาตรฐาน EU Standard และ EU Regulation จากสหภาพยุโรป รวมถึง FDA ของสหรัฐอเมริกา ตอบโจทย์ผู้บริโภคในปัจจุบันและเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดีขึ้น

พัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบระบายอากาศได้เองเมื่ออุ่นร้อนในเตาอบไมโครเวฟ (Self-Venting Packaging) ใช้สำหรับบรรจุอาหารประเภท Ready-To-Go Meal ด้วยนวัตกรรม EazySteam ที่สร้างกลไกการระบายอากาศ ในตัวบรรจุภัณฑ์เมื่อได้รับความร้อนจากเตาอบไมโครเวฟ ไม่จำเป็นต้องตัด เจาะ หรือเปิดบรรจุภัณฑ์ก่อนนำเข้าไปอุ่น ลดการปนเปื้อนของเชื้อโรคเข้าสู่อาหาร ให้ความสะดวก และปลอดภัยต่อการใช้งานแก่ผู้บริโภค

พัฒนาฟิล์มฝาปิดบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติป้องกันการเกิดฝ้าและลอกออกง่าย (Peel & Clear Lid Film) ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถมองเห็นอาหาร ก่อนเลือกซื้อตรงตามความต้องการ รวมถึงการนำกลับไปรับประทานก็สามารถเปิดลอกฝาบรรจุภัณฑ์ได้ง่าย โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องการหกเลอะเทอะ ตลอดจนเรื่องความปลอดภัยสำหรับการปนเปื้อนของเศษพลาสติกลงในอาหาร

พัฒนาการผลิตถุงกระดาษอุตสาหกรรม (Industrial Bag Business) ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการออกแบบถุงอุตสาหกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย ด้วยนวัตกรรมการปิดฝาถุงแบบ Paste Valve ช่วยรองรับการวางเรียงซ้อนของถุงอุตสาหกรรมได้ดีขึ้น เพิ่มพื้นที่ในการขนส่งสินค้า และด้วยคุณสมบัติพิเศษของชั้นกระดาษ ทำให้สามารถดูดซับความชื้น ความร้อน ช่วยคงสภาพของสินค้าได้นานยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เทคโนโลยี Micro Perforation Technique ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายอากาศ ทำให้พื้นที่ในการทำงานและตัวสินค้าสะอาด ปราศจากฝุ่น

 

การดำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง กําหนดกลยุทธ์โดยพิจารณาความเสี่ยงด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในภาพรวมของธุรกิจและรายบริษัทโดยประเมินความเสี่ยง กําหนดมาตรการควบคุม และเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเหล่านั้นส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจรวมทั้งปรับปรุง การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร เพื่อให้ธุรกิจสามารถดําเนินต่อและเติบโต ได้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยคํานึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

Green Product เพิ่มมูลค่าให้กับไม้ยูคาลิปตัสโดยใช้ทุกส่วนให้เกิดคุณค่าสูงสุด ขยายสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ อาทิ ธุรกิจกระบะไม้ที่นําไม้ท่อนใหญ่มาผ่านกระบวนการแปรรูป จนสามารถผลิตกระบะไม้คุณภาพสูงใช้สําหรับการขนส่งสินค้า ธุรกิจเชื้อเพลิงไม้อัดเม็ดที่นําเศษไม้ยูคาลิปตัสมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล สามารถให้ความร้อนสูงและใช้ทดแทนพลังงานอื่น ๆ ได้ และธุรกิจพลังงานขนาดเล็กเพื่อชุมชน โดยนํากิ่งไม้ ปลายไม้ และเศษไม้เหลือใช้มาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการใช้ฉลากคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ในโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ และมีสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐาน SCG eco value ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กระดาษไอเดียกรีน ออฟเซต กระดาษไอเดีย กรีน การ์ด และกระดาษสําหรับผลิตแผ่นยิปซัม ซึ่งเป็นการรับรองว่าผู้บริโภคจะได้สินค้าคุณภาพ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

GreenProcess ใสใจกับการจัดการพลังงาน ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและองค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ ให้ความสําคัญตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกระบวนการผลิต โดยเลือกเทคโนโลยีการผลิตที่ใช้พลังงานน้อยและใช้ทรัพยากรทางเลือก แทนทรัพยากรที่มีจํากัดมุ่งศึกษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อให้เกิดการใช้อย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด นําทรัพยากรหรือของเสียกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ หรือใช้ซํ้าเป็นวัตถุดิบหรือพลังงานทดแทน อาทิ การสนับสนุนโครงการลดการใช้นํ้าและพลังงานในกระบวนการผลิต โครงการปรับปรุงระบบบําบัดนํ้าเสียของบริษัทต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น การนําเศษวัสดุเหลือใช้ภายในโรงงานมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพ ซึ่งส่วนหนึ่งได้นําไปมอบให้กับเกษตรกรในชุมชนรอบโรงงาน สามารถลดต้นทุน ฟื้นฟูดินให้อุดมสมบูรณ์และเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น

Green Mind สร้างจิตสํานึกต่อสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการเพื่อสังคม อาทิ โครงการปันโอกาสวาดอนาคต โครงการปั้นดินปนรอยยิ้ม โครงการพัฒนาคู่ธุรกิจสู่ความยั่งยืน ทั้งนี้ได้สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่พนักงานและผู้บริโภคผ่านสังคมออนไลน์ "We are Greeners" มุ่งเน้นการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคสนับสนุน การแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างเครือข่ายตลาดสีเขียว เพื่อให้ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น