หน้าหลัก > ธุรกิจเครือซิเมนต์ไทย 
 
   
ภาพรวมธุรกิจ
สินค้าสำคัญ
บริษัทสำคัญ
ผลการดำเนินงาน
การพัฒนาองค์กร
การดำเนินธุรกิจ ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
       
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCG Packaging)
 

ภาพรวมธุรกิจ

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของเอสซีจี ที่มุ่งสู่การเป็นคู่คิดเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในด้านบรรจุภัณฑ์ (Total Packaging Solution Provider) ด้วยการนำเสนอนวัตกรรม สินค้า และบริการที่หลากหลาย รวมถึงคำตอบที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ ช่วยสร้างคุณค่าแก่ลูกค้าและผู้บริโภค โดยบุคลากรที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญเทียบชั้นมาตรฐานระดับโลก ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และถือมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง นำเสนอสินค้าและบริการที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า อาทิ บรรจุภัณฑ์กระดาษ, Flexible Packaging, Food Safety Packaging, เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ Pre-print และ Offset นอกจากนี้ เรายังมีการให้บริการต่างๆ ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าและทำให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เช่น Inspired Studio ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ครบวงจร ตั้งแต่ให้คำปรึกษา การออกแบบและผลิตงานด้านกราฟฟิกต่างๆ เชิงสร้างสรรค์และใช้สอยเชิงพาณิชย์ด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่จะช่วยนำเสนอคำตอบเหนือข้อจำกัด ให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศในอาเซียน เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ใส่ใจในการพัฒนากระบวนการผลิตและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งพัฒนากระบวนการดำเนินงานทั้งหมดให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ มุ่งเน้นการจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการนำทรัพยากรกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ ในรูปของวัตถุดิบหรือพลังงานเพื่อลดมลภาวะที่เกิดขึ้นและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ยังช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่นอกเหนือจากการดำเนินงาน ให้ความสำคัญอย่างมากในการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมและชุมชนรอบพื้นที่โรงงาน ใส่ใจและดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาระบบนิเวศที่ดีของชุมชน ส่งเสริมการปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานให้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและทำสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

Visit SCG Packaging Website
(www.scgpackaging.com)

ข้อมูลทางการเงิน เอสซีจี เพคเกจจิ้ง (SCG Packaging)

  2557 2556 2555 2554 2553
ข้อมูลจากงบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน 22,969 21,782 19,927 16,963 16,088
สินทรัพย์ * 73,987 65,169 58,439 52,534 50,127
หนี้สิน * 29,150 26,133 22,656 20,007 19,957
ส่วนของผู้ถือหุ้น 44,837 39,036 35,783 32,527 30,170
ข้อมูลจากงบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย 64,614 59,135 57,430 54,839 51,714
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 60,368 54,731 53,127 50,461 46,972
กำไรสำหรับปีก่อนรายการที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ ** 3,448 3,587 3,560 3,331 3,490
กำไรสำหรับปี *** 3,448 3,587 3,560 3,331 3,490
EBITDA **** 9,718 9,473 8,844 8,831 9,129

* ปี 2554 ปรับปรุงใหม่เพื่อแสดงเปรียบเทียบกับปี 2555
** กำไรก่อนรายการขายเงินลงทุน ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนและอื่นๆ สุทธิจากภาษีเงินได้
*** กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
**** กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

 

สินค้าสำคัญ
 • Consumer Packaging
  บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตด้วยมาตรฐานระดับโลกและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ
 • Industrial Packaging
  บรรจุภัณฑ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมในหลากหลายรูปแบบ ช่วยให้ลูกค้าได้เลือกสรรบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสินค้าได้อย่างลงตัว
 • Packaging Supplies
  ประกอบด้วยกระดาษบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตบรรจุภัณฑ์ รวมถึงเยื่อ และกระดาษพิมพ์เขียนต่างๆ เพื่องานพิมพ์ที่มีคุณภาพ
 • Packaging Services & Solutions
  บริการด้านการออกแบบและการพิมพ์ที่ครบวงจร โดยนักออกแบบมืออาชีพที่จะให้คำแนะนำ ร่วมคิด สร้างสรรค์ ช่วยแก้ปัญหา และพัฒนาร่วมกับลูกค้า เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างแท้จริง
 • Others
  การส่งเสริมการปลูกไม้ยูคาลิปตัส เพื่อเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตบรรจุภัณฑ์และกระดาษ ปุ๋ยอินทรีย์ตราคู่ดินเพื่อผลผลิตที่ดีของเกษตรกร และสินค้าในกลุ่มแปรรูป จากไม้ยูคาลิปตัส ได้แก่ กระบะไม้ คุณภาพสูง แข็งแรง สามารถรับน้ำหนักได้ และเชื้อเพลิงชีวมวล ได้จากการเพิ่มมูลค่าเปลือกไม้ยูคาลิปตัส ให้ค่าความร้อนสูง นำมาให้ทดแทนพลังงานอื่นๆ ได้

 

บริษัทสำคัญ

ชื่อบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น โดยตรง/อ้อม
ทั้งหมด
(%)

บริษัทจัดการ  
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) 98
บริษัทย่อย  
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด 98
บริษัทกระดาษสหไทย จำกัด (มหาชน) 98
บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด 98
United Pulp & Paper Co., Inc. 98
Paperlink Inter-Trade Corporate 98
บริษัทสยามเซลลูโลส จำกัด 98
บริษัทอินโฟเซฟ จำกัด 98
บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด 98
บริษัทพนัสนิมิต จำกัด 98
บริษัทไทยพนาสณฑ์ จำกัด 98
บริษัทไทยพนาดร จำกัด 98
บริษัทไทยพนาราม จำกัด 98
บริษัทสวนป่ารังสฤษฎ์ จำกัด 98
บริษัทสยามพนาเวศ จำกัด 98
บริษัทไทยพนาบูรณ์ จำกัด 98
บริษัทไทยวนภูมิ จำกัด 98
บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) 98
บริษัทฟินิคซ ยูทิลิตี้ จำกัด 98
บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด 98
บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด 98
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) 85
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด 69
บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จำกัด 69
บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จำกัด 69
Vina Kraft Paper Co., Ltd. 69
TGC Rengo (S) Limited 69
New Asia Industries Co., Ltd. 69
Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd. 69
AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd. 69
Packamex (Vietnam) Co., Ltd. 69
PT Primacorr Mandiri 62
PT Indoris Printingdo 62
บริษัทดี อิน แพค จำกัด 52
บริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จำกัด 52
บริษัทตะวันนาบรรจุภัณฑ์ จำกัด 50
บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน) 49
บริษัทไทยบริติช ดีโพสต์ จำกัด 25
บริษัทร่วมและอื่นๆ  
บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด 48
บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จำกัด 44
P&S Holdings Corporation 39
TCG Rengo Subang (M) Sdn, Bhd. 17

ที่ตั้งโรงงาน

เยื่อและกระดาษ
 
ประเทศไทย: ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรปราการ ขอนแก่น

กระดาษบรรจุภัณฑ์
  ประเทศไทย: ราชบุรี กาญจนบุรี ปราจีนบุรี
  ต่างประเทศ: เวียดนาม ฟิลิปปินส์

บรรจุภัณฑ์กระดาษและ Flexible Packafing
  ประเทศไทย: ปทุมธานี สมุทรปราการ ราชบุรี สงขลา ชลบุรี ปราจีนบุรี สระบุรี ระยอง ขอนแก่น สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กำแพงเพชร นครปฐม
  ต่างประเทศ: เวียดนาม อินโดนีเซีย สิงคโปร์


ผลการดำเนินงาน

ปี 2557 เอสซีจี แพคเกจจิ้ง มีรายได้จากการขายรวม 64,614 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เทียบกับปี 2556 จากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น EBITDA เท่ากับ 9,422 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีก่อน และกำไรสำหรับปี 3,448 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 7 จากปีก่อน

กระดาษบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก (Packaging Chain): ปริมาณขายรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เทียบกับปี 2556 ตามความต้องการใช้กระดาษบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในอาเซียนซึ่งมีปริมาณความต้องการเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากการขยายตัวของสภาพเศรษฐกิจ
เยื่อกระดาษและกระดาษ (Fibrous Chain): ปริมาณขายรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เทียบกับปี 2556 จากปริมาณขายเยื่อ Dissolving Pulp และการส่งออกกระดาษพิมพ์เขียนที่เพิ่มขึ้น

การพัฒนาองค์กร

ด้านธุรกิจ

เพิ่มฐานการผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์ด้วยการเปิดสายการผลิตเครื่องที่ 16 (PM 16) ที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นฐานการผลิตกระดาษที่สมบูรณ์แบบที่สุด ด้วยนวัตกรรมระดับโลก ทำให้ได้การผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการใช้งานของลูกค้าและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยกำลังการผลิต 320,000 ตันต่อปี
ปรับปรุงเครื่องจักรของสายธุรกิจเยื่อและกระดาษ (Fibrous Chain) ให้สามารถผลิตกระดาษ Glassine เป็นรายใหญ่รายแรกในภูมิภาคอาเซียน เป็นกระดาษที่มีความเรียบ และโปร่งแสงสูงกว่ากระดาษทั่วไป ใช้เป็นวัสดุรองหลังสำหรับฉลากสติกเกอร์ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ กำลังการผลิต 60,000 ตันต่อปี คาดว่าจะเริ่มผลิตได้ในต้นปี 2559
ขยายสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ Flexible Packaging สำหรับอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความต้องการเพิ่มขึ้น โดยเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 22 ในบริษัทพรีแพค ประเทศไทย จำกัด มีกำลังการผลิต 14,000 ตันต่อปี ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการมุ่งสู่การเป็นผู้ผลิตและผู้ให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์ครบวงจร
ขยายสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์สำหรับการผลิตกล่องกระดาษที่กำลังเติบโต โดยเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัทดี อิน แพค จำกัด สามารถผลิตกล่องจากแผ่นกระดาษลูกฟูก ซึ่งเน้นตลาดลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) โดยมีกำลังการผลิต 15,000 ตันต่อปี
ขยายการลงทุนสำหรับการผลิตกล่องออฟเซ็ท โดยเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 90 ในบริษัท PT Indoris Printingdo มีกำลังการผลิต 8,000 ตันต่อปี ถือเป็นก้าวสำคัญในการเข้าสู่ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในต่างประเทศ

ด้านทรัพยากรบุคคล

พัฒนาความรู้และทักษะ ทั้งด้านเทคนิคการผลิตและการพัฒนาตามสายวิชาชีพ โดยกำหนด Training Roadmap เพื่อให้พนักงานทราบแผนการพัฒนา ตั้งแต่เริ่มเข้าปฏิบัติงาน และได้ขยายไปยังธุรกิจในประเทศเวียดนาม ผ่านโครงการ C-Paper-Vietnam โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เน้นแนวทางการพัฒนาแบบ Project-based Learning ส่งเสริมให้พนักงานเรียนรู้ด้วยตนเอง
พัฒนาภาวะผู้นำในพนักงานระดับจัดการ เพื่อเพิ่มความสามารถในการนำทีมงานไปสู่ความสำเร็จตามแผนงาน ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อย่างรวดเร็วและท้าทาย
ปรับปรุงระบบบริหารความปลอดภัยของบริษัท ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติด้านการบริหารความปลอดภัยที่เป็นเลิศ และสนับสนุนให้เจ้าหนาที่ความปลอดภัย ศึกษางานกับบริษัทชั้นนำระดับโลก รวมทั้งปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในที่ทำงานของพนักงานทุกระดับ โดยการบอกกล่าวหรือตักเตือนเพื่อนร่วมงาน ที่กำลังทำงานอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอันตราย ผ่านโครงการ "Good Friend Good Safety รักเพื่อน เตือนเพื่อนด้วย"

ด้านนวัตกรรม

พัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์ลงบนกระดาษม้วนด้วยระบบเฟลกโซกราฟีแบบ Pre-print ที่มีคุณภาพเทียบเท่าระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ท และมีความแข็งแรงสามารถรองรับน้ำหนักได้ดี ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาการผลิตกระดาษ Machine Glazed สำหรับบรรจุภัณฑ์ที่มุ่งเน้นความสะอาดปลอดภัยขั้นสูง อาทิ อุปกรณ์ทางการแพทย์ บรรจุภัณฑ์อาหาร โดยผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพและปลอดภัยสูง
ผลิตกรวยน้ำดื่ม Idea CarePack บรรจุภัณฑ์อนามัยจากเยื่อกระดาษบริสุทธิ์ โดยใช้กระดาษ Food Grade ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และใช้เทคโนโลยี Curve Lock ทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถหยิบใช้ง่าย ไม่รั่วซึม ผ่านการทดสอบสารเรืองแสง และได้รับรองมาตรฐานจากสำนักงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นรายแรกในประเทศไทย
พัฒนากระดาษ ไอเดีย กรีน พลัส (Idea Green Plus) ที่มีส่วนผสมของเยื่ออีโคไฟเบอร์คุณภาพสูง (EcoFiber) ที่ได้จากกระดาษใช้งานแล้ว ทดแทนการใช้เยื่อจากไม้ใหม่ เหมาะสำหรับการผลิตงานสื่อในรูปแบบต่างๆ โดยมีจุดเด่น 3 ประการ ได้แก่ รักษ์โลก คุณภาพเด่น และราคาเท่าเดิม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
พัฒนาพันธุ์ต้นยูคาลิปตัส 10 สายพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ในประเทศไทย สามารถนำไปปลูกในดินหลายชนิดและครอบคลุมหลายพื้นที่ ทั้งนี้ ยังช่วยลดปัญหาโรคพืชและแมลงศัตรูพืช พร้อมผลผลิตและน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้เกษตรกรไทยมีรายได้ที่ยั่งยืน

 

การดำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเลือกสรรเครื่องจักรและกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้โรงงานและชุมชนรอบข้างอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีระบบการจัดการเพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และสังคมจากการดำเนินงานให้น้อยที่สุด และอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างเกื้อกูลและยั่งยืน
สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ลดการใช้ทรัพยากร และใช้พลังงานจากวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
รักษาคุณภาพอากาศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด
ใส่ใจและตรวสอบคุณภาพน้ำอย่างใกล้ชิด ติดตั้งกระบวนการบำบัดน้ำคุณภาพดีและทันสมัยที่ทำให้สามารถนำน้ำกลับมาหมุนเวียนใช้ในการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง
ดูแลชุมชนของเราแบบพึ่งพาอาศัย เป็นเพื่อนบ้านที่ดี แลกเปลี่ยนพูดคุย และร่วมกันแก้ไขทุกปัญหาอย่างจริงจัง สร้างชุมชนต้นแบบ ดูแลธรรมชาติรอบๆ โรงงาน สร้างวิถีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข