หน้าหลัก > ธุรกิจเอสซีจี 
 
   
ภาพรวมธุรกิจ
สินค้าสำคัญ
บริษัทสำคัญ
ผลการดำเนินงาน
การพัฒนาองค์กร
การดำเนินธุรกิจ ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
       
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCG Packaging)
 

ภาพรวมธุรกิจ

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของเอสซีจี ที่มุ่งสู่การเป็นคู่คิดเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในด้านบรรจุภัณฑ์ (Total Packaging Solution Provider) ด้วยการนำเสนอนวัตกรรม สินค้า และบริการที่หลากหลาย รวมถึงคำตอบที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ ช่วยสร้างคุณค่าแก่ลูกค้าและผู้บริโภค โดยบุคลากรที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญเทียบชั้นมาตรฐานระดับโลก ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และถือมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง นำเสนอสินค้าและบริการที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า อาทิ บรรจุภัณฑ์กระดาษ, Flexible Packaging, Food Safety Packaging, เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ Pre-print และ Offset นอกจากนี้ เรายังมีการให้บริการต่างๆ ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าและทำให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เช่น Inspired Studio ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ครบวงจร ตั้งแต่ให้คำปรึกษา การออกแบบและผลิตงานด้านกราฟฟิกต่างๆ เชิงสร้างสรรค์และใช้สอยเชิงพาณิชย์ด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่จะช่วยนำเสนอคำตอบเหนือข้อจำกัด ให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศในอาเซียน เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ใส่ใจในการพัฒนากระบวนการผลิตและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งพัฒนากระบวนการดำเนินงานทั้งหมดให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ มุ่งเน้นการจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการนำทรัพยากรกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ ในรูปของวัตถุดิบหรือพลังงานเพื่อลดมลภาวะที่เกิดขึ้นและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ยังช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่นอกเหนือจากการดำเนินงาน ให้ความสำคัญอย่างมากในการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมและชุมชนรอบพื้นที่โรงงาน ใส่ใจและดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาระบบนิเวศที่ดีของชุมชน ส่งเสริมการปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานให้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและทำสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

Visit SCG Packaging Website
(www.scgpackaging.com)

ข้อมูลทางการเงิน เอสซีจี เพคเกจจิ้ง (SCG Packaging)

  2557 2556 2555 2554 2553
ข้อมูลจากงบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน 22,969 21,782 19,927 16,963 16,088
สินทรัพย์ * 73,987 65,169 58,439 52,534 50,127
หนี้สิน * 29,150 26,133 22,656 20,007 19,957
ส่วนของผู้ถือหุ้น 44,837 39,036 35,783 32,527 30,170
ข้อมูลจากงบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย 64,614 59,135 57,430 54,839 51,714
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 60,368 54,731 53,127 50,461 46,972
กำไรสำหรับปีก่อนรายการที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ ** 3,448 3,587 3,560 3,331 3,490
กำไรสำหรับปี *** 3,448 3,587 3,560 3,331 3,490
EBITDA **** 9,718 9,473 8,844 8,831 9,129

* ปี 2554 ปรับปรุงใหม่เพื่อแสดงเปรียบเทียบกับปี 2555
** กำไรก่อนรายการขายเงินลงทุน ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนและอื่นๆ สุทธิจากภาษีเงินได้
*** กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
**** กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

 

สินค้าสำคัญ
 • Consumer Packaging
  บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตด้วยมาตรฐานระดับโลกและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ
 • Industrial Packaging
  บรรจุภัณฑ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมในหลากหลายรูปแบบ ช่วยให้ลูกค้าได้เลือกสรรบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสินค้าได้อย่างลงตัว
 • Packaging Supplies
  ประกอบด้วยกระดาษบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตบรรจุภัณฑ์ รวมถึงเยื่อ และกระดาษพิมพ์เขียนต่างๆ เพื่องานพิมพ์ที่มีคุณภาพ
 • Packaging Services & Solutions
  บริการด้านการออกแบบและการพิมพ์ที่ครบวงจร โดยนักออกแบบมืออาชีพที่จะให้คำแนะนำ ร่วมคิด สร้างสรรค์ ช่วยแก้ปัญหา และพัฒนาร่วมกับลูกค้า เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างแท้จริง
 • Others
  การส่งเสริมการปลูกไม้ยูคาลิปตัส เพื่อเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตบรรจุภัณฑ์และกระดาษ ปุ๋ยอินทรีย์ตราคู่ดินเพื่อผลผลิตที่ดีของเกษตรกร และสินค้าในกลุ่มแปรรูป จากไม้ยูคาลิปตัส ได้แก่ กระบะไม้ คุณภาพสูง แข็งแรง สามารถรับน้ำหนักได้ และเชื้อเพลิงชีวมวล ได้จากการเพิ่มมูลค่าเปลือกไม้ยูคาลิปตัส ให้ค่าความร้อนสูง นำมาให้ทดแทนพลังงานอื่นๆ ได้

 

บริษัทสำคัญ

ชื่อบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น โดยตรง/อ้อม
ทั้งหมด
(%)

บริษัทจัดการ  
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) 98
บริษัทย่อย  
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด 98
บริษัทกระดาษสหไทย จำกัด (มหาชน) 98
บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด 98
United Pulp & Paper Co., Inc. 98
Paperlink Inter-Trade Corporate 98
บริษัทสยามเซลลูโลส จำกัด 98
บริษัทอินโฟเซฟ จำกัด 98
บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด 98
บริษัทพนัสนิมิต จำกัด 98
บริษัทไทยพนาสณฑ์ จำกัด 98
บริษัทไทยพนาดร จำกัด 98
บริษัทไทยพนาราม จำกัด 98
บริษัทสวนป่ารังสฤษฎ์ จำกัด 98
บริษัทสยามพนาเวศ จำกัด 98
บริษัทไทยพนาบูรณ์ จำกัด 98
บริษัทไทยวนภูมิ จำกัด 98
บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) 98
บริษัทฟินิคซ ยูทิลิตี้ จำกัด 98
บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด 98
บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด 98
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) 85
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด 69
บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จำกัด 69
บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จำกัด 69
Vina Kraft Paper Co., Ltd. 69
TGC Rengo (S) Limited 69
New Asia Industries Co., Ltd. 69
Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd. 69
AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd. 69
Packamex (Vietnam) Co., Ltd. 69
PT Primacorr Mandiri 62
PT Indoris Printingdo 62
บริษัทดี อิน แพค จำกัด 52
บริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จำกัด 52
บริษัทตะวันนาบรรจุภัณฑ์ จำกัด 50
บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน) 49
บริษัทไทยบริติช ดีโพสต์ จำกัด 25
บริษัทร่วมและอื่นๆ  
บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด 48
บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จำกัด 44
P&S Holdings Corporation 39
TCG Rengo Subang (M) Sdn, Bhd. 17

ที่ตั้งโรงงาน

เยื่อและกระดาษ
 
ประเทศไทย: ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรปราการ ขอนแก่น

กระดาษบรรจุภัณฑ์
  ประเทศไทย: ราชบุรี กาญจนบุรี ปราจีนบุรี
  ต่างประเทศ: เวียดนาม ฟิลิปปินส์

บรรจุภัณฑ์กระดาษและ Flexible Packafing
  ประเทศไทย: ปทุมธานี สมุทรปราการ ราชบุรี สงขลา ชลบุรี ปราจีนบุรี สระบุรี ระยอง ขอนแก่น สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กำแพงเพชร นครปฐม
  ต่างประเทศ: เวียดนาม อินโดนีเซีย สิงคโปร์


ผลการดำเนินงาน

ปี 2557 รายได้จากการขายรวม 64,614 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เทียบกับปี 2556 จากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น EBITDA เท่ากับ 9,718 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีก่อน และกําไรสําหรับปี 3,448 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 จากปีก่อน

กระดาษบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก (Packaging Chain): ปริมาณขายรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เทียบกับปี 2556 ตามความต้องการใช้กระดาษบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในอาเซียนซึ่งมีปริมาณความต้องการเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากการขยายตัวของเศรษฐกิจ
เยื่อกระดาษและกระดาษ (Fibrous Chain): ปริมาณขายรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เทียบกับปี 2556 จากปริมาณขายเยื่อ Dissolving Pulp และการส่งออกกระดาษพิมพ์เขียนที่เพิ่มขึ้น


ปี 2557 ความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกในประเทศไทยเติบโตไม่สูงนักจากสภาพเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่อย่างไรก็ดี ความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก ในอาเซียนยังคงเติบโตดี ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกในภูมิภาคอาเซียนจึงขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคา ผู้ประกอบการจะต้องเร่งสร้างสรรค์นวัตกรรมและประสิทธิภาพในองค์กร ซึ่งนอกจากจะตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันแล้ว ยังเป็นปัจจัยที่ช่วยรักษาความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

อุตสาหกรรมกระดาษพิมพ์เขียนในประเทศไทยปี 2557 มีปริมาณความต้องการลดลงกว่าร้อยละ 11 โดยเฉพาะกลุ่มกระดาษเคลือบผิวที่ใช้ในงานนิตยสาร จากการถูกทดแทนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตาม ปริมาณนําเข้าลดลงร้อยละ 17 จากปีก่อน เนื่องจากความผันผวนของค่าเงินและตลาดที่ซบเซา


การพัฒนาองค์กร

ด้านธุรกิจ

เพิ่มฐานการผลตกระดาษบรรจุภัณฑ์ด้วยการเปิดสายการผลิตเครื่องที่16 (PM 16) ที่จังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นฐานการผลิตกระดาษที่สมบูรณ์แบบที่สุด ด้วยนวัตกรรมระดับโลก ทําให้ได้การผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการใช้งานของลูกค้า และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยกําลังผลิต 320,000 ตันต่อปี
ขยายสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ Flexible Packaging สําหรับอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความตองการเพิ่มขึ้นสูง โดยเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 22 (เพิ่มเป็นร้อยละ 72 เมื่อเดือนมกราคม 2558) ในบริษัทพรีแพค ประเทศไทย จํากัด กําลังผลิต 14,000 ตันต่อปี และปรบสายการผลิตของบริษัท Packamex (Vietnam) Co., Ltd. ในประเทศเวียดนาม เพื่อผลิต Flexible Packaging มีกําลังผลิต 3,000 ตันต่อปีถือเป็นกลยุทธ์สําคัญที่มุ่งสู่การเป็นผู้ผลิตและผู้ให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์ครบวงจร
ขยายสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกที่กําลังเติบโตโดยเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัทดี อิน แพค จํากัด มีกําลังผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก 15,000 ตันต่อปี ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Niche Market)
เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 90 ใน PT Indoris Printingdo ประเทศอินโดนีเซีย ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษออฟเซตชั้นนําในประเทศกําลังผลิต 8,000 ตันต่อปี นับเป็นก้าวสําคัญในการเข้าสู่ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในต่างประเทศ
ปรับปรุงเครื่องจักรของสายธุรกิจเยื่อและกระดาษ (Fibrous Chain) ให้สามารถผลิตกระดาษ Glassine เป็นรายแรกในอาเซียนซึ่งเป็นกระดาษที่มีความเรียบและโปร่งแสง สูงกว่ากระดาษทั่วไปใช้เป็นวัสดุรองหลังสำหรับฉลากสติกเกอร์ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กําลังผลิต 60,000 ตันต่อปี คาดว่าจะเริ่มผลิตได้ในปลายปี 2558

ด้านทรัพยากรบุคคล

พัฒนาความรู้และทักษะ ทั้งด้านเทคนิคการผลิตและการพัฒนาตามสายวิชาชีพ โดยกำหนด Training Roadmap เพื่อให้พนักงานทราบแผนการพัฒนา ตั้งแต่เริ่มเข้าปฏิบัติงาน และได้ขยายไปยังธุรกิจในประเทศเวียดนาม ผ่านโครงการ C-Paper-Vietnam โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เน้นแนวทางการพัฒนาแบบ Project-based Learning ส่งเสริมให้พนักงานเรียนรู้ด้วยตนเอง
พัฒนาภาวะผู้นําในพนักงานระดับจัดการ เพื่อเพิ่มความสามารถในการนำทีมงานไปสู่ความสําเร็จตามแผนงาน ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อย่างรวดเร็วและท้าทาย
ปรับปรุงระบบบริหารความปลอดภัยของบริษัท ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติด้านการบริหารความปลอดภัยที่เป็นเลิศ และสนับสนุนให้วิศวกรความปลอดภัย ศึกษางานกับบริษัทชั้นนำระดับโลก รวมทั้งปลูกจิตสํานึกดานความปลอดภัยในที่ทำงานของพนักงานทุกระดับ โดยการบอกกล่าวหรือตักเตือน เพื่อนร่วมงานที่กําลังทํางานอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอันตราย ผ่านโครงการ "Good Friends Good Safety รักเพื่อนเตือนเพื่อนด้วย"

ด้านนวัตกรรม

พัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์ลงบนกระดาษม้วนด้วยระบบเฟลกโซกราฟีแบบ Pre-print ที่มีคุณภาพเทียบเท่าระบบการพิมพ์แบบออฟเซต และมีความแข็งแรงสามารถรองรับนํ้าหนักได้ดีตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาการให้บริการลูกค้าผ่าน Inspired Studio ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภิณฑ์แบบครบวงจร ตั้งแต่ให้ คำปรึกษาการออกแบบและผลิตงานด้านกราฟฟิกต่าง ๆ เชิงสร้างสรรค์และใช้สอยเชิงพาณิชย์ด้วยทีมงานมืออาชีพ
พัฒนาการผลิตกระดาษ Machine Glazed สําหรับบรรจุภัณฑ์ที่มุ่งเน้นความสะอาดปลอดภัยขั้นสูง อาทิ อุปกรณ์ทางการแพทย์โดยผลิตจากวัตถุดิบ ที่มีคุณภาพและปลอดภัยสูง
ผลิตกรวยนํ้าดื่ม Idea CarePack บรรจุภัณฑ์อนามัยจากเยื่อกระดาษบริสุทธิ์ โดยใช้กระดาษ Food Grade ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และใช้เทคโนโลยีCurve Lock ทําให้ผลิตภัณฑ์สามารถหยิบใช้ง่าย ไม่รั่วซึม ผ่านการทดสอบสารเรืองแสง และได้รับรองมาตรฐานจากสํานักงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นรายแรกในประเทศไทย
พัฒนากระดาษ ไอเดีย กรีน พลัส (Idea Green Plus) ที่มีส่วนผสมของเยื่ออีโคไฟเบอร์คุณภาพสูง (EcoFiber) ที่ได้จากกระดาษใช้งานแล้ว ทดแทนการใช้เยื่อจากไม้ใหม่ เหมาะสําหรับการผลิตงานสื่อในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีจุดเด่น 3 ประการ ได้แก่ รักษ์โลก คุณภาพเด่น และราคาเท่าเดิม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
พัฒนาพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัส 10 สายพันธุ์เหมาะสมกับพื้นที่ในประเทศไทย สามารถนําไปปลูกในดินหลายชนิดและครอบคลุมหลายพื้นที่ ทั้งนี้ ยังช่วยลดปัญหาโรคพืชและแมลงศัตรูพืช พร้อมให้ผลผลิตและนํ้าหนักที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้เกษตรกรไทยมีรายได้ที่ยั่งยืน

 

การดำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง กําหนดกลยุทธ์โดยพิจารณาความเสี่ยงด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในภาพรวมของธุรกิจและรายบริษัทโดยประเมินความเสี่ยง กําหนดมาตรการควบคุม และเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเหล่านั้นส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจรวมทั้งปรับปรุง การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร เพื่อให้ธุรกิจสามารถดําเนินต่อและเติบโต ได้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยคํานึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
Green Product เพิ่มมูลค่าให้กับไม้ยูคาลิปตัสโดยใช้ทุกส่วนให้เกิดคุณค่าสูงสุด ขยายสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ อาทิ ธุรกิจกระบะไม้ที่นําไม้ท่อนใหญ่มาผ่านกระบวนการแปรรูป จนสามารถผลิตกระบะไม้คุณภาพสูงใช้สําหรับการขนส่งสินค้า ธุรกิจเชื้อเพลิงไม้อัดเม็ดที่นําเศษไม้ยูคาลิปตัสมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล สามารถให้ความร้อนสูงและใช้ทดแทนพลังงานอื่น ๆ ได้ และธุรกิจพลังงานขนาดเล็กเพื่อชุมชน โดยนํากิ่งไม้ ปลายไม้ และเศษไม้เหลือใช้มาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการใช้ฉลากคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ในโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ และมีสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐาน SCG eco value ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กระดาษไอเดียกรีน ออฟเซต กระดาษไอเดีย กรีน การ์ด และกระดาษสําหรับผลิตแผ่นยิปซัม ซึ่งเป็นการรับรองว่าผู้บริโภคจะได้สินค้าคุณภาพ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
GreenProcess ใสใจกับการจัดการพลังงาน ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและองค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ ให้ความสําคัญตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกระบวนการผลิต โดยเลือกเทคโนโลยีการผลิตที่ใช้พลังงานน้อยและใช้ทรัพยากรทางเลือก แทนทรัพยากรที่มีจํากัดมุ่งศึกษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อให้เกิดการใช้อย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด นําทรัพยากรหรือของเสียกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ หรือใช้ซํ้าเป็นวัตถุดิบหรือพลังงานทดแทน อาทิ การสนับสนุนโครงการลดการใช้นํ้าและพลังงานในกระบวนการผลิต โครงการปรับปรุงระบบบําบัดนํ้าเสียของบริษัทต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น การนําเศษวัสดุเหลือใช้ภายในโรงงานมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพ ซึ่งส่วนหนึ่งได้นําไปมอบให้กับเกษตรกรในชุมชนรอบโรงงาน สามารถลดต้นทุน ฟื้นฟูดินให้อุดมสมบูรณ์และเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น
Green Mind สร้างจิตสํานึกต่อสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการเพื่อสังคม อาทิ โครงการปันโอกาสวาดอนาคต โครงการปั้นดินปนรอยยิ้ม โครงการพัฒนาคู่ธุรกิจสู่ความยั่งยืน ทั้งนี้ได้สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่พนักงานและผู้บริโภคผ่านสังคมออนไลน์ "We are Greeners" มุ่งเน้นการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคสนับสนุน การแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างเครือข่ายตลาดสีเขียว เพื่อให้ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น