หน้าหลัก > ธุรกิจเอสซีจี 
 
   
ภาพรวมธุรกิจ
สินค้าสำคัญ
บริษัทสำคัญ
ผลการดำเนินงาน
การพัฒนาองค์กร
การดำเนินธุรกิจ ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
       
เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCG Chemicals)

 

ภาพรวมธุรกิจ

เอสซีจีเข้าสู่ธุรกิจเคมีภัณฑ์ในปี พ.ศ. 2526 ปัจจุบัน ธุรกิจเคมีภัณฑ์ ผลิตและจำหน่าย เคมีภัณฑ์ครบวงจร ตั้งแต่ขั้นต้น ได้แก่ โอเลฟินส์ ขั้นกลาง ได้แก่ สไตรีนโมโนเมอร์ พีทีเอ และเอ็มเอ็มเอ และขั้นปลาย ได้แก่ เม็ดพลาสติกหลักทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ โพลิเอททีลีน โพลิโพรไพลีน โพลิไวนิลคลอไรด์ และโพลิสไตรีน โดยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของประเทศ และเป็นผู้ผลิตชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ด้วยคุณภาพผลิตภัณฑ์ ความสามารถในการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ธุรกิจฯ ประสบความสำเร็จในการร่วมทุนกับบริษัทชั้นนำระดับโลก อาทิ The Dow Chemical ประเทศสหรัฐอเมริกา Mitsui Chemicals และ Mitsubishi Rayon ประเทศญี่ปุ่น

เพื่อรับมือกับการแข่งขันที่สูงขึ้น ตลอดจนการผันผวนของราคา ธุรกิจฯ พัฒนาสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง และเพิ่มประเภทสินค้าให้หลากหลายยิ่งขึ้น

ธุรกิจฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารคุณภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติหลายรางวัล อาทิ รางวัล Deming Prize จาก
สมาพันธ์นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรแห่งประเทศญี่ปุ่น และรางวัล Prime Minister's Industry Award for outstanding achievement in environmental conservation

Visit SCG Chemicals Website (http://www.scgchemicals.co.th)

ข้อมูลทางการเงิน เอสซีจี เคมีคอลส์ (SCG Chemicals)

  2557 2556 2555 2554 2553
ข้อมูลจากงบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน* 47,070 51,321 46,423 43,257 38,508
สินทรัพย์ 183,884 192,063 176,837 176,583 165,087
หนี้สิน 99,133 109,273 99,968 95,884 93,875
ส่วนของผู้ถือหุ้น 84,751 82,790 76,869 80,699 71,212
ข้อมูลจากงบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย 248,118 209,997 203,539 192,929 144,317
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 237,386 202,921 206,946 192,642 138,380
กำไรจากการดำเนินงานก่อนรายการที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ ** 12,461 11,292 2,690 9,762 12,641
กำไรสำหรับปี *** 12,461 11,292 2,690 11,190 22,609
EBITDA **** 26,142 20,342 2,690 14,394 16,024

* ปี 2554 ปรับปรุงใหม่เพื่อแสดงเปรียบเทียบกับปี 2555
** กำไรก่อนรายการขายเงินลงทุน ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนและอื่นๆ สุทธิจากภาษีเงินได้
*** กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
**** กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

 

สินค้าสำคัญและกำลังผลิตต่อปี
Olefins
- Ethylene
1,700,000 ตัน
- Propylene
1,200,000 ตัน
- Mixed C4
180,000 ตัน
- Benzene
320,000 ตัน
Polyolefins
- HDPE
1,220,000 ตัน
- LD/LLDPE
220,000 ตัน
- PP
720,000 ตัน
PVC
- PVC Resin
850,000 ตัน
- PVC Paste Resin
36,000 ตัน
- PVC Compound
152,000 ตัน
PVC Finished Products
- PVC Profiles
26,000 ตัน
- PVC Pipes and Fittings
165,000 ตัน
- PVC Compound
152,000 ตัน
Joint Venture with Mitsui Chemicals
- PTA
1,440,000 ตัน
- PP Compound
168,000 ตัน
- PET
133,000 ตัน
Joint Venture with Dow Chemical
- LLDPE
85,000 ตัน
- Specialty Elastomer
13,000 ตัน
- Propylene Oxide
20,000 ตัน
- SM
300,000 ตัน
- PS
142,000 ตัน
- SB Latex
18,000 ตัน
Joint Venture with Mitsubishi Rayon
- MMA
175,000 ตัน
- BMA
13,000 ตัน
- Continuous Cast Sheet (CCS)
20,000 ตัน
JPT Chandra Arsi Petrochemical Tbk.
- Ethylene
600,000 ตัน
- Propylene
320,000 ตัน
- Py-gas
280,000 ตัน
- Mixed C4
220,000 ตัน
- PE
336,000 ตัน
- PP
480,000 ตัน
- SM
340,000 ตัน

 

บริษัทสำคัญ
ชื่อบริษัท สัดส่วนการถือหุ้น โดยตรง/อ้อม
ทั้งหมด (%)
บริษัทจัดการ  
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด 100
บริษัทย่อย  
บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จำกัด 100
บริษัทเอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด 100
บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จำกัด 100
บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด 100
บริษัทโปรเทค เอ้าท์ซอสซิ่ง จำกัด 100
บริษัทอาร์ ไอ แอล 1996 จำกัด 100
บริษัทเท็กซ์พลอร์ จำกัด 100
บริษัทวีนา เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด 100
SCG Chemicals (Singapore) Pte. Ltd. 100
Tuban Petrochemicals Pte.Ltd. 100
Hexagon International, Inc. 100
C4 Holding Pte. Ltd. 100
PT TPC Indo Plastic & Chemical 96
บริษัทระยองไปป์ไลน์ จำกัด 92
บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) 91
บริษัททีพีซี เพสต์ เรซิน จำกัด 91
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด 91
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด 91
บริษัทนวอินเตอร์เทค จำกัด 91
Chemtech Co., Ltd. 91
บริษัทโทเทิลแพลนท์เซอร์วิส จำกัด 91
บริษัทเอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จำกัด 87
บริษัทมาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด 82
Minh Thai House Component Co., Ltd. 73
บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด 67
บริษัทระยองโอเลฟินส์ จำดัด 67
Rayong Olefins (Singapore) Pte. Ltd. 67
Viet-Thai Plastchem Co., Ltd. 66
Alliance Petrochemical Investment (Singapore) Pte. Ltd. 65
TPC Vina Plastic and Chemicals Corporation Ltd. 63
บริษัทสยามสเตบิไลเซอร์ส แอนด์ เคมิคอลส์ จำกัด 54
บริษัทโฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 51
บริษัทร่วมและอื่น ๆ  
SCG Platics (China) Co., Limited 58
บริษัทสยาม มิตซุย พีทีเอ จำกัด 50
บริษัทเอส เอ็ม เอช จำกัด 50
บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร์ จำกัด 50
บริษัทสยามเลเทกซ์สังเคราะห์ 50
บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จำกัด 50
บริษัทสยามโพลีสไตรีน จำกัด 50
บริษัทระยอง เทอร์มินัล จำกัด 50
PT Siam Maspion Terminal 50
บริษัทเอสดีกรุปเซอร์วิซ จำกัด 50
บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด 49
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด 47
บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัด 46
บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จำกัด 45
บริษัทสยาม โทเซลโล จำกัด 45
Long Son Petrochemicals Co., Ltd. 44
Mehr Petrochemical Company (P.J.S.C.) 39
PT Trans-Pacific Polyethylene Indonesia 39
PT Trans-Pacific Polyethlindo 39
NawacamCo., Ltd. 36
บริษัทริเก้น (ไทยแลนด์) จำกัด 32
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. 30
GTC Technology US, LLC 25
GTC Technology International, LP 25
Tien Phong Plastics Joint Stock Company 22
PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama 20
บริษัทไทย เพ็ท เรซิน จำกัด 20
Mitsui Advanced Composites (Zhongshan) Co., Ltd. 20
Binh Minh Plastics Joint Stock Company 19
PT Trans-Pacific Polypropylene Indonesia 10
PT Trans-Pacific Styrene Indonesia 10
PT Srithai Maspion Indonesia 10

ที่ตั้งโรงงาน

Olefins/Polyolefins
ประเทศไทย: ระยอง
ต่างประเทศ: อินโดนีเซีย อิหร่าน

PVC Resin and Compound
ประเทศไทย: ระยอง สมุทรปราการ ปทุมธานี
ต่างประเทศ: อินโดนีเซีย เวียดนาม

PVC Finished Products
ประเทศไทย: ระยอง สระบุรี

PP Compound
ประเทศไทย: ระยอง
ต่างประเทศ: จีน

Propylene Oxide
ประเทศไทย: ระยอง


ผลการดำเนินงาน

ปี 2557 รายได้จากการขายรวม 248,118 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากปีก่อน เป็นผลจากราคาและปริมาณการขายเม็ดพลาสติกที่ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ EBITDA และกําไรสําหรับปี 2557เท่ากับ 26,142 ล้านบาท และ 12,461 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 และร้อยละ 10 จากปีก่อนตามลำดับ เนื่องจากส่วนต่างราคาโดยรวม ระหว่างสินค้าและวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้น

ธุรกิจเคมีภัณฑ์ในปี 2557 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากปีก่อนเนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเริ่มฟื้นตัว แม้ว่าเศรษฐกิจจีนและกลุ่มประเทศยุโรปยังคงชะลอตัวก็ตาม ราคาเฉลี่ยของเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนอยู่ที่ 1,544 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 และราคาโพลิโพรไพลีนอยู่ที่ 1,560 ดอลลาร์สหร์ฐต่อตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ในขณะที่ราคาแนฟทาซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักอยู่ที่ 861 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ลดลงร้อยละ 7 จากปีก่อน ตามราคานํ้ามันดิบที่ลดลงจากอุปทานในตลาดที่เพิ่มขึ้น ทําให้ส่วนต่างราคาโดยรวมระหว่างสินค้าและวัตถุดิบเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ด้านการแข่งขัน อุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกอยู่ในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งราคาเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วและมีลักษณะเป็นวัฏจักรขึ้นลงตามราคาในตลาดโลกและราคานํ้ามัน ซึ่งเป็นตัวกําหนดราคาวัตถุดิบ ธุรกิจจึงมีแผนเพิ่มสัดส่วนสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA) อยางต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนในช่วงวัฎจักรขาลง และเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันโดยรวม

 

การพัฒนาองค์กร

ด้านธุรกิจ

เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 51 ในบริษัท NornerHolding AS ประเทศนอร์เวย์ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญในด้านวัสดุและพอลิเมอร์ โดยให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนาพลาสติกระดับโลกให้คําปรึกษาซึ่งครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการผลิตพอลิเมอร์ (Polymerization) ไปจนถึงการขึ้นรูปพลาสติก การลงทุนครั้งนี้ยังถือเป็นการต่อยอดการพัฒนาสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทจะเข้าซื้อหุ้นในส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 49 ภายในเดือนกันยายน 2558
ยกระดับการบริหารและปฏิบัติงานโดยนําระบบการจัดการ Integrated Business Excellence (IBE) ที่มุ่งเน้นเรื่องรูปแบบการทำงานที่เชี่อมโยง แบบบูรณาการทั้งในด้านสายงานการผลิต (Operations) สายงานห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และการพัฒนาความสามารถบุคลากร มาประยุกต์ใช้เพื่อเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายของบริษัทและการปฏิบัติการจริงเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ลดต้นทุน และเพิ่มรายได้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ปี 2557 รายได้จากการขายสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA) อยู่ที่ร้อยละ 50 ของรายได้จากการขายสินค้าทั้งหมด อาทิ เม็ดพลาสติกสาหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ ท่อทนแรงดันสูง เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนรถยนต์ และฟิล์มพลาสติกสําหรับบรรจุภัณฑ์
เริ่มดําเนินการผลิตและจัดจําหน่าย T.U.X ™ ผลิตภัณฑ์ฟิล์มพลาสติก LLDPE ชนิดพิเศษ ที่มีความใสและปิดผนึกได้ดีเหมาะสําหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร โดยบริษัทสยาม โทเซลโล จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับ Mitsui Chemicals Tohcello, Inc. กําลังผลิต 15,000 ตันต่อปี
พัฒนานวัตกรรมบริการปรับปรุงและตกแต่งบ้าน "วินด์เซอร์ฟาสต์ รีนิว" (WINDSOR Fast Renew) เปลี่ยนประตู-หน้าต่างไวนิลใหม่แทนของเดิมภายใน 1 วัน โดยใช้เทคโนโลยี ฟาสต์ เฟรม (Fast Frame Technology) ที่พัฒนาขึ้นเอง ช่วยลดระยะเวลาและงบประมาณในการติดตั้ง บริการครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพ
โครงการลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีแบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศเวียดนามร่วมกับบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) และผู้ร่วมทุนจากประเทศเวียดนาม และกาตาร์ เริ่มเจรจาข้อตกลงเงินกู้กับสถาบันการเงิน และอยู่ระหว่างการประมูลผู้รับเหมาก่อสร้าง นอกจากนี้ โครงการได้จัดทําการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment) และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental and Social Impact Assessment) ในขณะที่หน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นของประเทศเวียดนามเริ่มเวนคืนที่ดินแล้ว
บริษัท PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. (CAP) ดําเนินโครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานโอเลฟินส์ และดําเนินโครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์ร่วมกับบริษัท Compagnie Financière Michelin ซึ่งเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA) เพื่อรองรับความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในประเทศอินโดนีเซียที่เพิ่มสูงขึ้น

ด้านทรัพยากรบุคคล

เชื่อมโยงเป้าหมายของธุรกิจและพนักงาน โดยใช้ระบบบริหาร ผลการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ (New Performance Management System) พร้อมสร้างวัฒนธรรมการทํางานให้มีความเข้าใจร่วมกันพัฒนาการประเมินผลงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บ้งคับบัญชาที่เหมาะสมยี่งขิ่น และพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารเพื่อเป็นแบบอยางในการสร้างบุคลากรให้ทำงานร่วมกันอย่างมี ประสิทธิภาพ
ยกระดับการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการจัดเตรียมทรัพยากรบุคคล (Strategic Workforce Planning) โดยเริ่มตั้งแต่การประเมินความต้องการ และความพร้อมของทรัพยากรบุคคลทั้งด้านจำนวน ความสามารถ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการดาเนินธุรกิจ เตรียมพร้อมสําหรับการพัฒนาธุรกิจ ในปัจจุบันและอนาคต

ด้านนวัตกรรม

ยื่นขอรับสิทธิบัตรเพิ่มทั้งหมด 93 ฉบับในสาขาวิทยาการที่เกี่ยวกับเคมีวิศวกรรมเคมีวิศวกรรมเครื่องกล และการออกแบบผลิตภัณฑ์
ก่อตั้งสมาคมอนุญาตให้ใช้สิทธิ (ประเทศไทย) ร่วมกับรัฐบาลไทยและบรษิทต่างชาติเพื่อส่งเสริม และสนับสนันกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา และการอนุญาตให้ใช้สิทธิในประเทศไทย
คิดค้นหุ่นยนต์สําหรับวัดและประมวลผลสภาพการใช้งานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ อาทิ หุ่นยนต์วัดการแตกร้าวของท่อในเตาเผาอุตสาหกรรม ขณะทํางานอยู่ในที่อุณหภูมิสูง หุ่นยนต์ดํานํ้าสำรวจสภาพวัสดุใต้น้ำ พร้อมให้บริการลูกค้าทั้งภายในและภายนอก
ออกแบบโปรแกรมการวัดและวิเคราะห์อายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของอุปกรณ์ที่ผลิตจากสเตนเลสสตีล เกรดที่ใช้ในอุตสาหกรรมโรงกลั่นนํ้ามันและโรงงานปิโตรเคมี พร้อมให้บริการลูกค้าทั้งภายในและภายนอก
ขยายตลาด emisspro นวัตกรรมสารเคลือบเตาเผาอุตสาหกรรมประสิทธิภาพสูงเพื่ออนุรักษ์พลังงาน ไปยังต่างประเทศ อาทิ ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลดีเด่นด้านพลังงานสร้างสรรค์จากการประกวด Thailand Energy Awards 2014
นําองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพมาประยุกต์ใช้กับการเลี้ยงไส้เดือนดิน เพื่อบําบัดกากของเสียจากโรงงานปิโตรเคมีและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น พร้อมสร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนนําความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อเพิ่มรายได้

 

การดำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
 
ยกระดับสู่การเป็นต้นแบบโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) โดยการนำนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดลิ่อมที่ยั่งยืน (Eco Innovation) มาใช้ในกระบวนการจัดการโรงงาน ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบกระบวนการผลิต ไปจนถึงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชน และการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อมและชุมชน
พัฒนาห่วงโซ่อุปทานสีเขียวด้วยการนําหลักการพึ่งพาอาศัยกันมาปรับใช้ในการจัดการของเสีย (Industrial Symbiosis) และนํานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมมาใช้บริหารจัดการโรงงานควบคู่กับการสร้างเครือข่ายสีเขียวที่ยั่งยืนร่วมกับคู่ค้าและคู่ธุรกิจ ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
วิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้รายได้จากการขายสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม SCG eco value เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นร้อยละ 46 ของรายได้จากการขายรวมของธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์พลาสติกสําหรับเคลือบกระดาษ ที่ผลิตโดยใช้วัสดุหมุนเวียนมากกว่าร้อยละ 80 โดยนํ้าหนัก
ผลิตภัณฑ์เมลามีนจากกระบวนการผลิตที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างน้อยร้อยละ 15 หรือประมาณ 1.5 ล้านกิโลกรัมต่อปี
ผลิตภัณฑ์เอทิลีนจากกระบวนการผลิตที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างน้อย 8 กิโลกรัมต่อตันเอทิลีน หรือประมาณ 14 ล้านกิโลกรัมต่อปี