หน้าหลัก > ธุรกิจเครือซิเมนต์ไทย 
 
   
ภาพรวมธุรกิจ
สินค้าสำคัญ
บริษัทสำคัญ
ผลการดำเนินงาน
การพัฒนาองค์กร
การดำเนินธุรกิจ ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
       
เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCG Chemicals)

 

ภาพรวมธุรกิจ

เอสซีจีเข้าสู่ธุรกิจเคมีภัณฑ์ในปี พ.ศ. 2526 ปัจจุบัน ธุรกิจเคมีภัณฑ์ ผลิตและจำหน่าย เคมีภัณฑ์ครบวงจร ตั้งแต่ขั้นต้น ได้แก่ โอเลฟินส์ ขั้นกลาง ได้แก่ สไตรีนโมโนเมอร์ พีทีเอ และเอ็มเอ็มเอ และขั้นปลาย ได้แก่ เม็ดพลาสติกหลักทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ โพลิเอททีลีน โพลิโพรไพลีน โพลิไวนิลคลอไรด์ และโพลิสไตรีน โดยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของประเทศ และเป็นผู้ผลิตชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ด้วยคุณภาพผลิตภัณฑ์ ความสามารถในการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ธุรกิจฯ ประสบความสำเร็จในการร่วมทุนกับบริษัทชั้นนำระดับโลก อาทิ The Dow Chemical ประเทศสหรัฐอเมริกา Mitsui Chemicals และ Mitsubishi Rayon ประเทศญี่ปุ่น

เพื่อรับมือกับการแข่งขันที่สูงขึ้น ตลอดจนการผันผวนของราคา ธุรกิจฯ พัฒนาสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง และเพิ่มประเภทสินค้าให้หลากหลายยิ่งขึ้น

ธุรกิจฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารคุณภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติหลายรางวัล อาทิ รางวัล Deming Prize จาก
สมาพันธ์นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรแห่งประเทศญี่ปุ่น และรางวัล Prime Minister's Industry Award for outstanding achievement in environmental conservation

Visit SCG Chemicals Website (http://www.scgchemicals.co.th)

ข้อมูลทางการเงิน เอสซีจี เคมีคอลส์ (SCG Chemicals)

  2556 2555 2554 2553 2552
ข้อมูลจากงบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน* 51,321 46,423 43,257 38,508 31,339
สินทรัพย์ 192,063 176,837 176,583 165,087 165,964
หนี้สิน 109,273 99,968 95,884 93,875 96,998
ส่วนของผู้ถือหุ้น 82,790 76,869 80,699 71,212 68,966
ข้อมูลจากงบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย 209,997 203,539 192,929 144,317 101,115
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 202,921 206,946 192,642 138,380 89,407
กำไรจากการดำเนินงานก่อนรายการที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ ** 11,292 2,690 9,762 12,641 12,681
กำไรสำหรับปี *** 11,292 2,690 11,190 22,609 12,556
EBITDA **** 20,342 2,690 14,394 16,024 19,482

* ปี 2554 ปรับปรุงใหม่เพื่อแสดงเปรียบเทียบกับปี 2555
** กำไรก่อนรายการขายเงินลงทุน ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนและอื่นๆ สุทธิจากภาษีเงินได้
*** กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
**** กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

 

สินค้าสำคัญและกำลังผลิตต่อปี
Olefins
- Ethylene
1,700,000 ตัน
- Propylene
1,200,000 ตัน
- Mixed C4
180,000 ตัน
- Benzene
320,000 ตัน
Polyolefins
- HDPE
1,220,000 ตัน
- LD/LLDPE
220,000 ตัน
- PP
720,000 ตัน
PVC
- PVC Resin
850,000 ตัน
- PVC Paste Resin
36,000 ตัน
- PVC Compound
152,000 ตัน
PVC Finished Products
- PVC Profiles
26,000 ตัน
- PVC Pipes and Fittings
165,000 ตัน
- PVC Compound
152,000 ตัน
Joint Venture with Mitsui Chemicals
- PTA
1,440,000 ตัน
- PP Compound
168,000 ตัน
- PET
133,000 ตัน
Joint Venture with Dow Chemical
- LLDPE
85,000 ตัน
- Specialty Elastomer
13,000 ตัน
- Propylene Oxide
20,000 ตัน
- SM
300,000 ตัน
- PS
142,000 ตัน
- SB Latex
18,000 ตัน
Joint Venture with Mitsubishi Rayon
- MMA
175,000 ตัน
- BMA
13,000 ตัน
- Continuous Cast Sheet (CCS)
20,000 ตัน
JPT Chandra Arsi Petrochemical Tbk.
- Ethylene
600,000 ตัน
- Propylene
320,000 ตัน
- Py-gas
280,000 ตัน
- Mixed C4
220,000 ตัน
- PE
336,000 ตัน
- PP
480,000 ตัน
- SM
340,000 ตัน

 

บริษัทสำคัญ
ชื่อบริษัท สัดส่วนการถือหุ้น โดยตรง/อ้อม
ทั้งหมด (%)
บริษัทจัดการ  
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด 100
บริษัทย่อย  
บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จำกัด 100
บริษัทเอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด 100
บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จำกัด 100
บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด 100
บริษัทโปรเทค เอ้าท์ซอสซิ่ง จำกัด 100
บริษัทอาร์ ไอ แอล 1996 จำกัด 100
บริษัทเท็กซ์พลอร์ จำกัด 100
บริษัทวีนา เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด 100
SCG Chemicals (Singapore) Pte. Ltd. 100
Tuban Petrochemicals Pte.Ltd. 100
Hexagon International, Inc. 100
C4 Holding Pte. Ltd. 100
PT TPC Indo Plastic & Chemical 96
บริษัทระยองไปป์ไลน์ จำกัด 92
บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) 91
บริษัททีพีซี เพสต์ เรซิน จำกัด 91
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด 91
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด 91
บริษัทนวอินเตอร์เทค จำกัด 91
Chemtech Co., Ltd. 91
บริษัทโทเทิลแพลนท์เซอร์วิส จำกัด 91
บริษัทเอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จำกัด 87
บริษัทมาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด 82
Minh Thai House Component Co., Ltd. 73
บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด 67
บริษัทระยองโอเลฟินส์ จำดัด 67
Rayong Olefins (Singapore) Pte. Ltd. 67
Viet-Thai Plastchem Co., Ltd. 66
Alliance Petrochemical Investment (Singapore) Pte. Ltd. 65
TPC Vina Plastic and Chemicals Corporation Ltd. 63
บริษัทสยามสเตบิไลเซอร์ส แอนด์ เคมิคอลส์ จำกัด 54
บริษัทโฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 51
บริษัทร่วมและอื่น ๆ  
SCG Platics (China) Co., Limited 58
บริษัทสยาม มิตซุย พีทีเอ จำกัด 50
บริษัทเอส เอ็ม เอช จำกัด 50
บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร์ จำกัด 50
บริษัทสยามเลเทกซ์สังเคราะห์ 50
บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จำกัด 50
บริษัทสยามโพลีสไตรีน จำกัด 50
บริษัทระยอง เทอร์มินัล จำกัด 50
PT Siam Maspion Terminal 50
บริษัทเอสดีกรุปเซอร์วิซ จำกัด 50
บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด 49
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด 47
บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัด 46
บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จำกัด 45
บริษัทสยาม โทเซลโล จำกัด 45
Long Son Petrochemicals Co., Ltd. 44
Mehr Petrochemical Company (P.J.S.C.) 39
PT Trans-Pacific Polyethylene Indonesia 39
PT Trans-Pacific Polyethlindo 39
NawacamCo., Ltd. 36
บริษัทริเก้น (ไทยแลนด์) จำกัด 32
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. 30
GTC Technology US, LLC 25
GTC Technology International, LP 25
Tien Phong Plastics Joint Stock Company 22
PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama 20
บริษัทไทย เพ็ท เรซิน จำกัด 20
Mitsui Advanced Composites (Zhongshan) Co., Ltd. 20
Binh Minh Plastics Joint Stock Company 19
PT Trans-Pacific Polypropylene Indonesia 10
PT Trans-Pacific Styrene Indonesia 10
PT Srithai Maspion Indonesia 10

ที่ตั้งโรงงาน

Olefins/Polyolefins
ประเทศไทย: ระยอง
ต่างประเทศ: อินโดนีเซีย อิหร่าน

PVC Resin and Compound
ประเทศไทย: ระยอง สมุทรปราการ ปทุมธานี
ต่างประเทศ: อินโดนีเซีย เวียดนาม

PVC Finished Products
ประเทศไทย: ระยอง สระบุรี

PP Compound
ประเทศไทย: ระยอง
ต่างประเทศ: จีน

Propylene Oxide
ประเทศไทย: ระยอง


ผลการดำเนินงาน

ปี 2556 ธุรกิจเคมีภัณฑ์เริ่มปรับตัวดีขึ้นหลังการชะลอตัวอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2555 และสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ส่งผลให้ราคาเฉลี่ยของเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน และโพลิโพรไพลีน อยู่ที่ 1,488 และ 1,519 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 และร้อยละ 4 ตามลำดับ ในขณะที่ราคาแนฟทาซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักอยู่ที่ 922 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ลงลดร้อยละ 3 จากปีก่อน ตามราคานํ้ามันดิบที่ลดลงจากอุปทานในประเทศสหรัฐอเมริกาที่เพิ่มขึ้น ทำให้ส่วนต่างราคาโดยรวมระหว่างสินค้า และวัตถุดิบเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

เอสซีจี เคมิคอลส์ มีรายได้จากการขาย 209,997 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน เป็นผลจากการหยุดซ่อมบำรุงของบริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ในไตรมาสที่ 4 อย่างไรก็ตาม EBITDA เท่ากับ 20,342 ล้านบาท และกำไรสำหรับปีเท่ากับ 11,292 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 136 และร้อยละ 320 จากปีก่อน ตามลำดับ เนื่องจากส่วนต่างราคาโดยรวมระหว่างสินค้าและวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้น

 

การพัฒนาองค์กร

ด้านธุรกิจ

• บริษัท PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. (CAP) อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการต่าง ๆ เพื่อรองรับความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ในประเทศอินโดนีเซียที่เพิ่มขึ้น อาทิ โครงการขยายกำลังการผลิตของโรงงานโอเลฟินส์ และโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยางสังเคราะห์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสูง (HVA) ร่วมกับทางบริษัทมิชลิน นอกจากนี้ บริษัท PT Petrokimia Butadiene Indonesia ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CAP ได้เปิดดำเนินการผลิตบิวทาไดอีน เป็นแห่งแรกในประเทศอินโดนีเซีย
โครงการศึกษาการลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกในประเทศเวียดนาม ร่วมกับบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) และผู้ร่วมทุนจากประเทศเวียดนาม และประเทศกาตาร์ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายก๊าซอีเทนระยะยาว และการสำรองเงินล่วงหน้าสำหรับการเวนคืนที่ดินของโครงการ นอกจากนี้ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และอยู่ระหว่างการประมูลผู้รับเหมาก่อสร้างและการจัดหาเงินกู้
ร่วมทุนกับบริษัท A. Schulman, Inc. ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 87 จัดตั้งบริษัทเอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจคอมพาวด์ชนิดขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลาสติกชิ้นงานขนาดใหญ่ อาทิ ถังนํ้า เฟอร์นิเจอร์ และเรือคายัค การร่วมทุนดังกล่าวช่วยขยายตลาดไปยังภูมิภาคเอเชีย แอฟริกา ตะวันออกกลาง และกลุ่มประเทศสหภาพโซเวียตเดิม
เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท NSL Chemicals (Thailand) Pte Ltd. ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยในบริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด ทำให้สัดส่วนหุ้นในบริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 26.01 เป็น 48.84
ขยายธุรกิจโพลิเอทิลีนคอมพาวด์ชนิดพิเศษ เพื่อผลิตท่อก๊าซในประเทศออสเตรเลีย
เพิ่มกำลังการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนคอมพาวด์สำหรับผลิตท่อ 16,000 ตันต่อปี เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนคอมพาวด์ชนิดขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง 8,400 ตันต่อปี และเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนผงชนิดขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง 7,600 ตันต่อปี เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น
พัฒนาเม็ดพลาสติกเกรดพิเศษอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย อาทิ อุปกรณ์การแพทย์ ท่อ เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ และบรรจุภัณฑ์ ทำให้ปริมาณการขายสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 45 เป็นร้อยละ 50 ของปริมาณการขายสินค้าทั้งหมด
พัฒนาธุรกิจด้านเทคโนโลยีของบริษัทเท็กซ์พลอร์ จำกัด อาทิ Service Solution สำหรับการเคลือบเตาเผาประหยัดพลังงาน การขายสิทธิ์การผลิตโพลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูงสำหรับโรงงานขนาดใหญ่ โดยมีรายได้จากธุรกิจเทคโนโลยีรวม 113 ล้านบาท

ด้านทรัพยากรบุคคล

ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้มุ่งสู่ความเป็นผู้นำธุรกิจอย่างยั่งยืนในอาเซียน โดยใช้ระบบประเมินผล Enterprise Performance Management System (EPMS) เชื่อมโยงทิศทาง กลยุทธ์ และเป้าหมาย ทั้งระดับกลุ่มธุรกิจ บริษัท หน่วยงาน และพนักงานเข้าไว้ด้วยกันอย่างชัดเจน ทำให้พนักงานเข้าใจเป้าหมายหลักขององค์กร ที่ต้องทำร่วมกัน รวมทั้งสนับสนุนการทำงานข้ามสายธุรกิจและสายบังคับบัญชา เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ทิศทาง และเป้าหมายธุรกิจที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
จัดตั้งสำนักการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อการดำเนินงานอย่างเป็นเลิศ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ อาทิ กระบวนการผลิตเทคนิคการซ่อมบำรุง การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย รวมถึงการบริหารและการจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง รองรับการเติบโตของธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ด้านนวัตกรรม

จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศในการวิจัยและพัฒนาทางด้านเคมีในประเทศอังกฤษ ร่วมกับมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากร ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเคมีและพลาสติก
จดสิทธิบัตรจำนวน 49 ฉบับ ในสาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับเคมี วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล และการออกแบบผลิตภัณฑ์
ขายสิทธิ์ในการผลิตโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงสำหรับโรงงานที่มีกำลังการผลิตขนาดใหญ่กว่า 350,000 ตันต่อปี ร่วมกับบริษัทมิตซุย เคมิคอลส์ ประเทศญี่ปุ่น
ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บริษัท Pacific Healthcare และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ออกแบบและผลิตเครื่องมือผ่าตัด ด้วยพลาสติกโพลิโพรไพลีน สำหรับรักษาโรคพังผืดรัดเส้นประสาทข้อมือ ช่วยลดระยะเวลาในการผ่าตัดลงหนึ่งในสาม และลดขนาดแผลลงถึงหนึ่งในสี่ ทำให้การผ่าตัดที่เคยซับซ้อน เป็นเรื่องง่ายมากขึ้น และเข้าถึงผู้ป่วยได้จำนวนมากขึ้นด้วยราคาที่ถูกลง

 

การดำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยมาตรฐานระดับโลกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต อาทิ

พัฒนาการซ่อมบำรุงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม อาทิ การลดของเสียจากการซ่อมบำรุง การควบคุมการระบาย สารอินทรีย์ระเหยง่ายให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และการควบคุมการใช้นํ้าในการซ่อมบำรุง
ลดการใช้พลังงานได้ประมาณ 43,000 กิกะจูลต่อปี หรือคิดเป็นเงินประมาณ 20 ล้านบาทต่อปี จากการปรับปรุงหน่วยแยกตะกอนในกระบวนการผลิต ของบริษัทสยามมิตซุย พีทีเอ จำกัด
ลดการใช้พลังงานได้ประมาณ 130,000 กิกะจูลต่อปี หรือคิดเป็นเงินประมาณ 85 ล้านบาทต่อปี จากการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบหอหล่อเย็น ระบบผลิตไอนํ้า และระบบหอเผาของบริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด
ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน ISO50001 ของบริษัทระยองโอเลฟินส์ จำกัด และบริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด

พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้มีรายได้จากการขายสินค้า SCG eco value เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16 เป็นร้อยละ 39 ของรายได้จากการขายสินค้าทั้งหมดของเอสซีจี เคมิคอลส์ อาทิ

ระบบไม้ตกแต่งผนังทำจากผลิตภัณฑ์ไวนิลที่ช่วยป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน และลดการใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ 45
ผลิตภัณฑ์โพรไพลีนที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากกระบวนการผลิตได้อย่างน้อยร้อยละ 10
แผ่นอะคริลิกชนิดพิเศษที่ช่วยประหยัดพลังงานในการขึ้นรูปด้วยความร้อนอย่างน้อยร้อยละ 8
เม็ดพลาสติกพีอีที สำหรับผลิตขวดนํ้าดื่มเกรดพิเศษ ซึ่งมีวัตถุดิบจากพืชอย่างน้อยร้อยละ 5