หน้าหลัก > ธุรกิจเอสซีจี

ธุรกิจเอสซีจี

       
สรุปผลการดำเนินงาน

 
  ภาพรวมธุรกิจของเอสซีจี  
 
     
มีรายได้จากการขาย 439,614 ล้านบาท EBITDA 82,690 ล้านบาท และมีกำไรสำหรับปี 45,400 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 จากปีก่อน จากธุรกิจเคมีภัณฑ์มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น แม้ธุรกิจซิเมนต์ และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างในประเทศ มีผลการดำเนินงานลดลง ทั้งนี้ เอสซีจียังคงมุ่งสู่ ความเป็นผู้นำธุรกิจอย่างยั่งยืนในอาเซียน และพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโต อย่างต่อเนื่องพร้อมส่งเสริมการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมสินค้า บริการ และกระบวนการทำงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในอาเซียน
 
     


  เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  
 
     
มีรายได้จากการขาย 178,988 ล้านบาท EBITDA 24,395 ล้านบาท และกำไรสำหรับปี 10,250 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22 จากปีก่อน ซึ่งเป็นผลกระทบจาก ภาวะตลาดภายในประเทศที่ฟื้นตัวช้า และราคาขายปูนซีเมนต์ในประเทศลดลง อย่างไรก็ตามธุรกิจยังคง มุ่งขยายการดำเนินธุรกิจ ในอาเซียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการ ที่เพิ่มสูงขึ้นจากการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แต่ละประเทศในอาเซียน
 
     


  เอสซีจี เคมิคอลส์  
 
     
มีรายได้จากการขาย 200,433 ล้านบาท EBITDA 42,900 ล้านบาท และมีกำไรสำหรับปี 28,488 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 129 จากปีก่อน เนื่องจากส่วนต่างราคาโดยรวมระหว่างสินค้าและวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้น ธุรกิจมุ่งเน้นส่งเสริมการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในระดับโลก
 
     


  เอสซีจี แพคเกจจิ้ง  
 
     
มีรายได้จากการขาย 70,907 ล้านบาท EBITDA 10,831 ล้านบาท และมีกำไรสำหรับปี 3,463 ล้านบาท ใกล้เคียงจากปี ที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการใช้ กระดาษบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ในอาเซียนเพิ่มสูงขึ้นจากการขยายตัว ของสภาพเศรษฐกิจธุรกิจมุ่งเน้น ขยายการดำเนินธุรกิจในอาเซียน และเร่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้า และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
 
     


  ส่วนงานอื่น  
 
     
มี EBITDA 4,683 ล้านบาท และกำไรสำหรับปี 3,457 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานของ เอสซีจี การลงทุนที่มี EBITDA รวมเงินปันผลจากบริษัทร่วมทุน 3,881 ล้านบาท และมีกำไรสำหรับปี 7,056 ล้านบาท หักด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนกลางและอื่น ๆ