หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี
 
   
บรรษัทภิบาล

เอสซีจี มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
รวมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบ ต่อสภาพแวดล้อม สังคม และประเทศชาติ เพื่อประโยชน์อันยั่งยืนร่วมกันอย่างเป็น
เอกภาพ แม้ว่าอุดมการณ์นี้ จะปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อประมาณ 20 ปีมานี้แต่ก็เป็นสิ่งที่เอสซีจี
ถือปฏิบัติตลอดมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2456 และได้ปลูกฝังแนวคิดนี้กับบริษัทในเครือฯ ทุกบริษัทจนกลายเป็น
อุดมการณ์เดียวกันทั่วทั้งเอสซีจี

โดยที่หลักการของบรรษัทภิบาลซึ่งเป็นหลักการบริหารที่สำคัญในยุคนี้สอดคล้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กับอุดมการณ์ของเอสซีจี จึงอาจกล่าวได้ว่าเอสซีจี ได้ดำเนินธุรกิจตามหลัก
บรรษัทภิบาล อย่างต่อเนื่อง โดยตลอดมาเป็นเวลานานแล้ว

เอสซีจี มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล อย่างเคร่งครัดและเป็นรูปธรรม และเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อองค์กรอื่น ๆ โดยทั่วไป รวมทั้งพยายามส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทต่าง ๆ ในประเทศไทยดำเนินธุรกิจ
ตามหลักดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งนี้ก็เพื่อผลประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม

ตามแนวทางของบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อ การบริหารงานของเอสซีจี
โดยเป็นผู้กำหนดนโยบาย กลไกการบริหาร และระบบการกำกับดูแล เพื่อให้ภารกิจของเอสซีจี
ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผล ตรงตาม วัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการกำหนด อยู่ในแนวทางที่ผู้ถือหุ้นเห็นชอบ ถูกต้อง
ตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น
โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะกำกับ ดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ถูกต้อง และเที่ยงธรรม

คณะกรรมการบริษัท มุ่งพิทักษ์สิทธิ ลดความเสี่ยง ดูแลผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งกำหนดอำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบในการดูแลองค์กร ให้มีความโปร่งใส เปิดเผย และตรวจสอบได้ เป็นกลไกหลัก

เอสซีจี เชื่อมั่นว่า ระบบการกำกับดูแลของ คณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพนี้
จะสนับสนุนให้เอสซีจี มีหลักบรรษัทภิบาลที่แข็งแกร่งและสามารถดำเนินการใด ๆ ให้สาธารณชนเกิดความศรัทธา
เชื่อถือเครือฯ ได้อย่างมั่นคง อันจะนำไปสู่ประโยชน์ร่วมกัน ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และความสำเร็จที่ยั่งยืนตลอดไป

นโยบายและแนวปฎิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0 2586 3016 e-mail: corporate@scg.co.th

* ถ้าท่านพบปัญหาในการเรียกอ่านเอกสาร
   กรุณาดาวน์โหลดโปรแกรม     ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด PDF format 1.8 MB


ดาวน์โหลด PDF format 13.3 MB


ดาวน์โหลด PDF format 136 KB


ดาวน์โหลด PDF format 1.28 MB