หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี

รู้จักเอสซีจี

   

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

เอสซีจีดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรมโดยยึดมั่นในอุดมการณ์ ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมา ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณเอสซีจี และบนพื้นฐานแห่งประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีกรรมการบริษัทเป็นแบบอย่างที่ดี ในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณเอสซีจี

นโยบายบรรษัทภิบาลของเอสซีจี เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหาทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี ทั้งการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะจัดการเอสซีจี ให้เป็นไปตามนโยบายบรรษัทภิบาลเอสซีจี รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลเอสซีจี ตลอดจนพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติ ให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางด้านบรรษัทภิบาล ทั้งในระดับประเทศ และระดับสากลเป็นประจำทุกปี โดยให้เรื่องบรรษัทภิบาลเป็นวาระหลัก วาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท


เอสซีจีมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นแบบอย่างทางด้านบรรษัทภิบาล โดยได้กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ของเอสซีจี ด้วยเชื่อมั่นว่าหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจีจะเป็นระบบบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทน และเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสนันสนุน ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน ของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน


แนวปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี


เอสซีจียึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นหลักเกณฑ์การกำกับดูแล กิจการภายในประเทศ เช่น หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักเกณฑ์ในระดับสากล เช่น ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) และ DJSI Sustainability Assessment โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้พิจารณา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติให้บริษัทมีการกำหนดนโยบาย รวมถึงนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปปฏิบัติ สำหรับหลักเกณฑ์ในเรื่องใดที่ยังไม่ได้มีการกำหนดเป็นนโยบาย หรือยังไม่ได้นำไปปฏิบัติฝ่ายจัดการจะรายงาน ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหาพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี


คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบรรษัทภิบาลเป็นแนวทาง การบริหารองค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับอุดมการณ์และจรรยาบรรณของเอสซีจี จึงได้รวบรวมองค์ความรู้และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในการบริหารจัดการองค์กรที่ได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม ตามแบบแผนที่ปฏิบัติสืบทอดต่อ ๆ กันมา จนพิสูจน์ให้เห็นและเป็นที่ยอมรับแล้วว่าแนวปฏิบัติดังกล่าวนั้น สอดคล้องและบรรลุผลได้ ตามวัตถุประสงค์เดียวกันกับแนวคิดตามหลักบรรษัทภิบาล จึงได้นำมาประมวลไว้เป็น คู่มือบรรษัทภิบาลเอสซีจี และเริ่มจัดพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกตั้งแต่ปี 2546


ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้มีการปรับปรุงเนื้อหาของคู่มือบรรษัทภิบาลเอสซีจี ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ประกอบกับสภาพแวดล้อม ของสังคมโลกที่พยายามกำหนดแนวทาง และหลักเกณฑ์การบริหารจัดการองค์กร ที่เป็นมาตรฐานสากล ตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเอสซีจีได้ปรับปรุงตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้มีการปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard ที่ต้องการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ ของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียน ให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น


นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหาให้ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับกฎหมาย รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีต่าง ๆ และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์เอสซีจี


ในปี 2557 เอสซีจีได้ผลประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการและรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

 • ได้คะแนนประเมินเต็ม 100 คะแนน อยู่ในระดับ "ดีเยี่ยม" จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
 • ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปรากฏตาม Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2014 ในระดับ Very Good
 • ได้รับผลการประเมินตามหลักเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard ให้อยู่ในช่วง 80-89 คะแนน
 • ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนยอดเยี่ยมประจำปี 2557 (The Excellence Sustainability Report Award 2014) ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสถาบันไทยพัฒน์
 • ได้รับรางวัล SET Awards 2014 ในสาขารางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม (Best Corporate Social Responsibility Awards) โดยเป็นรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) เนื่องจากมีความเป็นเลิศในสาขาดังกล่าวต่อเนื่องถึง 7 ปี

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
 • การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น กรรมการเป็นการล่วงหน้า
Download PDF format
2. การปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 • การห้ามคณะกรรมการบริษัท คณะจัดการเครือฯ และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลงบการเงิน ฯลฯ ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
Download PDF format
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 • นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูล หรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฎิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณเอสซีจี
Download PDF format
 • ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเอสซีจี
Link to website
 • นโยบายการปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
Download PDF format
 • นโยบายและแนวปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
Download PDF format
 • นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี
Download PDF format
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 • นโยบายการเปิดเผยข้อมูล
Download PDF format
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 • ข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท
Download PDF format
 • ข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ
Download PDF format
 • ข้อบังคับคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
Download PDF format
 • ข้อบังคับคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
Download PDF format
 • ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
Download PDF format
 • นโยบายกำหนดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
Download PDF format
 • นโยบายกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการสามารถไปดำรงตำแหน่งได้
Download PDF format
 • นโยบายการกำหนดสัดส่วนกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท
Download PDF format


หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0 2586 3016
e-mail: corporate@scg.co.th

* ถ้าท่านพบปัญหาในการเรียกอ่านเอกสาร
   กรุณาดาวน์โหลดโปรแกรม     ดาวน์โหลด
อ่านได้ใรูปแบบ e-book


ดาวน์โหลด PDF format 4.3 MB


ดาวน์โหลด PDF format 136 KB


ดาวน์โหลด PDF format 1.28 MB