หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี
 
   
วิสัยทัศน์เอสซีจี


คนของเรา... รวมพลังสร้างอนาคต

“วิสัยทัศน์ของเอสซีจี คือ ภายในปี พ.ศ. 2558 เอสซีจี จะเป็นองค์กรที่ได้รับการยกย่องในฐานะ
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่น่าร่วมงานด้วย และเป็นแบบอย่างด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในปี พ.ศ. 2558 เอสซีจี จะเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาคที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้า
อย่างยั่งยืนให้แก่อาเซียน และชุมชนที่เข้าไปดำเนินงาน มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายภายใต้คุณภาพการบริหารงานระดับโลก สอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาล และมีมาตรฐานความปลอดภัยสูง
อีกทั้งยังมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คน ด้วยสินค้าและบริการ ที่มีคุณภาพจากกระบวนการ
ดำเนินงาน การพัฒนาเทคโนโลยี และการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศ

เอสซีจี เชื่อมั่นในคุณค่าและศักยภาพของพนักงาน ซึ่งจะทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ในบรรยากาศการทำงาน
ที่เปิดเผยโปร่งใส เปี่ยมด้วยพลังแห่งความกระตือรือล้น โดยพนักงานของเราทุกคนจะยึดมั่นและปฏิบัติ
ตามอุดมการณ์ 4 และจรรยาบรรณของ เอสซีจี

ภายในปี พ.ศ. 2558 เอสซีจี จะพัฒนาพนักงานซึ่งมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม และประสบการณ์ให้มีความมุ่งมั่นตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล...”


คนของเรา... รวมสร้างพลังอนาคต


“วิสัยทัศน์ของเอสซีจี คือ ภายในปี พ.ศ. 2558 เอสซีจี จะเป็น
องค์กรที่ได้รับการยกย่องในฐานะ
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม


  อ่านทั้งหมด
 
คนของเรา... สู้เป้าหมายเดียวกัน


คนของเราเป็นพลังขับเคลื่อนให้ เอสซีจี ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน ตลอด
มาแม้หลายครั้งจะต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติ

 
 
  อ่านทั้งหมด
 

คนของเรา... เก่งและดี

เอสซีจี เชื่อว่าความเก่งต้องอยู่คุ่กับความดี
จึงจะสามารถสร้างความเจริญเติบโต
ร่วมกันระหว่างองค์กร


  อ่านทั้งหมด

คนของเรา... เติบโตไปพร้อมกัน

การพัฒนาคนของเราเป็นนโยบายที่
เอสซีจี ให้ความสำคัญมาตลอดโดยมุ่งเสริม
ทั้งความรู้เพื่อเพิ่มขีด


  อ่านทั้งหมด