หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี
 
   
วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

เอสซีจี กลุ่มบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 100 ปี ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี ก่อตั้งในประเทศไทยเมื่อปี 2456 ตามพระบรมราชโองการใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อผลิตปูนซีเมนต์ วัสดุก่อสร้างสำคัญในการพัฒนาประเทศ ในขณะนั้นต่อมาได้ขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง และเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ จนได้รับการยอมรับในวงกว้าง และเป็นแบบอย่างให้กับองค์กรอื่นๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

ตั้งแต่ปี 2556 เอสซีจีได้ปรับโครงสร้างการบริหรงานโดยรวม 3 ธุรกิจของเอสซีจีได้แก่ ซิเมนต์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และจัดจำหน่าย เข้าด้วยกันเป็น เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมสินค้า และบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว ปัจจุบันเอสซีจีประกอบด้วย 3 กลุ่มธุกิจหลัก ได้แก่ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่สร้าง เอสซีจี เคมิคอลส์ และเอสซีจี เปเปอร์

วิสัยทัศน์ของเอสซีจี คือ เอสซีจีจะเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาคอาเซียน มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับ การเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ให้แก่อาเซียนและทุกชุมชนที่เข้าไปดำเนินงาน มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ภายใต้คุณภาพการบริหารงานระดับโลก สอดคล้องกับหลักบรษัทภิบาลที่ดี และมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยสูง อีกทั้งยังมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของผู้คนด้วยสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ จากกระบวนการดำเนินงาน การพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศ


คนของเรา... รวมสร้างพลังอนาคต


“วิสัยทัศน์ของเอสซีจี คือ ภายในปี พ.ศ. 2558 เอสซีจี จะเป็น
องค์กรที่ได้รับการยกย่องในฐานะ
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม


  อ่านทั้งหมด
 
คนของเรา... สู้เป้าหมายเดียวกัน


คนของเราเป็นพลังขับเคลื่อนให้ เอสซีจี ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน ตลอด
มาแม้หลายครั้งจะต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติ

 
 
  อ่านทั้งหมด
 

คนของเรา... เก่งและดี

เอสซีจี เชื่อว่าความเก่งต้องอยู่คุ่กับความดี
จึงจะสามารถสร้างความเจริญเติบโต
ร่วมกันระหว่างองค์กร


  อ่านทั้งหมด

คนของเรา... เติบโตไปพร้อมกัน

การพัฒนาคนของเราเป็นนโยบายที่
เอสซีจี ให้ความสำคัญมาตลอดโดยมุ่งเสริม
ทั้งความรู้เพื่อเพิ่มขีด


  อ่านทั้งหมด