หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี

รู้จักเอสซีจี

เอสซีจี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2456 ตามพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อผลิตปูนซีเมนต์ ซึ่งเป็นวัสดุก่อสร้างสำคัญในการพัฒนา
ประเทศในขนะนั้น และได้ผ่านการเรียนรู้ ปรับตัว พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
จนได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน และพร้อมก้าวสู่การ
แข่งขันในระดับโลก

เอสซีจี ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีบริษัทในเครือ
มากกว่า 200 บริษัท และพนักงานมากกว่า 55,000 คน
ทั่วภูมิภาคอาเซียน มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ของผู้บริโภค
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ประกอบด้วย 3 กลุ่มธุรกิจหลัก


เอสซีจี
ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

เอสซีจี
แพคเกจจิ้ง

เอสซีจี
เคมิคอลส์

รางวัลทั้งในประเทศและระดับโลกที่เอสซีจีได้รับอย่างต่อเนื่องในทุกปี คือบทพิสูจน์ความมุ่งมั่นทุ่มเทของชาวเอสซีจีทุกคน ในการดำเนินธุรกิจ และคิดค้นนวัตกรรมอย่างสมดุล ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้ทุกชีวิตในอาเซียน

ผู้นำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดอันดับโดย
DJSI อันดับ 1 ของโลก (Industry Leader)
ในสาขา อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง (Construction
Materials) 5 ปีซ้อน (2011-2015)

4 รางวัลพระราชทาน
Thailand Corporate Excellence Awards 2015
รางวัลความเป็นเลิศด้านผู้นำ (Leadership
Excellence) รางวัลความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม
และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (Innovation
Excellence) รางวัลความเป็นเลิศด้านสินค้า/
การบริการ (Product/Service Excellence)
รางวัลความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากร
บุคคล (Human Resource Management
Excellence)


3 รางวัลด้านความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (2015) รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความ
ยั่งยืนยอดเยี่ยม (SET Sustainability Awards 2015)
รางวัลการลงทุ่นในกิจการเพื่อสังคม (SET Social
Enterprise Investment Awards) หุ้นยั่งยืน
(Thailand Sustainability Investment)

อุดมการณ์เอสซีจี

การดำเนินธุรกิจที่ดีจะต้องเป็นไป ตามครรลองแห่งความถูกต้องและ เป็นธรรม ดังนั้น คณะจัดการเอสซีจี และ พนักงานทุกระดับ

  รายละเอียด

บรรษัทภิบาล

เอสซีจี มีอุดมการณ์ ดำเนินธุรกิจด้วย ความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรม

  รายละเอียด

รางวัลแห่งคุณภาพ

รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Thailand Corporate Excellence Awards 2015

  รายละเอียด