หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี

รู้จักเอสซีจี

ก่อตั้งในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2456 ตามพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อผลิตปูนซีเมนต์ ซึ่งเป็นวัสดุก่อสร้างสำคัญในการพัฒนา
ประเทศในขณะนั้น และได้ผ่านการเรียนรู้ ปรับตัว พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
จนได้รับการยอมรับเป็นองค์กรต้นแบบชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน และพร้อมก้าวสู่การ
แข่งขันในระดับโลก

ปัจจุบันเอสซีจีดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีบริษัทย่อยภายใต้แบรนด์
มากกว่า 200 บริษัท สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ของผู้บริโภค
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ประกอบด้วย 3 กลุ่มธุรกิจหลัก


เอสซีจี
ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

เอสซีจี
เคมิคอลส์

เอสซีจี
แพคเกจจิ้ง

รางวัลทั้งในประเทศและระดับโลกที่เอสซีจีได้รับอย่างต่อเนื่องในทุกปี คือบทพิสูจน์ความมุ่งมั่นทุ่มเทของชาวเอสซีจีทุกคน ในการดำเนินธุรกิจ และคิดค้นนวัตกรรมอย่างสมดุล ทั้งเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้ทุกชีวิตในอาเซียน

อันดับ 1 ของโลก 5 ปีซ้อน ผู้นำด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืน จัดอันดับโดย DJSI (2011-2015)
ที่ 1 ของโลก (Industry Leader) ในสาขา
อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง (Construction
Materials)

4 รางวัลพระราชทาน
Thailand Corporate Excellence Awards 2015
รางวัลความเป็นเลิศด้านผู้นำ (Leadership
Excellence) รางวัลความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม
และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (Innovation
Excellence)รางวัลความเป็นเลิศด้านสินค้า/
การบริการ (Product/Service Excellence)
รางวัลความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากร
บุคคล (Human Resource Management
Excellence)


3 รางวัลด้านความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (2015) รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความ
ยั่งยืนยอดเยี่ยม (SET Sustainability Awards 2015)
รางวัลการลงทุ่นในกิจการเพื่อสังคม (SET Social
Enterprise Investment Awards) หุ้นอย่างยั่งยืน
(Thailand Sustainability Investment)

อุดมการณ์เอสซีจี

ดำเนินธุรกิจที่ดีจะต้องเป็นไป ตามครรลองแห่งความถูกต้องและ เป็นธรรม ดังนั้น คณะจัดการเอสซีจี และ พนักงานทุกระดับ

  รายละเอียด

บรรษัทภิบาล

เอสซีจี มีอุดมการณ์ ในการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นใน ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่าย

  รายละเอียด

รางวัลแห่งความภูมิใจ

บริษัทยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของประเทศไทย ติดต่อกันเป็น ปีที่สามจากหนังสือพิมพ์ The Asian Wall Street Journal

  รายละเอียด