ขุดคลองเชื่อมแม่น้ำเป็นระบบแก้มลิง

"น้ำเป็นเรื่องของทุกคนที่ต้องช่วยกัน บ้านผมอยู่ติดแม่น้ำชี
เลยช่วยกันขุดคลองเชื่อมแม่น้ำชี ต่อกับหนองน้ำ
เป็นระบบแก้มลิง แค่ปีสองปีก็มีน้ำพอใช้ทั้งหมู่บ้าน"
ฉันท์ชัย ชานนท์ ผู้ใหญ่บ้านโนนเขวา จ.ขอนแก่น

ขุดสระพวง เก็บกักน้ำ

"หมู่บ้านผมอยู่บสันเขา เราช่วยกันขุดสระพวงไว้เก็บกักน้ำ
ส่งต่อไปยังสระลูก สระหลานใกล้ๆ บ้าน วันหน้าจะได้มีน้ำใช้สบาย"
คงบุญโชติ กลิ่นฟุ้ง ผู้ใหญ่บ้านสาแพะ จ.ลำปาง

สร้างฝาย ฟื้นฟูต้นน้ำ

"บ้านผมอยู่ต้นน้ำ เราช่วยกันสร้างฝาย
เลยมีน้ำใช้ตลอดปี"
ธงชัย งามสม ผู้ใหญ่บ้านสาสบหก จ.ลำปาง

รวมใจสู้ "ภัยแล้ง"

บริหารจัดการน้ำ พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

เอสซีจี เชื่อว่าทุกชุมชนสามารถรับมือภัยแล้งได้
ด้วยการบริหารจัดการน้ำที่ดี เพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

scg Business Unit

มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพจากกระบวนการดำเนินงาน การพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศ เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนที่เติบโตอย่างยั่งยืน

scg CEMENT-BUILDING
MATERIALS

ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ และสินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร รวมทั้งธุรกิจการจัดจำหน่ายที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ

เพิ่มเติม

scg CHEMICALS

ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจรชั้นนำในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ตั้งแต่ขั้นต้น ชั้นกลางและขั้นปลาย

เพิ่มเติม

scg PACKAGING

ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษและบรรจุภัณฑ์ครบวงจรรายใหญ่ในอาเซียนโดยผลิตสินค้าคุณภาพมาตรฐานโลก

เพิ่มเติม

scg Investor Relations

SCG จะเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาคที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการเสริมสร้าง ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ให้แก่อาเซียนและชุมชนที่เข้าไปดำเนินงาน มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ภายใต้คุณภาพการบริหารงานระดับโลก

รายงานประจำปี 2558

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ใส่ใจและสร้าง...
PDF Format 6.25 MB

download

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558

เอสซีจี ใส่ใจและสร้างสรรค์เพื่อทุกวันที่ยั่งยืน
PDF Format 17.4 MB

download

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 23) บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

download

scg Update

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของเรา และธุรกิจในเครือฯ

โครงการเยาวชน คนทำดี โดยมูลนิธิเอสซีจี

เพิ่มเติม

เอสซีจีแถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2559 มุ่งผลักดันนวัตกรรมเพื่ออนาคต

เพิ่มเติม

สระพวงเพื่อความยั่งยืน ของฝากแด่คนรุ่นหลัง

เพิ่มเติม

น้ำท่วม-น้ำแล้ง แก้ไขได้ด้วยการขุดคลองเชื่อม

เพิ่มเติม

การเตรียมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ โดย SCG ELDERCARE SOLUTION

เพิ่มเติม

นวัตกรรมหลังคาสะท้อนความร้อน และสีสวยทนทาน

เพิ่มเติม

ผู้นำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอาเซียน

เพิ่มเติม

ไอเดียของคุณก็ช่วยโลกได้ แชร์ GREEN IDEA กับเรา

เพิ่มเติม