scg Business Unit

มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพจากกระบวนการดำเนินงาน การพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศ เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนที่เติบโตอย่างยั่งยืน

scg CEMENT-BUILDING
MATERIALS

ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ และสินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร รวมทั้งธุรกิจการจัดจำหน่ายที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ

เพิ่มเติม

scg CHEMICALS

ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจรชั้นนำในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ตั้งแต่ขั้นต้น ชั้นกลางและขั้นปลาย

เพิ่มเติม

scg PACKAGING

ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษและบรรจุภัณฑ์ครบวงจรรายใหญ่ในอาเซียนโดยผลิตสินค้าคุณภาพมาตรฐานโลก

เพิ่มเติม

scg Investor Relations

SCG จะเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาคที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการเสริมสร้าง ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ให้แก่อาเซียนและชุมชนที่เข้าไปดำเนินงาน มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ภายใต้คุณภาพการบริหารงานระดับโลก

รายงานประจำปี 2558

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ใส่ใจและสร้าง...
PDF Format 6.25 MB

download

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558

เอสซีจี ใส่ใจและสร้างสรรค์เพื่อทุกวันที่ยั่งยืน
PDF Format 17.4 MB

download

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 23) บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

download

scg Update

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของเรา และธุรกิจในเครือฯ

SCG เดินหน้าพัฒนาคน และนวัตกรรมทั่วอาเซียน

เพิ่มเติม

นวัตกรรมจาก SCG ในงาน IndoBuildTech 2016

เพิ่มเติม

หลังคาเอสซีจี แบรนด์หลังคาอันดับหนึ่งในใจลูกค้า

เพิ่มเติม

SCG ผนึกกำลังร่วมแก้ปัญหาน้ำท่วม และภัยแล้งของไทย

เพิ่มเติม

นวัตกรรมจาก SCG คว้ารางวัล ITEX 2016

เพิ่มเติม

SCG ต่อยอดพัฒนาเยาวชนในกัมพูชา

เพิ่มเติม

SCG ร่วมงาน Top Thai Brands 2016

เพิ่มเติม

สระพวง บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ

เพิ่มเติม