scg Business Unit

มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพจากกระบวนการดำเนินงาน การพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศ เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนที่เติบโตอย่างยั่งยืน

scg CEMENT-BUILDING
MATERIALS

ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ และสินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร รวมทั้งธุรกิจการจัดจำหน่ายที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ

เพิ่มเติม

scg CHEMICALS

ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจรชั้นนำในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ตั้งแต่ขั้นต้น ชั้นกลางและขั้นปลาย

เพิ่มเติม

scg PACKAGING

ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษและบรรจุภัณฑ์ครบวงจรรายใหญ่ในอาเซียนโดยผลิตสินค้าคุณภาพมาตรฐานโลก

เพิ่มเติม

scg Investor Relations

SCG จะเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาคที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการเสริมสร้าง ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ให้แก่อาเซียนและชุมชนที่เข้าไปดำเนินงาน มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ภายใต้คุณภาพการบริหารงานระดับโลก

รายงานประจำปี 2559

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
PDF Format 21 MB

download

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2559

เอสซีจี สร้างสมดุลอย่างยั่งยืน
PDF Format 19.7 MB

download

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 24) บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

download

scg Update

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของเรา และธุรกิจในเครือฯ

เอสซีจี คว้ารางวัลยอดเยี่ยม บริษัทจดทะเบียนต้นแบบแห่งความยั่งยืน

เพิ่มเติม

เอสซีจี คว้า 7 รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2016

เพิ่มเติม

เอสซีจี คว้ารางวัลยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม ผลงาน ปูนพลาสเตอร์หล่อฟันสำเร็จรูป

เพิ่มเติม

SCG : BIG CHANGE & BIG CHANCE

เพิ่มเติม

เอสซีจี รวมพลังคืนสุขชาวใต้ ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ร่วมฟื้นฟูบ้าน วัด โรงเรียน

เพิ่มเติม

เอสซีจี เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในโครงการ Long Son Petrochemicals ประเทศเวียดนาม

เพิ่มเติม

เอสซีจี อคาเดมี แหล่งเพาะพันธุ์นักแบดมินตันไทย

เพิ่มเติม

มูลนิธิเอสซีจี ร่วมสนับสนุนอาชีวะฝีมือชน แข่งขัน WorldSkills Competition 2017

เพิ่มเติม