Home > Sustainable Development

Sustainable Development

ความปลอดภัยในงาน

“อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์” เป็นเจตนารมณ์ที่ SCG มุ่งมั่นดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องมาโดยตลอด

จากกราฟแสดงสถิติของ อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ในปี 2549
SCG มีอัตาการเกิดอุบัติเหตุเท่ากับ 0.12 ราย ต่อ 200,000 ชั่วโมงการทำงาน
ลดลงถึงร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ความสำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นผลสืบเนื่องมาจาก 3 ปัจจัยสำคัญ คือ

การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ

สนับสนุนให้บริษัทต่างๆ มีการนำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น OHSAS 18001 มาประยุกต์ใช้ โดย SCG
เป็นกลุ่มบริษัทที่ได้รับการรับรองมากที่สุดของประเทศนอกจากนี้ยังได้
พัฒนาให้มีโครงการด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เช่น

การตรวจประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย (Safety Performance
  Assessment Program, SPAP) และนำผลที่ได้มาแก้ไขปรับปรุงการบริหารงานให้ดีขึ้น

แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยสำหรับงานที่มีความเสี่ยงสูง (Safety Golden Rules)
  เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการลดอุบัติเหตุจากงานที่มีความเสี่ยงสูงและอาจส่งผลให้เกิดการ
  บาดเจ็บรุนแรงหรือถึงขั้นเสียชีวิตด้วยการกำหนดแนวทางในการทำงานที่ชัดเจนเข้มงวด
  และถือให้เป็นกฎข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

การดูแลความปลอดภัยในระบบขนส่งสินค้าโดยจัดอบรมหลักสูตร Defensive Driving
  ให้กับพนักงานขับรถขนส่งสินค้าทุกคน กำหนดจุดอันตรายในเส้นทางที่พนักงานขับรถ
  ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษกำหนดจุดที่พักให้พนักงานขับรถได้หยุดพักผ่อนระหว่างทางเพื่อ
  ลดความเมื่อล้าและอากการง่วงนอนจัดตั้งหน่วยช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับรถขนส่งสินค้า
  เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนตลอด
  จนลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

การสนับสนุนที่เป็นรูปธรรมของผู้บริหาร

ส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับได้แสดงบทบาทผู้นำด้านความปลอดภัยที่ชัดเจน
และเป็นรูปธรรม เช่น โครงการ “Safety Today” โดยกำหนดให้ผู้ควบคุมงานทบทวน
อันตรายและนำเสนอ มาตรการและวิธีการทำงานอย่างปลอดภัยร่วมกับผู้ปฏิบัติ
งานทุกวัน ในการประชุม Production Morning Meeting ก่อนที่จะเริ่มงานและโครงการ
“Site Observation Program”เป็นการดำเนินกิจกรรมภายในพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อเป็นการ
ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย ในการทำงานอย่างจริงจังของบริษัทหรือเจ้า
ของพื้นที่ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย

สาเหตุส่วนใหญ่ร้อยละ 70 ของอุบัติเหตุ มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมหรือการกระทำที่
ไม่ปลอดภัย โครงการ “คิดก่อนทำเราปลอดภัย” (Think Safe Work Safe)
จึงเป็นโครงการที่รณรงค์ให้พนักงานทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา
ผู้ควบคุมงานตลอดจนผู้ปฏิบัติงาน ได้มีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยโดยคาดการณ์
ถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น และหากพบว่ามีอันตรายหรือไม่มีความปลอดภัยเพียงพอ
ให้ทำการแก้ไขปรับปรุงก่อนลงมือทำงาน