NEWS ACTIVITIES

MESSAGE

FROM CEO
  " สวัสดีครับ ในวันที่ 8 ธันวาคม ปี 2556
นี้จะเป็นวันที่ SCG มีอายุครบ 100 ปี
ซึ่งนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง SCG ในชื่อ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด .."

อ่านต่อ